งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อการกำหนดระดับตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อการกำหนดระดับตำแหน่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อการกำหนดระดับตำแหน่ง
การประเมินค่างาน เพื่อการกำหนดระดับตำแหน่ง

2 การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตำแหน่ง

3 หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์งาน
เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การตัดสิน พิจารณาขอบเขตของงานไม่ใช่ตัวบุคคล เป็นการพิจารณาขอบเขตงานในปัจจุบันไม่ใช่การคาดหวังในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นการปรับระดับตำแหน่งไม่ใช่การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

4 การวิเคราะห์งาน Job Analysis
การบรรยายลักษณะงาน Job Description กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ Job Specification Job Standard

5 การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก
การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สุขภาพและความปลอดภัย งาน (Task) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) หน้าที่ (Duties) คำบรรยายลักษณะงาน (Job description) การวิเคราะห์งาน (Job analysis) การกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job specification) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Abilities)

6 แบบบรรยายลักษณะงาน

7 แบบบรรยายลักษณะงาน JOB DESCRIPTION
คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัด (Objectives facts) ที่อธิบายให้ทราบว่า งานนั้นคืออะไร งานนั้นทำไมต้องทำ งานนั้นทำอย่างไร งานนั้นทำกับใคร งานนั้นต้องใช้คนที่มีคุณสมบัติอย่างไร งานนั้นทำที่ไหนเมื่อไร

8 JOB DESCRIPTION องค์ประกอบในแบบบรรยายลักษณะงาน
ข้อมูลเบื้องต้นของตำแหน่ง (Job Identification) หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) รายละเอียดของงาน (Job Detail) คุณสมบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Job Requirement) เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม (Environmental Condition) ผู้รับรอง

9

10 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
การสรุปสาระของงาน (Job Summary) ในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก การสรุปสาระงาน หรือ Job Summary เป็นการสรุปบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับ ระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน

11 แนวทางการเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ครอบคลุมทั้งหน้างานและเนื้องานของตำแหน่งนั้นๆ มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ครอบคลุมงาน กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติแสดงระดับความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของ แต่ละระดับตำแหน่ง สะท้อนความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน ทุกกิจกรรมหรืองานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องแสดงถึงผลของการกระทำกิจกรรมหรืองานนั้นๆ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ข้อความชัดเจน ระบุเฉพาะภารกิจที่สำคัญของงาน เนื้อความมีความเข้าใจตรงกันไม่ต้องตีความ ชัดเจน

12 การจำแนกระดับตำแหน่ง
ทั่วไป วิชาการ ระดับทักษะพิเศษ ระดับทรงคุณวุฒิ อำนวยการ บริหาร ระดับอาวุโส ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญพิเศษ ระดับสูง ระดับสูง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติงาน ระดับต้น ระดับต้น ระดับปฏิบัติการ Job Classification Organization Classification

13 การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตำแหน่ง
โครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง การประเมินค่างาน

14 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
โครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ประเด็นวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย กลยุทธ์ และพันธกิจขององค์กรกับตำแหน่งที่กำหนด ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนกลยุทธ์และมาตรการการบริหาร ทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์ กระทรวง กรม แผนงาน / โครงการ งบประมาณ

15 การวิเคราะห์ภารกิจตามทิศทางและเป้าหมาย
โครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง การวิเคราะห์ภารกิจตามทิศทางและเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญของงาน ทบทวนบทบาทภารกิจ แผน กลยุทธ์ขององค์การ ประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ ให้โอกาสหน่วยงานอื่นรับช่วงบริการ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt เพื่อการกำหนดระดับตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google