งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล โดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล โดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล โดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์

2 ความหมายของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โอกาสที่ผลผลิตของการดำเนินงานไม่บรรลุผลลัพธ์ อันเนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ แบ่งเป็น 1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk) 3. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริง ของประชาชน (Negotiation Risk)

3 3 ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประเภทของความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล สาเหตุความสอดคล้อง ตามหลักธรรมาภิบาล 1. ความเสี่ยงด้านแนวทางการ ดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 1.1) เนื้อหาของแผนงาน-โครงการไม่ ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือ นโยบายของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและ รัฐบาล  หลักภาระรับผิดชอบ 1.2) ขาดการประสานการดำเนินงาน ระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลสำเร็จอย่างยั่งยืนของแผนงาน- โครงการ  หลักการมีส่วนร่วม 2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทาง การเมือง (Political Risk) ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้ งบประมาณจำนวนมากให้เกิดความ คุ้มค่าโดยมีกลไกที่พอเพียงในการ ตรวจสอบประเมิน จนอาจส่งผลให้ เกิดผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนได้  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความคุ้มค่า 3. ความเสี่ยงด้านการสนองตอบความ ต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 3.1) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงาน- โครงการ  หลักการมีส่วนร่วม 3.2) การดำเนินงานตามแผนงาน- โครงการ มิได้กระจายผลประโยชน์ที่ ถูกต้อง ชอบธรรมไปยังภาคส่วนที่ควร ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  หลักความคุ้มค่า

4 เหตุผลความจำเป็น เพื่อสร้างหลักประกันว่า การของบประมาณของส่วนราชการ มีความ รอบคอบรัดกุมโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขโอกาส ผิดพลาดหรือความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล จึงมิใช่เป็นการ ประจานข้อบกพร่องจนบั่นทอนโอกาสที่จะได้รับงบประมาณ ในทาง ตรงกันข้าม ทำให้การของบประมาณ มีความหนักแน่น น่าเชื่อถือมาก ยิ่งขึ้น การหามาตรการป้องกันและจัดการกับโอกาสผิดพลาดไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย คือ สิ่งที่ “ควรกระทำ” ควบคู่กับการ “วางแผน” อยู่แล้ว แสดงให้เห็นถึง การปฏิบัติราชการด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อสร้างหลักประกันว่า ระบบการตรวจราชการ จะสามารถมีบทบาท ในการลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลได้ตามข้อมูลที่ส่วนราชการ ได้มีการวิเคราะห์ไว้แล้วล่วงหน้า

5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 1. คัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญสูง 2. ระบุประเภทของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 3. ให้ค่าคะแนนโอกาสและระบุปัจจัยเสี่ยง 4. ให้ค่าคะแนนผลกระทบและอธิบายขนาดของ ผลกระทบ 5. คำนวณดัชนีความเสี่ยง 6. กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง

6 เป้าประสงค์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล คือ การนำหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้บริหารโครงการที่มีความสำคัญและความเสี่ยงมาก สำคัญ มาก / ความ เสี่ยงน้อย โครงกา รสำคัญ สำคัญ น้อย / ความ เสี่ยงน้อย สำคัญน้อย สำคัญมาก ความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงมาก

7 ขั้นตอนที่1-คัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญสูง ชื่อโครงการ เกณฑ์การคัดเลือก อันดับ ความสำคัญ (4) หากผิดพลาด จะส่งผล กระทบต่อ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ของกระทรวง และรัฐบาล เพียงใด? (1-5) (3) เป็นโครงการ ที่มีการริเริ่ม ปรับปรุงใหม่ เพียงใด? (1-5) (2) ใช้งบประมาณ สูงเพียงใด? เมื่อ เปรียบเทียบ กับโครงการ อื่น (1-5) (1) นำไปปฏิบัติ ครอบคลุม พื้นที่หลาย จังหวัด เพียงใด? เมื่อ เปรียบเทียบ กับโครงการ อื่น (1-5) 1.โครงการ สร้างผู้นำ ชุมชนรุ่นใหม่ 5x4=204x3=124x2=85x1=545

