งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรี นายชวลิต ธูปตาก้อง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรี นายชวลิต ธูปตาก้อง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรี นายชวลิต ธูปตาก้อง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

2 First Page “ นนทบุรี ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาค บริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ( วิสัยทัศน์ ) เป็นเมืองที่น่าอยู่ อาศัย ภายใต้ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่ดี ( เป้าประสงค์ ) เป็นเมืองที่น่าอยู่ อาศัย ภายใต้ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่ดี ( เป้าประสงค์ ) ประชาชนได้รับการ บริการจากภาครัฐ และเอกชน ที่มี คุณภาพ และได้ มาตรฐาน ( เป้าประสงค์ ) ประชาชนได้รับการ บริการจากภาครัฐ และเอกชน ที่มี คุณภาพ และได้ มาตรฐาน ( เป้าประสงค์ ) ภาคการผลิต สามารถผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถลด มลภาวะได้อย่าง ต่อเนื่อง ( เป้าประสงค์ ) ภาคการผลิต สามารถผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถลด มลภาวะได้อย่าง ต่อเนื่อง ( เป้าประสงค์ ) พัฒนาให้เป็น เมืองที่อยู่อาศัย ชั้นดีมีความ ปลอดภัย ( ประเด็น ยุทธศาสตร์ ) พัฒนาให้เป็น เมืองที่อยู่อาศัย ชั้นดีมีความ ปลอดภัย ( ประเด็น ยุทธศาสตร์ ) พัฒนาภาคการผลิต ให้มีคุณภาพ และได้ มาตรฐาน สามารถ ลดมลภาวะได้อย่าง ต่อเนื่อง ( ประเด็นยุทธศาสตร์ ) พัฒนาภาคการผลิต ให้มีคุณภาพ และได้ มาตรฐาน สามารถ ลดมลภาวะได้อย่าง ต่อเนื่อง ( ประเด็นยุทธศาสตร์ ) พัฒนาภาคบริการ ของรัฐและเอกชน ให้มีคุณภาพ และได้ มาตรฐาน ( ประเด็นยุทธศาสตร์ ) พัฒนาภาคบริการ ของรัฐและเอกชน ให้มีคุณภาพ และได้ มาตรฐาน ( ประเด็นยุทธศาสตร์ ) กลยุทธ์

3 Page 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ( ต่อ )

5

6 Page 6 กิจกรรมแนวทางการดำเนินงานของ จังหวัด ระยะเวลา ดำเนินการ หมายเหตุ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ( ปี 2553 – 2556) และการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 แจ้งส่วนราชการ และอำเภอ ให้ ทบทวนแผนพัฒนาอำเภอที่ได้ ดำเนินการมาแล้วอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และให้ โครงการมีความสมบูรณ์และ เหมาะสมยิ่งขึ้น ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 แนวทางการดำเนินของจังหวัดใน การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 ( หลังจากประชุมเชิง ปฏิบัติการในวันนี้ )

7 Page 7 กิจกรรมแนวทางการดำเนินงานของ จังหวัด ระยะเวลา ดำเนินการ หมายเหตุ แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าภาพ กลยุทธ์ จัดประชุมคณะทำงาน ใน แต่ละกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ความ ต้องการของประชาชน ( แผนพัฒนา อำเภอ ) และจากที่ส่วนราชการเสนอ เพิ่มเติม ว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของจังหวัด ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2553

8 Page 8 กิจกรรมแนวทางการดำเนินงาน ของจังหวัด ระยะเวลา ดำเนินการ หมายเหตุ จัดประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณา โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี 2555 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 รอง ผวจ. นบ. ( นายชวลิต ธูปตา ก้อง ) ( ประธานอนุ กรรมการฯ )

9 Page 9 กิจกรรมแนวทางการดำเนินงานของ จังหวัด ระยะเวลา ดำเนินการ หมายเหตุ ประชุมปรึกษาหารือภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด และ แผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2555 ตามมาตรา 19 แห่งพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ. ศ. 2551 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ผวจ. นบ. เป็นประธาน

10 Page 10 กิจกรรมแนวทางการดำเนินงาน ของจังหวัด ระยะเวลา ดำเนินการ หมายเหตุ ประชุมคณะกรรมการ ก. บ. จ. เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนพัฒนา จังหวัด และแผนปฏิบัติ ราชการฯ ประจำปี 2555 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ผวจ. นบ. เป็น ประธาน

11 Page 11 กิจกรรมแนวทางการดำเนินงาน ของจังหวัด ระยะเวลา ดำเนินการ หมายเหตุ จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2555 ให้ สำนักงาน ก. พ. ร. ภายในวันที่ 20 กันยายน 2553 สำนักงาน ก. พ. ร. กำหนด

12 Page 12 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt บรรยายขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรี นายชวลิต ธูปตาก้อง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google