งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด
โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

2 การดำเนินการของ อปท. ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย/น้ำเสีย 1. ประเมินความรุนแรงของปัญหา (SWOT Analysis) ความพร้อมของท้องถิ่น 2. จัดหาที่ดินในการบำบัด/กำจัด 3. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (FS/DD) 4. จัดทำแผนงานโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

3 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของ สผ.
1. ข้อเสนอโครงการ 2. ทำการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียด (FS/DD) ไม่เกิน 3 ปี 3. แบบรายละเอียด 4. ผลการเดินระบบ (กรณีเพิ่มประสิทธิภาพ) 5. รายการประมาณราคา 6. มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน/หนังสืออนุญาตให้ใช้/ ยืนยันการให้ใช้ที่ดิน

4 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของ สผ.
7. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 8. อปท. สมทบงบประมาณอย่างน้อย 10 % 9. การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) 10. แผนการบริหารจัดการ - การเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ - การจัดเตรียมบุคลากร - งบประมาณการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ - การมีส่วนร่วมของประชาชน 11. รายการรายรับ-ร่ายจ่าย ย้อนหลัง 3 ปี

5 การวางแผนและจัดทำโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การบริหาร คือ การวางแผนงาน/โครงการ และนำไปดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยจัดกำลังคน เงิน วัสดุ การประสานงาน การอำนวยการ การติดต่อสื่อสารและการควบคุมงานให้เหมาะสมที่สุด

6 การวางแผน (Planning) เป็นงานของผู้บริหาร
กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย พิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และปัญหาใน อนาคต กำหนดการประสานงาน ควบคุมงาน จะให้ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด วิธีใด ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงแผน

7 ที่มาของโครงการ สนองตอบความต้องการหรือแก้ปัญหา
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน จากต้นสังกัด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ขององค์กร/สถาบัน ปัญหา ความจำเป็น/ความต้องการขององค์กร/สถาบัน

8 โครงการที่กำหนด... ต้องอธิบายเหตุผลและความจำเป็นได้
ต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานของต้นสังกัด/แหล่งทุน ต้องมีคุณค่าและความคุ้มค่า ต้องมีความเป็นไปได้ (เหมาะกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากร เวลา และศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ฯลฯ...)

9 คิด..ก่อนเขียนโครงการ 1. วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ โดย...
1. วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ โดย... - ศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และเหตุผลความจำเป็น ฯลฯ - กำหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา - กำหนดแนวทางแก้ไข

10 ลักษณะโครงการที่ดี...ที่ควรสนับสนุน
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกณฑ์ความสำเร็จ การประเมิน การเขียนโครงการ อย่างมีระบบและสอดคล้อง/เชื่อมโยงระหว่างกัน

11 สรุป ลักษณะโครงการที่ดี...ที่ควรสนับสนุน
มีความสอดคล้องและสนองตอบนโยบาย / ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / เป้าหมายของต้นสังกัดหรือแหล่งทุน และหรือตอบสนองต่อความต้องการ ปัญหา ข้อเรียกร้อง และความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย เป็นโครงการที่มีลักษณะของการริเริ่ม สร้างสรรค์ คุ้มค่า พัฒนา และยั่งยืน มีความชัดเจน และเอื้อต่อการปฏิบัติ – ติดตาม/ประเมินผล

12 สรุป ลักษณะโครงการที่ดี...ที่ควรสนับสนุน
ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล - มีวัตถุประสงค์ชัดเจน - มีวิธีดำเนินการที่เป็นรูปธรรม - มีระยะเวลาแน่นอน - มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีศักยภาพ - มีการจัดสรรทรัพยากร/ปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม

13 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google