8 ขั้นตอนที่2-ระบุประเภทของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์:สร้างคุณภาพชีวิตดีและมีความสุขกลยุทธ์:เสริมสร้างภาวะผู้นำ ชื่อโครงการ:สร้างผู้นำรุ่นใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ: กรม......... กระทรวง....... ประเภทความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล โอกาส (1-5) อาจเกิดขึ้นในกิจกรรม ดำเนินการใด? ผลกระทบ (1-5) อาจส่งผลกระทบต่อ ผลสำเร็จของโครงการใน เรื่องใด? ดัชนีความ เสี่ยง แนวทางจัดการ 1.ความเสี่ยงด้านแนว ทางการดำเนินงานที่ไม่ สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 2.ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ทางการเมือง (Political Risk) 3.ความเสี่ยงด้านการ สนองตอบความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)

9 ขั้นตอนที่3-ให้ค่าคะแนนโอกาสและระบุปัจจัยเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์:สร้างคุณภาพชีวิตดีและมีความสุขกลยุทธ์:เสริมสร้างภาวะผู้นำ ชื่อโครงการ:สร้างผู้นำรุ่นใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ: กรม......... กระทรวง....... ประเภทความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล โอกาส (1-5) อาจเกิดขึ้นในกิจกรรม ดำเนินการใด? ผลกระทบ (1-5) อาจส่งผลกระทบต่อ ผลสำเร็จของโครงการใน เรื่องใด? ดัชนีความ เสี่ยง แนวทางจัดการ 1.ความเสี่ยงด้านแนว ทางการดำเนินงานที่ไม่ สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 4ไม่ได้รับความร่วมมือ จากภาคีภาครัฐและ เอกชน ในการสนับสนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างชุมชน 2.ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ทางการเมือง (Political Risk) 4ผู้นำชุมชนกลุ่มเป้าหมาย อาจขาดความเชื่อมั่นต่อ ความจริงจังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน การนำปัญหาและความ ต้องการที่ได้จากการทำ ประชาพิจัย ไป ประกอบการจัดสรร แผนงาน/โครงการ 3.ความเสี่ยงด้านการ สนองตอบความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 4ไม่สามารถรองรับการ พัฒนาผู้นำชุมชนรุ่น ใหม่ได้ครอบคลุมทุก พื้นที่เนื่องจากอาจ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ ทั่วถึง

10 ขั้นตอนที่4-ให้ค่าคะแนนผลกระทบและอธิบายขนาดของผลกระทบ ประเด็นยุทธศาสตร์:สร้างคุณภาพชีวิตดีและมีความสุขกลยุทธ์:เสริมสร้างภาวะผู้นำ ชื่อโครงการ:สร้างผู้นำรุ่นใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ: กรม......... กระทรวง....... ประเภทความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล โอกาส (1-5) อาจเกิดขึ้นในกิจกรรม ดำเนินการใด? ผลกระทบ (1-5) อาจส่งผลกระทบต่อ ผลสำเร็จของโครงการใน เรื่องใด? ดัชนีความ เสี่ยง แนวทางจัดการ 1.ความเสี่ยงด้านแนว ทางการดำเนินงานที่ไม่ สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 4ไม่ได้รับความร่วมมือ จากภาคีภาครัฐและ เอกชน ในการสนับสนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างชุมชน 4ส่งผลให้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ ไม่ สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของเครือข่ายความรู้ระหว่าง ชุมชน 2.ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ทางการเมือง (Political Risk) 4ผู้นำชุมชนกลุ่มเป้าหมาย อาจขาดความเชื่อมั่นต่อ ความจริงจังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน การนำปัญหาและความ ต้องการที่ได้จากการทำ ประชาพิจัย ไป ประกอบการจัดสรร แผนงาน/โครงการ 4ส่งผลให้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ ไม่ มีส่วนร่วมในการผลักดันแผน แม่บทชุมชนไปสู่การปฏิบัติจริง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 3.ความเสี่ยงด้านการ สนองตอบความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 4ไม่สามารถรองรับการ พัฒนาผู้นำชุมชนรุ่น ใหม่ได้ครอบคลุมทุก พื้นที่เนื่องจากอาจ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ ทั่วถึง 4 ส่งผลให้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ ไม่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

