งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล แผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธ์ศาสตร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2548-2551 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกรมฯทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล แผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธ์ศาสตร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2548-2551 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกรมฯทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและเหตุผล แผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธ์ศาสตร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี เป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกรมฯทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกรมฯ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ภายใต้การแนะนำทางด้านวิชาการจากที่ปรึกษาฯ เป็นแผนที่มีการเชื่อมโยงกลยุทธ์เข้าสู่ผลผลิตของกรมฯ และมีการแปลงกลยุทธ์เป็นกรอบแนวคิดโครงการ/แผนดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อขอตั้งงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลผลการอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ พบว่ามีการนำกลยุทธ์แปลงเป็นแผนงาน/โครงการและได้รับการอนุมัติงบประมาณมาดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่ง กำลังจะสิ้นสุดลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ ) ได้ประกาศใช้แล้ว และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ ) ได้ผ่านการยกร่างขึ้นแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จำเป็นที่จะต้องทบทวนหรือจัดทำแผนกลยุทธ์กรมฯ ฉบับใหม่ เพื่อรองรับการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี ขึ้น โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรมฯ และร่วมกันกำหนดแผนกลยุทธ์และการแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ ภายใต้การแนะนำของวิทยากรที่ปรึกษาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์

2 กระบวนการ ขั้นเตรียมการ
- การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ - รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่กรมฯ ควรดำเนินการในช่วงปี 2552 – 2554 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย - แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2552 – 2554

3 ขั้นดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 3 สัมมนาประชาพิจารณ์ สัมมนากระบวนการ สร้างความเข้าใจ ทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมินสภาพแวดล้อม ประมวลข้อเสนอแนะ นำเสนอกรอบกลยุทธ์ ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ กำหนดกลยุทธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ สรุปแผนกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ นำเสนอแผนปฏิบัติการ นำเสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รับฟังและสรุปข้อคิดเห็น สรุปแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กำหนดระบบกระบวนการ กำหนดทีมกระบวนการและบทบาทหน้าที่ แนวคิดและนิยาม แบบประเมินผลฯ แบบการวิเคราะห์ฯ เอกสารข้อเสนอฯ Strategy Map วิสัยทัศน์และพันธกิจ SWOT Analysis BSC Sheet ตารางแผนปฏิบัติการ Process Classification Framework Process Team/Case Team


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล แผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธ์ศาสตร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2548-2551 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกรมฯทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google