งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ที่ครอบคลุมตาม ประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละ รหัสอย่างครบถ้วน 1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมฯ ปี 2553-2556 2. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรกรม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรกรม รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์การ 3. มีหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลความ คุ้มค่าของการฝึกอบรม 4. มีคู่มือการดำเนินการฝึกอบรมการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรม มีตัวชี้วัดผลงานในกระบวนงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ประกัน คุณภาพฯ 5. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและคำนวณต้นทุนผลผลิตในการฝึกอบรม 6. มีแผนการพัฒนาผู้บริหารโดยการฝึกอบรมหน่วยงานภายนอกและการ พัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชาระดับต้น /ผู้อำนวยการ โครงการ 7. มีการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะขอบุคลากร และวางแผนพัฒนา รายบุคคล ทั้งเป็นทางการ(Classroom) และไม่เป็นทางการ (Non Classroom )และกำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 8. มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยการนำระบบการจัดการความรู้ ซึ่งมีแผน ประจำปีชัดเจนอย่างต่อเนื่องทุกปี (ใช้ข้อมูลจริงจากการสำรวจวิเคราะห์ วิจัยรวมทั้งการประเมินผลการพัฒนา บุคลากรในภาพรวมในปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนใน การกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พัฒนาบุคลากร เช่น การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรม / แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีฯลฯ มีการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาดำเนินการ) Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีความเป็นระบบ (ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่าง ชัดเจน) Y มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีประสิทธิผล(ระดับ ความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการ สามารถตอบสนองจุดประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่าน ตัวชี้วัด) Y มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ใน การกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(การ พัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการ พัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)

2 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน N มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ที่ครอบคลุมตาม ประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละ รหัสอย่างครบถ้วน  ขาดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล ปี 2554 และแผน 2555 - 2556 ที่ ระบุกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร N แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีความเป็นระบบ (ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่าง ชัดเจน) N มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีประสิทธิผล(ระดับ ความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการ สามารถตอบสนองจุดประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่าน ตัวชี้วัด) N มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ใน การกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(การ พัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการ พัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)

3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนา และประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติครบทุก ขั้นตอน  เผยแพร่แนวทางการดำเนินการผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง และนำแนวทางที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่าง ครบถ้วน รวมทั้งขยายผลการดำเนินการไปสู่หน่วยงานต่างๆภายใน กรมอย่างครอบคลุม ทั่วถึง Y นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนา และประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติในทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Y นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนา และประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติอย่างเป็น มาตรฐานเดียวกัน Y นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนา และประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ

4 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y มีการประเมินและกำหนดแนว ทางการปรับปรุงของแนวทาง/ กระบวนการ(การพัฒนาและประเมิน ประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ ผู้บริหาร) 1. มีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมทุกโครงการ 2. มีการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวมทุกปี เพื่อสรุปผลการดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติการทุกปี 3. มีการจัดทำแบบประเมินในการพัฒนาที่จัดให้กับบุคลากรภายนอก เช่น เกษตรกร ยุวชลกร กลุ่มผู้ใช้น้ำฯลฯ 4. มีการประเมินและวางแผนเตรียมกำลังคนเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ จะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ด้วยทุนศึกษาต่างประเทศ ใน 12 ปี ข้างหน้าด้วยทุนการศึกษา 5. มีการประเมินและสรุปบทเรียนผลการดำเนินการจัดการความรู้ใน องค์การทุกปี 6. นำผลการประเมินไปใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการ Y มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ (การพัฒนาและประเมินประสิทธิผล ของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร) ตามที่วางไว้ Y มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ (การพัฒนาและประเมินประสิทธิผล ของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร) อย่างสม่ำเสมอ Y การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/ กระบวนการ(การพัฒนาและประเมิน ประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ ผู้บริหาร)

5 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนนเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับ ความต้องการขององค์กร 1.แผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ บุคลากรรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2.การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกันทั้งด้านการกำหนด แนวทาง การนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการ ดำเนินการ 3.การดำเนินการของทุกหน่วยงานมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม แนวทางหรือมาตรฐานเดียวกัน 4.แนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องกับ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความ สำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 มีแผน KM เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ หมวด 6 มีการดำเนินตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับ หน่วงงานภายในองค์กร Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับ ข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่างๆ Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและ ประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา บุคลากร/ผู้บริหาร) มีความสอดคล้อง กับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร


ดาวน์โหลด ppt ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google