งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

17 มกราคม 2554. หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัสแนวทางการดำเนินงาน 5.1 ความผูกพันของบุคลากร HRP 1 ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "17 มกราคม 2554. หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัสแนวทางการดำเนินงาน 5.1 ความผูกพันของบุคลากร HRP 1 ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 17 มกราคม 2554

2 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัสแนวทางการดำเนินงาน 5.1 ความผูกพันของบุคลากร HRP 1 ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากร สามารถสร้างผลการดำเนินการที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ HRP 2 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื่อมโยง และส่งผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการเพื่อ กำหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้งด้านบุคลากรและผลลัพธ์การ ดำเนินงานของส่วนราชการ HRP 3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการ เรียนรู้ของบุคลากรและผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมิน ประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ในส่วนราชการ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

3 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัสแนวทางการดำเนินงาน 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล HRP 4 กรม : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน อย่างมีประสิทธิผลในสายงานหลัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร HRP 5 กรม : ส่วนราชการมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับความ เปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามรถและอัตรากำลัง ตลอดจนมีการ บริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถดำเนินการ ได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จังหวัด : ส่วนราชการมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะ ระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มีประสิทธิผล)

4 A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ)ที่ครอบคลุมตาม ประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละ รหัสอย่างครบถ้วน แนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ)มีความเป็นระบบ (ระบุระยะเวลา ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่าง ชัดเจน) แนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ) มีประสิทธิผล (ระดับความสามารถที่แนวทาง/ กระบวนการสามารถตอบสนอง จุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจ สะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ในการกำหนดแนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ) ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผล การดำเนินการที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ

5 D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน นำแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ)ไปปฏิบัติครบทุก ขั้นตอน นำแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ)ไปปฏิบัติในทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ)ไปปฏิบัติอย่างเป็น มาตรฐานเดียวกัน นำแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ)ไปปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผล การดำเนินการที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ

6 L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีการประเมินและกำหนดแนวทาง การปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ) มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ) ตามแนวทางที่วางไว้ มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ) อย่างสม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/ กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้าง แรงจูงใจ) ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผล การดำเนินการที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ

7 ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผล การดำเนินการที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ)มีความสอดคล้อง กับความต้องการขององค์กร แนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ)มีความสอดคล้อง กับหน่วยงานภายใน แนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ)มีความสอดคล้อง กับข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่างๆ แนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ)มีความสอดคล้อง กับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร

8 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อ การดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการเพื่อกำหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้ง ด้านบุคลากรและผลลัพธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีแนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร)ที่ครอบคลุม ตามประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ ละรหัสอย่างครบถ้วน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร) มีความเป็น ระบบ (ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตาม ประเมินผลอย่างชัดเจน) แนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร) มี ประสิทธิผล (ระดับความสามารถที่ แนวทาง/กระบวนการสามารถ ตอบสนองจุดประสงค์และเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ในการกำหนดแนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร)

9 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อ การดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการเพื่อกำหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้ง ด้านบุคลากรและผลลัพธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร)ไปปฏิบัติครบ ทุกขั้นตอน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร)ไปปฏิบัติใน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร)ไปปฏิบัติ อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร)ไปปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ

10 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อ การดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการเพื่อกำหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้ง ด้านบุคลากรและผลลัพธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีการประเมินและกำหนดแนวทางการ ปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ(การ ประเมินความผูกพันของบุคลากร) มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร) ตามแนวทางที่วางไว้ มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ(การ ประเมินความผูกพันของบุคลากร)อย่าง สม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/ กระบวนการ(การประเมินความผูกพัน ของบุคลากร)

11 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อ การดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการเพื่อกำหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้ง ด้านบุคลากรและผลลัพธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร) มีความ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร แนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร) มีความ สอดคล้องกับหน่วยงานภายใน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร) มีความ สอดคล้องกับข้อกำหนดตามเกณฑ์ หัวข้อต่างๆ แนวทาง/กระบวนการ (การประเมิน ความผูกพันของบุคลากร) มีความ สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร

