งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎบัตรอาเซียน และ อาเซียนบ ลูปรินส์ ASEAN Charter and AEC Blueprints.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎบัตรอาเซียน และ อาเซียนบ ลูปรินส์ ASEAN Charter and AEC Blueprints."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎบัตรอาเซียน และ อาเซียนบ ลูปรินส์ ASEAN Charter and AEC Blueprints

2 วัตถุประสงค์ของอาเซียน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ประเทศสมาชิก ธรรมรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง เสริมสร้างเศรษฐกิจและความอยู่ดี กินดีของประชาชน พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมความร่วมมือกับภายนอก และองค์การระหว่าง ประเทศต่างๆ

3 หลักการพื้นฐานของ อาเซียน การตัดสินใจโดยใช้ฉันทา มติ (Consensus) การไม่แทรกแซงในกิจการ ภายในของกันและกัน (Non-interference) การร่วมมือเพื่อพัฒนาความ เป็นอยู่ของประชาชน (Prosperity)

4 กฎบัตรอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมือง กัวลาลัมเปอร์ ครั้งที่ 13 เมื่อ 20 พ. ย. 2549 ผู้น้า อาเซียนได้ลงนามกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นเสมือน ธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและ โครงสร้างองค์กร โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ - มีกฎกติกาในการทำงาน (Rules-based) - มีประสิทธิภาพ - มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รัฐสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนครบทั้ง 20 พฤศจิกายน ค. ศ. 2551

5 กฎบัตรอาเซียน มุมมองกฎหมาย ถือเป็นธรรมนูญ (Constitution) ขององค์กรอาเซียน แต่จะเป็นเชิงโดยธรรมนูญที่ ไม่ละเมิดอำนาจาอธิปไตยของรัฐภาคี (Soft constitution) มุมมองการเมือง เป็นการแสดงถึงเจตจำนงค์ทาง การเมืองที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันทาง การเมืองระหว่างรัฐภาคี

6 มุมธรรมนูญระหว่างรัฐในอาเซียน (Constitution) เป็นการกำหนดกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ จัดตั้งองกรค์ อาเซียน ASEAN ให้เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มีความสามารถในการทำการต่างระหว่างประเทศ ยืนยันฐานะทางกฎหมายของ ASEAN ระบุหลักการสำคัญๆ เช่น การไม่แทรกแซงกิจการภายใน, เคารพใน อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน, การระงับข้อ พิพาทโดยสันติวิธี เป็นต้น สร้างระบบ Rules Based Organization ในอาเซียน จัดตั้งระบบการจัดการโครงสร้างภายใน ASEAN กฎบัตรอาเซียน

7 มุมทางการเมือง ระหว่างรัฐ เจตจำนงทางการเมืองที่จะให้ความ ร่วมมือซึ่งกันและ กัน วิสัยทัศน์ การรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้ความหลากหลาย (ASEAN Solidarity) การตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ Consensus กฎบัตรอาเซียน

8 กฎบัตรอาเซียน ตัวบท

9 อารัมภบท หมวดที่ 1: ความมุ่งประสงค์และหลักการ หมวดที่ 2: สภาพบุคคลตามกฎหมาย หมวดที่ 3: สมาชิกภาพ หมวดที่ 4: องค์กร หมวดที่ 5: องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน หมวดที่ 6: ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ หมวดที่ 7: การตัดสินใจ หมวดที่ 8: การระงับข้อพิพาท กฎบัตรอาเซียน

10 หมวดที่ 9: งบประมาณและการเงิน หมวดที่ 10: การบริหารและขั้นตอนการดาเนินงาน หมวดที่ 11: อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ หมวดที่ 12: ความสัมพันธ์ภายนอก หมวดที่ 13: บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย ภาคผนวก 1: องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา ภาคผนวก 2: องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน ภาคผนวก 3: ธงอาเซียน กฎบัตรอาเซียน

11 AEC Blueprint ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก 1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิต เดียว (Single Market & Production Base) 2. การพัฒนาไปสู่ภูมิภาคที่มี ความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive Economies Region) 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค มีความเท่าเทียมกันในประเทศ (Equitable Economic Development) 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Integration into Global Economy

12 การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว (Single Market & Production Base) โดยให้มีการเคลื่อนย้าย สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ได้แก่ การยกเลิกภาษีศุลกากร การยกเลิก อุปสรรค ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) กำหนดมาตรฐาน อาเซียน การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า การ อำนวยความสะดวก ทางการค้า การปรับประสานพิธีการ ศุลกากร การจัดตั้ง ASEAN Single Window ปรับ ประสานมาตรฐานและลดอุปสรรค ทางเทคนิคต่อการค้า และการเปิดเสรีภาคบริการและการลงทุน

13 การพัฒนาไปสู่ภูมิภาคที่มี ความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive Economies Region) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ของอาเซียน ซึ่งจะให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน นโยบายอื่นๆ ที่จะช่วย ส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ เช่น การมีกฎหมายสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ( การเงินการ ขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ) และความร่วมมือ ด้านพลังงาน มาตรการภาษีที่เหมาะสม (Taxation) การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

14 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค มีความเท่า เทียมกันในประเทศ (Equitable Economic Development) สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การลดช่องว่างระดับการพัฒนาระหว่าง ประเทศสมาชิกใหม่ และสมาชิกเก่าผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Initiative for ASEAN Integration (IAI) และ ASEAN-help-ASEAN Program เป็นต้น

15 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Integration into Global Economy) เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ ของอาเซียน กับประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทำเขตการค้า เสรี การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนภายใต้เขตการ ลงทุน อาเซียน (IAI) กับนักลงทุนภายนอกอาเซียน และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิตและจำหน่าย เป็นต้น

16


ดาวน์โหลด ppt กฎบัตรอาเซียน และ อาเซียนบ ลูปรินส์ ASEAN Charter and AEC Blueprints.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google