งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ วันที่ 29 มกราคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ วันที่ 29 มกราคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ วันที่ 29 มกราคม 2551

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

3 คำสั่งกรมที่ ข 41 / 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้ 1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและ เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 2. พิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองฯ ปี 2551 และเสนออธิบดีกรม ชลประทานอนุมัติ 3. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานใน โครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ระดับการให้คะแนน และรายงานผลให้อธิบดีกรมชลประทาน ทราบ พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2552

4 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ - กรอบประเมินตัวชี้วัดที่ 4 ตามคำรับรองฯ ปี 2551

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ วันที่ 29 มกราคม 2551

6 มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 การบริหารราชการของส่วนราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารราชการของส่วนราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

7 ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผล การปฏิบัติราชการ (ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา) น้ำหนัก : ร้อยละ 6

8 เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ส่วนราชการมีการ วิเคราะห์ ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญและ เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนราชการมีการแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน โดยเป็นคณะทำงานร่วม ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ส่วนราชการกับคณะทำงานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือ เพื่อเลือก ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ สาธารณะที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ สาธารณะที่เลือกต้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก (Core Function) ของส่วนราชการหรือเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและต้องมี ฉันทามติหรือมีการยอมรับร่วมกันในการเลือก

9 ส่วนราชการมีช่องทาง/กระบวนการการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาประกอบการจัดทำ แผนงาน/โครงการตามประเด็นที่เลือก ส่วนราชการกับคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันจัดทำ แผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมตามประเด็นฯ ที่เลือก โดยเป็นแผนระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งต้องระบุกิจกรรมการ ดำเนินงาน โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ (ใน ประเด็นที่เลือก) เข้ามามีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ตัวชี้วัด วิธีการดำเนินการ วิธีการวัดผล ระบบหรือวิธีการ จัดเก็บข้อมูล และวิธีการติดตามประเมินผล งบประมาณ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ขั้นตอนที่ 2

10 ส่วนราชการและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกัน ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม แผนฯร่วมกัน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในแผนงาน/ โครงการแบบมีส่วนร่วมฯพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผล การติดตามความก้าวหน้าเสนอต่อผู้บริหารของ ส่วน ราชการอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส) ขั้นตอนที่ 3

11 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการแบบมีส่วนร่วมฯได้แล้วเสร็จ โดยระบุปัจจัย สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะสำหรับการ ดำเนินการในปีต่อไปได้อย่างครบถ้วน เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการดังกล่าวให้ ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ได้รับทราบ โดยผ่านกระบวนการหรือกลไกที่ส่วนราชการจัดให้มีขึ้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม ขั้นตอนที่ 4

12 นำข้อมูลที่ได้จากสรุปผลการดำเนินงานฯ ในระดับ คะแนนที่ 4 ไปกำหนดแนวทางหรือแผนงาน/โครงการ แบบมีส่วนร่วมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 1 ตั้งคณะกรรมการ ขั้นตอนที่ 2 P ขั้นตอนที่ 3 D ขั้นตอนที่ 4 C ขั้นตอนที่ 5 A

13 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ผส.ชป.4, ผส.ชป. 8 และ ผส.ชป. 10 นำเสนอ โครงการที่ให้เกษตรเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานของโครงการ

14 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.2 พิจารณา วิเคราะห์ภารกิจหลัก และพื้นที่ในการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

15 มติที่ประชุม 1. โครงการคลองเพรียว-เสาไห้ 2. โครงการกระเสียว

16 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ มติ : ให้กพร. และ กพ.จน. ร่วมกันดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามคำรับรอง

17

18


ดาวน์โหลด ppt การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ วันที่ 29 มกราคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google