12 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ที่ครอบคลุมตาม ประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละ รหัสอย่างครบถ้วน 1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมฯ ปี 2553-2556 2. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรกรม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรกรม รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์การ 3. มีหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลความ คุ้มค่าของการฝึกอบรม 4. มีคู่มือการดำเนินการฝึกอบรมการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรม มีตัวชี้วัดผลงานในกระบวนงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ประกัน คุณภาพฯ 5. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและคำนวณต้นทุนผลผลิตในการฝึกอบรม 6. มีแผนการพัฒนาผู้บริหารโดยการฝึกอบรมหน่วยงานภายนอกและการ พัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชาระดับต้น /ผู้อำนวยการ โครงการ 7. มีการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะขอบุคลากร และวางแผนพัฒนา รายบุคคล ทั้งเป็นทางการ(Classroom) และไม่เป็นทางการ (Non Classroom )และกำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 8. มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยการนำระบบการจัดการความรู้ ซึ่งมีแผน ประจำปีชัดเจนอย่างต่อเนื่องทุกปี (ใช้ข้อมูลจริงจากการสำรวจวิเคราะห์ วิจัยรวมทั้งการประเมินผลการพัฒนา บุคลากรในภาพรวมในปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนใน การกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พัฒนาบุคลากร เช่น การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรม / แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีฯลฯ มีการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาดำเนินการ) Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีความเป็นระบบ (ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่าง ชัดเจน) Y มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีประสิทธิผล(ระดับ ความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการ สามารถตอบสนองจุดประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่าน ตัวชี้วัด) Y มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ใน การกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(การ พัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการ พัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)

13 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน N มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ที่ครอบคลุมตาม ประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละ รหัสอย่างครบถ้วน  ขาดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล ปี 2554 และแผน 2555 – 2556 ที่ ระบุ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร N แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีความเป็นระบบ (ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่าง ชัดเจน) N มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีประสิทธิผล(ระดับ ความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการ สามารถตอบสนองจุดประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่าน ตัวชี้วัด) N มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ใน การกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(การ พัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการ พัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)

14 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนา และประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติครบทุก ขั้นตอน  เผยแพร่แนวทางการดำเนินการผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง และนำแนวทางที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่าง ครบถ้วน รวมทั้งขยายผลการดำเนินการไปสู่หน่วยงานต่างๆภายใน กรมอย่างครอบคลุม ทั่วถึง Y นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนา และประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติในทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Y นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนา และประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติอย่างเป็น มาตรฐานเดียวกัน Y นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนา และประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ

15 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y มีการประเมินและกำหนดแนว ทางการปรับปรุงของแนวทาง/ กระบวนการ(การพัฒนาและประเมิน ประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ ผู้บริหาร) 1. มีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมทุกโครงการ 2. มีการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวมทุกปี เพื่อสรุปผลการดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติการทุกปี 3. มีการจัดทำแบบประเมินในการพัฒนาที่จัดให้กับบุคลากรภายนอก เช่น เกษตรกร ยุวชลกร กลุ่มผู้ใช้น้ำฯลฯ 4. มีการประเมินและวางแผนเตรียมกำลังคนเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ จะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ด้วยทุนศึกษาต่างประเทศ ใน 12 ปี ข้างหน้าด้วยทุนการศึกษา 5. มีการประเมินและสรุปบทเรียนผลการดำเนินการจัดการความรู้ใน องค์การทุกปี 6. นำผลการประเมินไปใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการ Y มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ (การพัฒนาและประเมินประสิทธิผล ของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร) ตามที่วางไว้ Y มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ (การพัฒนาและประเมินประสิทธิผล ของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร) อย่างสม่ำเสมอ Y การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/ กระบวนการ(การพัฒนาและประเมิน ประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ ผู้บริหาร)

16 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับ ความต้องการขององค์กร 1.แผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ บุคลากรรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2.การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกันทั้งด้านการกำหนด แนวทาง การนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการ ดำเนินการ 3.การดำเนินการของทุกหน่วยงานมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม แนวทางหรือมาตรฐานเดียวกัน 4.แนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องกับ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความ สำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 มีแผน KM เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ หมวด 6 มีการดำเนินตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับ หน่วงงานภายในองค์กร Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับ ข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่างๆ Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร) มีความสอดคล้อง กับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร

