งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน ด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีการ เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับกับการบริหาร ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราช กฤษฎีกานี้ ( พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีพ. ศ. ๒๕๔๖มาตรา 11)

2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขของ ประชาชน ส่วนราชการจะต้อง ดำเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ บริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหาร ราชการ ดังต่อไปนี้

3 ( ๑ ) การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วน ราชการต้อง เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และสอดคล้อง กับแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ แถลงต่อรัฐสภา ( ๒ ) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ต้องเป็นไปโดย ซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งใน ระดับประเทศและ ท้องถิ่น

4 ( ๓ ) ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการ ต้องจัดให้มี การศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ ครบถ้วนทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไก ตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละ ขั้นตอน ในกรณีที่ ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการ ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนหรือ ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชน ได้ตระหนักถึง ประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจ นั้น

5 ( ๔ ) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องรับฟัง ความคิดเห็นและความ พึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน ผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง หรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ ราชการให้เหมาะสม ( ๕ ) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการ ดำเนินการ ให้ส่วน ราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้น โดยเร็ว ในกรณีที่ ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่น หรือระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการ แจ้งให้ส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และแจ้งให้ ก. พ. ร. ทราบด้วย การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการ กำหนดวิธีปฏิบัติให้ เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่อง ทั้งนี้ ก. พ. ร. จะ กำหนดแนวทางการ ดำเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไป ตามมาตรานี้ด้วยก็ได้

6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖ หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ ( ๑ ) ก่อนจะดำเนินการภารกิจใด ส่วนราชการต้อง จัดทำ แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ( ๒ ) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วน ราชการตาม ( ๑ ) ต้องมี รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ จะต้องใช้ในการ ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ ภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ

7 ( ๓ ) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ส่วนราชการ กำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก. พ. ร. กำหนด ( ๔ ) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติ ราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการที่ จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google