งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ที่ครอบคลุมตามประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละรหัสอย่างครบถ้วน 1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมฯ ปี 2. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรกรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์การ 3. มีหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 4. มีคู่มือการดำเนินการฝึกอบรมการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรม มีตัวชี้วัดผลงานในกระบวนงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ 5. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและคำนวณต้นทุนผลผลิตในการฝึกอบรม 6. มีแผนการพัฒนาผู้บริหารโดยการฝึกอบรมหน่วยงานภายนอกและการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชาระดับต้น /ผู้อำนวยการโครงการ 7. มีการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะขอบุคลากร และวางแผนพัฒนารายบุคคล ทั้งเป็นทางการ(Classroom) และไม่เป็นทางการ (Non Classroom )และกำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 8. มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยการนำระบบการจัดการความรู้ ซึ่งมีแผนประจำปีชัดเจนอย่างต่อเนื่องทุกปี (ใช้ข้อมูลจริงจากการสำรวจวิเคราะห์ วิจัยรวมทั้งการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมในปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พัฒนาบุคลากร เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรม / แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีฯลฯ มีการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการ) แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีความเป็นระบบ(ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน) มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีประสิทธิผล(ระดับความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)

2 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน N มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ที่ครอบคลุมตามประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละรหัสอย่างครบถ้วน ขาดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2554 และแผน ที่ระบุกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีความเป็นระบบ(ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน) มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีประสิทธิผล(ระดับความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร) 2

3 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน เผยแพร่แนวทางการดำเนินการผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง และนำแนวทางที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน รวมทั้งขยายผลการดำเนินการไปสู่หน่วยงานต่างๆภายในกรมอย่างครอบคลุม ทั่วถึง นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

4 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y มีการประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร) 1. มีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมทุกโครงการ 2. มีการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวมทุกปี เพื่อสรุปผลการดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติการทุกปี 3. มีการจัดทำแบบประเมินในการพัฒนาที่จัดให้กับบุคลากรภายนอก เช่น เกษตรกร ยุวชลกร กลุ่มผู้ใช้น้ำฯลฯ 4. มีการประเมินและวางแผนเตรียมกำลังคนเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่จะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ด้วยทุนศึกษาต่างประเทศใน 12 ปี ข้างหน้าด้วยทุนการศึกษา 5. มีการประเมินและสรุปบทเรียนผลการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์การทุกปี 6. นำผลการประเมินไปใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการ มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ตามที่วางไว้ มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)อย่างสม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)

5 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 1.แผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2.การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกันทั้งด้านการกำหนดแนวทาง การนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการดำเนินการ 3.การดำเนินการของทุกหน่วยงานมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกัน 4.แนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องกับ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความ สำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 มีแผน KM เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ หมวด 6 มีการดำเนินตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับหน่วงงานภายในองค์กร แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่างๆ แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร) มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google