17 กรม : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผล ในสายงานหลัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้าง ความก้าวหน้า)ที่ครอบคลุมตามประเด็น ที่กำหนดของคำถามในแต่ละรหัสอย่าง ครบถ้วน แนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้าง ความก้าวหน้า)มีความเป็นระบบ(ระบุ ระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบและ ระบบการติดตามประเมินผลอย่าง ชัดเจน) แนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้าง ความก้าวหน้า)มีประสิทธิผล(ระดับ ความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการ สามารถตอบสนองจุดประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่าน ตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ใน การกำหนดแนวทาง/กระบวนการ (แผนการสร้างความก้าวหน้า)

18 กรม : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผล ในสายงานหลัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน นำแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้าง ความก้าวหน้า) ไปปฏิบัติครบทุก ขั้นตอน นำแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้าง ความก้าวหน้า) ไปปฏิบัติในทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้าง ความก้าวหน้า) ไปปฏิบัติอย่างเป็น มาตรฐานเดียว นำแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้าง ความก้าวหน้า) ไปปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ

19 กรม : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผล ในสายงานหลัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีการประเมินและกำหนดแนวทางการ ปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ (แผนการสร้างความก้าวหน้า) มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้างความก้าวหน้า) ตามแนวทาง ที่วางไว้ มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ (แผน สร้างความก้าวหน้า) อย่างสม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/ กระบวนการ (แผนสร้างความก้าวหน้า)

20 กรม : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผล ในสายงานหลัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้าง ความก้าวหน้า) มีความสอดคล้องกับ ความต้องการขององค์กร แนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้าง ความก้าวหน้า) มีความสอดคล้องกับ หน่วยงานภายในองค์กร แนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้าง ความก้าวหน้า) มีความสอดคล้องกับ ข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่าง ๆ แนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้าง ความก้าวหน้า) มีความสอดคล้องกับ ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจและ ยุทธศาสตร์ขององค์กร

21 กรม : ส่วนราชการมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามรถ และอัตรากำลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จังหวัด : ส่วนราชการมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มี ประสิทธิผล) A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) ที่ครอบคลุมตามประเด็นที่กำหนดของ คำถามในแต่ละรหัสอย่างครบถ้วน แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากร ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) มีความ เป็นระบบ (ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตาม ประเมินผลอย่างชัดเจน แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากร ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) มี ประสิทธิผล (ระดับความสามารถที่ แนวทาง/กระบวนการสามารถตอบสนอง จุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจ สะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการ กำหนดแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง)

22 กรม : ส่วนราชการมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามรถ และอัตรากำลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จังหวัด : ส่วนราชการมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มี ประสิทธิผล) D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน นำแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลาการให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง)ไปปฏิบัติครบทุก ขั้นตอน นำแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลาการให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง) ไปปฏิบัติในทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลาการให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง) ไปปฏิบัติอย่างเป็น มาตรฐานเดียวกัน นำแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลาการให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง) ไปปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ

23 กรม : ส่วนราชการมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามรถ และอัตรากำลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จังหวัด : ส่วนราชการมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มี ประสิทธิผล) L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีการประเมินและกำหนดแนวทางการ ปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ (การ เตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง) มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง) ตามแนวทางที่วางไว้ มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ (การ เตรียมบุคลาการให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง) อย่างสม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/ กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้ พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง)

24 กรม : ส่วนราชการมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามรถ และอัตรากำลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จังหวัด : ส่วนราชการมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มี ประสิทธิผล) I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลากรให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง) มีความสอดคล้องกับ ความต้องการขององค์กร แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลากรให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง) มีความสอดคล้องกับ หน่วยงานภายในองค์กร แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลากรให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง) มีความสอดคล้องกับ ข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่าง ๆ แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลากรให้พร้อมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง) มีความสอดคล้องกับ ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจและ ยุทธศาสตร์ขององค์กร

25


ดาวน์โหลด ppt 17 มกราคม 2554. หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัสแนวทางการดำเนินงาน 5.1 ความผูกพันของบุคลากร HRP 1 ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google