งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินค่า งาน เพื่อการกำหนดระดับ ตำแหน่ง. การวิเคราะห์งานเพื่อ กำหนดตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินค่า งาน เพื่อการกำหนดระดับ ตำแหน่ง. การวิเคราะห์งานเพื่อ กำหนดตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินค่า งาน เพื่อการกำหนดระดับ ตำแหน่ง

2 การวิเคราะห์งานเพื่อ กำหนดตำแหน่ง

3 หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ งาน เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การตัดสิน พิจารณาขอบเขตของงานไม่ใช่ตัวบุคคล เป็นการพิจารณาขอบเขตงานในปัจจุบันไม่ใช่ การคาดหวังในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นการปรับระดับตำแหน่งไม่ใช่การแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

4 การวิเคราะห์งาน Job Analysis การวิเคราะห์ งาน Job Analysis การบรรยาย ลักษณะงาน Job Description กำหนด คุณสมบัติเฉพาะ Job Specification Job Standard

5 การวิเคราะห์งาน การวางแผน ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและ ฝึกอบรม การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การบริหาร ค่าตอบแทน สวัสดิการและ เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สุขภาพและความ ปลอดภัย คำบรรยายลักษณะ งาน (Job description) การกำหนดคุณสมบัติ ของผู้ปฏิบัติงาน (Job specification) การวิเคราะห์ งาน (Job analysis) งาน (Task) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) หน้าที่ (Duties) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามา รถ (Abilities)

6 แบบบรรยาย ลักษณะงาน

7 แบบบรรยายลักษณะงาน JOB DESCRIPTION คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัด (Objectives facts) ที่อธิบายให้ทราบว่า งานนั้นคืออะไร งานนั้นทำไมต้องทำ งานนั้นทำอย่างไร งานนั้นทำกับใคร งานนั้นต้องใช้คนที่มีคุณสมบัติอย่างไร งานนั้นทำที่ไหนเมื่อไร

8 JOB DESCRIPTION องค์ประกอบในแบบบรรยายลักษณะ งาน ข้อมูลเบื้องต้นของตำแหน่ง (Job Identification) หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) รายละเอียดของงาน (Job Detail) คุณสมบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Job Requirement) เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม (Environmental Condition) ผู้รับรอง

9

10 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก การสรุปสาระงาน หรือ Job Summary เป็นการ สรุปบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับ ระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน การสรุปสาระของงาน (Job Summary) ในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

11 แนวทางการเขียนหน้าที่ความ รับผิดชอบหลัก ครอบคลุม งาน สะท้อนความ รับผิดชอบ และคุณภาพ ของงาน มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ชัดเจน ครอบคลุมทั้งหน้างานและเนื้องานของ ตำแหน่งนั้นๆ มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติแสดงระดับความ รับผิดชอบ และคุณภาพของงานที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจนของ แต่ละระดับตำแหน่ง ทุกกิจกรรมหรืองานในหน้าที่ความ รับผิดชอบ ต้องแสดงถึงผลของการกระทำ กิจกรรมหรืองานนั้นๆ ข้อความชัดเจน ระบุเฉพาะภารกิจที่ สำคัญของงาน เนื้อความมีความเข้าใจตรงกันไม่ต้อง ตีความ

12 การจำแนกระดับตำแหน่ง Job Classification Organization Classification ระดับทักษะ พิเศษ ระดับอาวุโส ระดับชำนาญ งาน ระดับ ปฏิบัติงาน ระดับสู ง ระดับ ต้น ระดับ ทรงคุณวุฒิ ระดับ เชี่ยวชาญ ระดับชำนาญ พิเศษ ระดับชำนาญ การ ระดับ ปฏิบัติการ ทั่วไป วิชาการ อำนวยก าร บริหาร

13 การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนด ตำแหน่ง  โครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของ ตำแหน่ง  ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของงาน  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการกำหนด ตำแหน่ง  การประเมินค่างาน

14  โครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของ ตำแหน่ง ประเด็นวิเคราะห์ ความเชื่อมโยง ระหว่างนโยบาย กลยุทธ์ และพันธ กิจขององค์กรกับ ตำแหน่งที่กำหนด ข้อมูลประกอบการ วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนบริหารราชการ แผ่นดิน แผนกลยุทธ์และมาตรการ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์ กระทรวง กรม แผนงาน / โครงการ งบประมาณ

15  โครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของ ตำแหน่ง การวิเคราะห์ภารกิจตามทิศทาง และเป้าหมาย ทบทวนบทบาท ภารกิจ ประเมินความ คุ้มค่าของภารกิจ โอกาสในการ ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน ให้โอกาส หน่วยงานอื่นรับ ช่วงบริการ จัดลำดับ ความสำคัญ ของงาน แผน กล ยุทธ์ ของ องค์ การ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินค่า งาน เพื่อการกำหนดระดับ ตำแหน่ง. การวิเคราะห์งานเพื่อ กำหนดตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google