งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล  แผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธ์ศาสตร์ของกรมส่งเสริม สหกรณ์ ปี 2548-2551 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะทำงานซึ่งเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล  แผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธ์ศาสตร์ของกรมส่งเสริม สหกรณ์ ปี 2548-2551 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะทำงานซึ่งเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและเหตุผล  แผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธ์ศาสตร์ของกรมส่งเสริม สหกรณ์ ปี 2548-2551 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะทำงานซึ่งเป็น ผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกรมฯทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกรมฯ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกล ยุทธ์ภายใต้การแนะนำทางด้านวิชาการจากที่ปรึกษาฯ เป็นแผนที่มีการเชื่อมโยงกลยุทธ์ เข้าสู่ผลผลิตของกรมฯ และมีการแปลงกลยุทธ์เป็นกรอบแนวคิดโครงการ/แผน ดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน กลางเพื่อขอตั้งงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2551 ซึ่งจากการศึกษา ข้อมูลผลการอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2550 พบว่ามีการนำ กลยุทธ์แปลงเป็นแผนงาน/โครงการและได้รับการอนุมัติงบประมาณมาดำเนินการได้ อย่างเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่ง กำลังจะสิ้นสุดลง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ประกาศใช้ แล้ว และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ผ่าน การยกร่างขึ้นแล้ว  กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จำเป็นที่จะต้องทบทวนหรือจัดทำแผนกลยุทธ์กรมฯ ฉบับใหม่ เพื่อ รองรับการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และแผนพัฒนาการ สหกรณ์ ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2552-2554 ขึ้น โดยผู้มีส่วน เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของกรมฯ และร่วมกันกำหนดแผนกลยุทธ์และการแปลงกลยุทธ์เป็น แผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ภายใต้การแนะนำของวิทยากรที่ ปรึกษาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์

2 กระบวนการ ขั้นเตรียมการ - การประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ปี 2548 – 2551 ไปสู่การปฏิบัติ - รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานของกรม ส่งเสริมสหกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่กรมฯ ควรดำเนินการ ในช่วงปี 2552 – 2554 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ เสีย - แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2552 – 2554

3 ขั้นดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมผลลัพธ์ที่คาดหวัง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 สัมมนาประชา พิจารณ์ สัมมนา กระบวนการ สร้างความเข้าใจ ทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมิน สภาพแวดล้อม ประมวลข้อเสนอแนะ นำเสนอกรอบกลยุทธ์ ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธ กิจ กำหนดกลยุทธ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ สรุปแผนกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ นำเสนอแผนปฏิบัติการ นำเสนอแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ รับ ฟังและสรุปข้อคิดเห็น สรุปแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ กำหนดระบบกระบวนการ กำหนดทีมกระบวนการและ บทบาทหน้าที่ แนวคิดและนิยาม แบบประเมินผลฯ แบบการวิเคราะห์ฯ เอกสารข้อเสนอฯ Strategy Map วิสัยทัศน์และพันธกิจ SWOT Analysis BSC Sheet ตารางแผนปฏิบัติการ Process Classification Framework Process Team/Case Team


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล  แผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธ์ศาสตร์ของกรมส่งเสริม สหกรณ์ ปี 2548-2551 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะทำงานซึ่งเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google