งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 วัตถุประสงค์ 1. ต้องบริหารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง.... 2. ต้องหวังผลสัมฤทธิ์ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ.... 3. ต้องมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 4. ต้องลดเวลาและขั้นตอน 5. ต้องจัดระเบียบองค์กรทุกหน่วย

2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 วัตถุประสงค์ 6. ต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 7. ต้องประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

3 หลักการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 6 ประการ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า

4 เมื่อส่วนราชการปฏิบัติราชการเป็นไปตามจุดหมายแล้ว
สิ่งที่ประชาชนจะได้รับคือ 1. ได้รับรู้เป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน โครงการ และงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้มีการดำเนินการไป 2. ได้รับรู้ถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ และเกิดความเป็นธรรม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ 3. ได้รับรู้รับทราบและได้รับผลจากการที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดให้มี กระจายอำนาจการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความรวมเร็วและเป็นการลด ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

5 เมื่อส่วนราชการปฏิบัติราชการเป็นไปตามจุดหมายแล้ว
สิ่งที่ประชาชนจะได้รับคือ 4. รับรู้และสามารถเข้าดูถึงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้ง ระยะเวลาแล้วเสร็จและรายละเอียดต่าง ๆ ของส่วนราชการ 5. ได้รับความรวดเร็วและความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ขอทราบ ข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอำนาจของ ส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน จากศูนย์บริการร่วมโดยไม่ต้อง ต้องไปติดต่อกับอีกหลายส่วนราชการ รวมทั้งในจังหวัดและอำเภอ ด้วย ที่จะจัดให้มีศูนย์บริการร่วม

6 เมื่อส่วนราชการปฏิบัติราชการเป็นไปตามจุดหมายแล้ว
สิ่งที่ประชาชนจะได้รับคือ 6. สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการเพื่อให้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ของแต่ส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วให้มากขึ้น และดีขึ้น และลดภาระ ของประชาชนลง 7. ในกรณีที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการและได้มี หนังสือสอบถามไปแล้วจะได้รับการประกันว่าส่วนราชการนั้น ๆ จะ ต้องตอบคำถามข้อสงสัยโดยรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน หรือ ตามระยะเวลาที่ได้ประกาศไว้

7 เมื่อส่วนราชการปฏิบัติราชการเป็นไปตามจุดหมายแล้ว
สิ่งที่ประชาชนจะได้รับคือ 8. จะได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับข้อมูลทางระบบ เครือข่ายสารสนเทศจากส่วนราชการ 9. จะได้รับทราบข้อมูลและสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ รายจ่ายแต่ละปี รวมทั้งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนราชการจะ ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ

8 END


ดาวน์โหลด ppt พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google