งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมในการเสนอ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯใน ระดับจังหวัด โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมในการเสนอ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯใน ระดับจังหวัด โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมในการเสนอ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯใน ระดับจังหวัด โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี )

2 การดำเนินการของ อปท. ในการจัดทำแผนงาน / โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย / น้ำเสีย 1. ประเมินความรุนแรงของปัญหา (SWOT Analysis) ความพร้อมของท้องถิ่น 2. จัดหาที่ดินในการบำบัด / กำจัด 3. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (FS/DD) 4. จัดทำแผนงานโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

3 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำ โครงการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของ สผ. 1. ข้อเสนอโครงการ 2. ทำการศึกษาความเหมาะสมและ ออกแบบ รายละเอียด (FS/DD) ไม่เกิน 3 ปี 3. แบบรายละเอียด 4. ผลการเดินระบบ ( กรณีเพิ่มประสิทธิภาพ ) 5. รายการประมาณราคา 6. มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน / หนังสืออนุญาตให้ใช้ / ยืนยันการให้ใช้ที่ดิน

4 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำ โครงการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของ สผ. 10. แผนการบริหารจัดการ - การเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ - การจัดเตรียมบุคลากร - งบประมาณการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ - การมีส่วนร่วมของประชาชน 11. รายการรายรับ - ร่ายจ่าย ย้อนหลัง 3 ปี 7. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตาม ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ. ศ.2548 8. อปท. สมทบงบประมาณอย่างน้อย 10 % 9. การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)

5 การวางแผนและจัดทำโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร การบริหาร คือ การวางแผนงาน / โครงการ และนำไปดำเนินงานให้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยจัด กำลังคน เงิน วัสดุ การประสานงาน การอำนวยการ การติดต่อสื่อสารและ การควบคุมงานให้เหมาะสมที่สุด

6 • กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย • พิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และปัญหาใน อนาคต • กำหนดการประสานงาน ควบคุมงาน • จะให้ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด วิธีใด • ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงแผน การวางแผน (Planning) เป็น งานของผู้บริหาร

7 ที่มาของโครงการ • สนองตอบความต้องการหรือ แก้ปัญหา • นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน จาก ต้นสังกัด • ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของ องค์กร / สถาบัน • ปัญหา ความจำเป็น / ความต้องการ ขององค์กร / สถาบัน

8 โครงการที่กำหนด... • ต้องอธิบายเหตุผลและความจำ เป็นได้ • ต้องมีความสอดคล้องและ เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานของต้น สังกัด / แหล่งทุน • ต้องมีคุณค่าและความคุ้มค่า • ต้องมีความเป็นไปได้ ( เหมาะกับ สภาพแวดล้อม ทรัพยากร เวลา และศักยภาพ ของผู้ปฏิบัติ ฯลฯ...)

9 คิด.. ก่อนเขียน โครงการ 1. วิเคราะห์ปัญหาหรือความ ต้องการ โดย... - ศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อ ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และเหตุผลความจำเป็น ฯลฯ - กำหนดสภาพแห่งการ หมดปัญหา - กำหนดแนวทางแก้ไข

10 ลักษณะโครงการที่ดี... ที่ ควรสนับสนุน ชื่อโครงการ หลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ เกณฑ์ ความสำเร็จ การประเมิน การเขียน โครงการ อย่างมีระบบ และ สอดคล้อง / เชื่อมโยง ระหว่างกัน

11 สรุป ลักษณะโครงการที่ดี... ที่ ควรสนับสนุน • มีความสอดคล้องและสนองตอบนโยบาย / ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / เป้าหมายของ ต้นสังกัดหรือแหล่งทุน และหรือตอบสนอง ต่อความต้องการ ปัญหา ข้อเรียกร้อง และ ความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย • เป็นโครงการที่มีลักษณะของการริเริ่ม สร้างสรรค์ คุ้มค่า พัฒนา และยั่งยืน • มีความชัดเจน และเอื้อต่อการปฏิบัติ – ติดตาม / ประเมินผล

12 • ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล - มีวัตถุประสงค์ชัดเจน - มีวิธีดำเนินการที่เป็นรูปธรรม - มีระยะเวลาแน่นอน - มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมี ศักยภาพ - มีการจัดสรรทรัพยากร / ปัจจัย สนับสนุนที่เหมาะสม สรุป ลักษณะโครงการที่ดี... ที่ ควรสนับสนุน

13 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมในการเสนอ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯใน ระดับจังหวัด โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google