งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทางบริหารความ เสี่ยงของกรมสรรพสามิต ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รี สอร์ท จ. นครนายก วันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ( สำนักงานสรรพสามิตภาคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทางบริหารความ เสี่ยงของกรมสรรพสามิต ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รี สอร์ท จ. นครนายก วันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ( สำนักงานสรรพสามิตภาคที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทางบริหารความ เสี่ยงของกรมสรรพสามิต ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รี สอร์ท จ. นครนายก วันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ( สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3, 4, 5, 6, 8 และ 9)

2  การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง ของการควบคุมภายใน  ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การ ประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 มิติด้านประสิทธิภาพ ( ร้อยละ 5/20)  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหาร ความเสี่ยง เสนอโดย สภ. และ สท ระดับความสำเร็จของการ บริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 12 มกราคม 2553

3 แนวทางการ วิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนกลางภาคพื้นที่ - โครงการตามยุทธศาสตร์ - โครงการจัดเก็บภาษี - โครงการป้องกันและ ปราบปรามผู้กระทำผิด - งานด้านการจัดเก็บภาษี - งานด้านป้องกันและปราบปราม - กระบวนการตรวจสอบและประเมิน ภาษี - กระบวนการบริหารการจัดเก็บ ภาษี ( จดทะเบียน คืน / ยกเว้น / ลดหย่อนภาษี ) - กระบวนการปราบปรามและ ดำเนินการกับผู้กระทำผิด - กระบวนการออกใบอนุญาต - กระบวนการปราบปรามและ ดำเนินการกับผู้กระทำผิด

4 เกณฑ์การให้คะแนน ของ สภ. ขั้นตอนการดำเนินการระดับคะแนน วิเคราะห์ความเสี่ยงการปราบปราม ERM 1 1 กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ERM2, ERM3 2 ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 3 รายงานผลความเสี่ยง 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 4 แผนการปราบปรามดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 5 วิเคราะห์ความเสี่ยงการปราบปราม ERM 1 1 แผนการปราบปรามไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 3 แผนการปราบปรามดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 5 กรณีจัดทำ แผนบริหาร ความเสี่ยง ด้านการ ปราบปราม กรณี ไม่ จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงด้าน การ ปราบปราม

5 เกณฑ์การให้คะแนน ของ สท. ขั้นตอนการดำเนินการระดับคะแนน วิเคราะห์ความเสี่ยงการปราบปราม หรือจัดเก็บภาษี ERM 1 1 กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ERM2, ERM3 2 ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 3 รายงานผลความเสี่ยง 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 4 แผนการปราบปรามดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 5 วิเคราะห์ความเสี่ยงการปราบปราม หรือจัดเก็บภาษี ERM 1 1 แผนการปราบปรามไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 3 แผนการปราบปรามดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 5 กรณีจัดทำ แผนบริหาร ความเสี่ยง ด้านการ ปราบปราม หรือจัดเก็บ ภาษี กรณี ไม่ จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงด้าน การ ปราบปราม หรือจัดเก็บ ภาษี

6  หนังสือสำนักแผนภาษี ที่ กค 0619/457 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่อง แผนบริหาร ความเสี่ยงของกรมสรรพสามิต ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556  หนังสือสภ.3 ที่ กค 0606/ ว 738 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 เรื่อง แผนบริหารความ เสี่ยงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 1. ทบทวนและวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของ 2 งานและ 3 กระบวนการ ตามแบบฟอร์ม ERM 1 ส่ง สภ.3 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2556 2. ถ้าไม่มีมาตรการบริหารความเสี่ยง ให้ส่ง แบบฟอร์ม ERM 1

7 4. มาตรการบริหารความเสี่ยงจะมีประโยชน์ใน กรณีที่การดำเนินงานตาม โครงการของหน่วยงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการ ขออุทธรณ์ 3. ถ้ามีมาตรการบริหารความเสี่ยง 3.1 ให้จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงตาม แบบฟอร์ม ERM 1 และ ERM 2 ส่ง สภ.3 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2556 3.2 บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ http:// strategies.excise.go.th และรายงานผล ผ่านระบบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยเริ่มจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2556

8

9

10

11 การประเมินความเสี่ยง ตารางโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง (Likelihood: L) คะแนนระดับโอกาสคำอธิบาย 1 น้อยที่สุดไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย ( น้อยกว่า 20%) แทบไม่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดน้อย หรือน้อยกว่า 10% 2 น้อยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง (21% - 40%) 3 ปานกลางมีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (41% - 60%) 4 สูงมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (61 % - 80%) 5 สูงมากมีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง ( มากกว่า 80%)

12 ตารางผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact: I) คะแนน ระดับผลกระทบคำอธิบาย 1 น้อยที่สุดมีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ เพียงเล็กน้อย ( น้อยกว่า 20%) 2 น้อยมีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่ บ้าง (21% - 40%) 3 ปานกลางมีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ พอสมควร (41% - 60%) 4 สูงมีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ ค่อนข้างรุนแรง (61 % - 80%) 5 สูงมากมีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็น อย่างยิ่ง ( มากกว่า 80%)

13 ตารางการประเมินความเสี่ยง

14 ตารางประเมินผลการควบคุมที่มีในปัจจุบัน ผลการควบคุมที่มี ในปัจจุบัน คำอธิบาย ดีการควบคุมในปัจจุบันเพียงพอแล้วสามารถป้องกันไม่ให้ เกิดความเสี่ยงได้ ปานกลางการควบคุมในปัจจุบันส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้โดยยังมี บางจุดที่ยังไม่สามารถป้องกันได้ ไม่ดีการควบคุมในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ยังคงมีโอกาสที่จะมี ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา

15 จบการ นำเสนอ 18 เมษายน 2556


ดาวน์โหลด ppt สรุปการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทางบริหารความ เสี่ยงของกรมสรรพสามิต ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รี สอร์ท จ. นครนายก วันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ( สำนักงานสรรพสามิตภาคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google