11 ขั้นตอนที่5-คำนวณดัชนีความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์:สร้างคุณภาพชีวิตดีและมีความสุขกลยุทธ์:เสริมสร้างภาวะผู้นำ ชื่อโครงการ:สร้างผู้นำรุ่นใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ: กรม......... กระทรวง....... ประเภทความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล โอกาส (1-5) อาจเกิดขึ้นในกิจกรรม ดำเนินการใด? ผลกระทบ (1-5) อาจส่งผลกระทบต่อ ผลสำเร็จของโครงการใน เรื่องใด? ดัชนีความ เสี่ยง แนวทางจัดการ 1.ความเสี่ยงด้านแนว ทางการดำเนินงานที่ไม่ สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 4ไม่ได้รับความร่วมมือ จากภาคีภาครัฐและ เอกชน ในการสนับสนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างชุมชน 4ส่งผลให้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ ไม่ สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของเครือข่ายความรู้ระหว่าง ชุมชน 8 2.ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ทางการเมือง (Political Risk) 4ผู้นำชุมชนกลุ่มเป้าหมาย อาจขาดความเชื่อมั่นต่อ ความจริงจังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน การนำปัญหาและความ ต้องการที่ได้จากการทำ ประชาพิจัย ไป ประกอบการจัดสรร แผนงาน/โครงการ 4ส่งผลให้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ ไม่ มีส่วนร่วมในการผลักดันแผน แม่บทชุมชนไปสู่การปฏิบัติจริง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 8 3.ความเสี่ยงด้านการ สนองตอบความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 4ไม่สามารถรองรับการ พัฒนาผู้นำชุมชนรุ่น ใหม่ได้ครอบคลุมทุก พื้นที่เนื่องจากอาจ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ ทั่วถึง 4 ส่งผลให้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ ไม่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 8

12 แนวทางจัดการความเสี่ยง หลีกเลี่ยง-คือ การตัดสินใจลดหรือระงับกิจกรรมการ ดำเนินงาน ยอมรับ-คือ การตัดสินใจดำเนินงานตามกิจกรรมนั้น โดย ไม่กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงเนื่องจากมั่นใจว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้ ควบคุม-คือ การหามาตรการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ รับได้ ถ่ายโอน-คือ การให้หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นดำเนิน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้นๆ แทน เนื่องจากเล็งเห็นว่า สามารถดำเนินการได้ดีกว่า คล่องตัวกว่าและด้วยเหตุ ดังนั้น จึงจัดการกับความเสี่ยงได้ดีกว่า

13 ขั้นตอนที่6-กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์:สร้างคุณภาพชีวิตดีและมีความสุขกลยุทธ์:เสริมสร้างภาวะผู้นำ ชื่อโครงการ:สร้างผู้นำรุ่นใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ: กรม......... กระทรวง....... ประเภทความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล โอกาส (1-5) อาจเกิดขึ้นในกิจกรรม ดำเนินการใด? ผลกระทบ (1-5) อาจส่งผลกระทบต่อ ผลสำเร็จของโครงการใน เรื่องใด? ดัชนีความ เสี่ยง แนวทางจัดการ 1.ความเสี่ยงด้านแนว ทางการดำเนินงานที่ไม่ สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 4ไม่ได้รับความร่วมมือ จากภาคีภาครัฐและ เอกชน ในการสนับสนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างชุมชน 4ส่งผลให้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ ไม่ สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของเครือข่ายความรู้ระหว่าง ชุมชน 8ควบคุม-จัดตั้ง คณะกรรมการจัดการ ความรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้แทนภาครัฐ เอกชน และ ปราชญ์ชาวบ้านใน ระดับอำเภอ 2.ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ทางการเมือง (Political Risk) 4ผู้นำชุมชนกลุ่มเป้าหมาย อาจขาดความเชื่อมั่นต่อ ความจริงจังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน การนำปัญหาและความ ต้องการที่ได้จากการทำ ประชาพิจัย ไป ประกอบการจัดสรร แผนงาน/โครงการ 4ส่งผลให้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ ไม่ มีส่วนร่วมในการผลักดันแผน แม่บทชุมชนไปสู่การปฏิบัติจริง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 8ควบคุม-เปิดโอกาสให้ ผู้นำชุมชน กลุ่มเป้าหมายและผู้แทน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ร่วมกันรวบรวม ปัญหาความต้องการ ของชุมชน 3.ความเสี่ยงด้านการ สนองตอบความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 4ไม่สามารถรองรับการ พัฒนาผู้นำชุมชนรุ่น ใหม่ได้ครอบคลุมทุก พื้นที่เนื่องจากอาจ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ ทั่วถึง 4 ส่งผลให้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ ไม่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 8 ถ่ายโอน-จัดสรร งบประมาณให้ สถาบันการศึกษาใน พื้นที่ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล โดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google