งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ โดย : วราภรณ์ สิมสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ โดย : วราภรณ์ สิมสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ โดย : วราภรณ์ สิมสินธุ์

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ( พ. ศ.. 2546- 2550) - กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยน กระบวนการและวิธีการทำงาน - กระดับขีดความสามารถและ มาตรฐานการทำงานของ หน่วยงานราชการ ให้อยู่ใน ระดับสูงเทียบเท่า มาตรฐานสากล ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2545 มาตรา 3/1 ความเป็นมา

3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 - เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ - เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิดจำเป็น - ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก - ได้รับการตอบสนองความต้องการ - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ สำนักงาน ก. พ. ร. กำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA) - ปรับปรุงและมุ่งเน้นคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์และบริการ - กรอบการบริหารจัดการที่เป็น กรอบเดียวกัน - มีภาษาในการบริหารจัดการที่ สื่อสารกันได้ - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และทักษะ กำหนด เป้าหมาย

4 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของประเทศไทย (Thailand Quality Award - TQA ) - กระตุ้นให้องค์กรพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ - มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน - กระตุ้นให้องค์กรธุรกิจปรับปรุง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

5 เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วน 1) เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 2) ลักษณะสำคัญขององค์กร - มีกระบวนการทำงานและผลการ ปฏิบัติงาน ที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ยิ่งขึ้น - รู้จักประเมินผล รู้จักการแข่งขัน รู้จักการปรับปรุง รู้จักการพัฒนา

6 เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย เกณฑ์เหล่านี้ถูกจัดเข้าไว้ ด้วยกันเพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญว่า ใน การนำองค์กรผู้บริหารของส่วนราชการ ต้องกำหนดทิศทางของส่วนราชการ โดยที่ต้องมีการมุ่งที่ยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์ และการให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวน การ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

7 หมวด 5 การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล กลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่า ทั้งบุคลากรและ กระบวนการมีบทบาทในการทำให้การ ดำเนินงานสำเร็จ และนำไปสู่ผลลัพธ์การ ดำเนินการของส่วนราชการ ส่งผลให้ส่วน ราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดำเนินการโดยใช้ ข้อมูลจริงและองค์กรความรู้เป็นแรงผลักดัน ผลลัพธ์ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติ ราชการใน 4 มิติ ได้แก่ - มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ - มิติด้านคุณภาพากรให้บริการ - มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ - มิติด้านการพัฒนาองค์กร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ โดย : วราภรณ์ สิมสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google