งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็งจำกัด Allied Retail Trade Co.,ltd (ART)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็งจำกัด Allied Retail Trade Co.,ltd (ART)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็งจำกัด Allied Retail Trade Co.,ltd (ART)

2 Allied Retail Trade Co.,ltd เป็นบริษัทเอกชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรีด้วยงบประมาณจัดตั้งบริษัท 395 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือธุรกิจค้าปลีกรายย่อย โดยมีผู้ ถือหุ้นหลักคือ –สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 51% –บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(บอย.) 49%

3 Allied Retail Trade Co.,ltd โครงสร้างผู้บริหารองค์กร – คณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) – กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เลขานุการ (Secretary) – ผู้อำนวยการ (Director) - ฝ่ายการเงิน และบัญชี - ฝ่ายปฎิบัติการ ระบบจัดส่ง ขายและบริการ - ฝ่ายจัดซื้อ บริหารสินค้า และพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ จัดหาบุคลากร และฝึกหัดพนักงาน - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 Allied Retail Trade Co.,ltd 1. วิสัยทัศน์ (Vision) 1.1 เป็นหน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร 1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ ประกอบธุรกิจรายย่อย ให้สามารถอยู่รอดและเข้มแข็ง ในเวทีการค้าระดับ ท้องถิ่นและระดับประเทศ 2. พันธกิจ (Mission) 2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์จากการ ดำเนินธุรกรรม ในรูปแบบ การค้าปลีกและค้าส่ง โดยผ่านกระบวนการที่มี ประสิทธิภาพในการจัดซื้อ การตลาด และการกระจายสินค้า 2.2 สร้างรูปแบบร้านให้ทันสมัย และมีมาตรฐาน เดียวกัน

5 Allied Retail Trade Co.,ltd 3. วัตถุประสงค์ 3.1. จัดซื้อสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม สมาชิกเป้าหมาย และบริหารงานจัดซื้อให้ได้ราคายุติธรรมที่ร้านค้า สมาชิก สามารถยืนหยัดได้ 3.2. จัดรูปแบบร้านค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับร้าน ต้นแบบที่ กำหนด 3.3. ส่งเสริมความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ ตลอดจนให้ คำปรึกษา ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก - ค้าส่งอย่าง ต่อเนื่องแก่สมาชิก

6 Allied Retail Trade Co.,ltd 3. วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) 3.4. เสริมสร้างศักยภาพโดยใช้เครื่องมือทางการตลาด ให้ สมาชิกสามารถดำ เนินธุรกิจเพื่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.5. ให้บริการสนับสนุนด้านการเงิน การลงทุนและสินเชื่อ ธุรกิจ แก่สมาชิก โดยผ่านกระบวนการจัดการจากหน่วยงานต่างๆ 3.6. เป็นศูนย์ข้อมูลทางการตลาด การจัดการ และการ บริหารธุรกิจแก่สมาชิก 3.7. แสวงหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุน การ ขยายธุรกิจในรูปแบบ และ ลักษณะต่างๆ แก่สมาชิก

7 Allied Retail Trade Co.,ltd 4. กลุ่มเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ 4.1 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการภาคค้าปลีกทั้ง กระบวนการ คือ ร้านค้า ปลีกรายย่อยและร้านค้าส่ง ( ยี่ปั๊ว ) รวมทั้ง สหกรณ์ ร้านค้าสวัสดิการๆ 4.2 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ - การเข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ สมัครแต่อย่างใด - สามารถจัดซื้อสินค้าในราคาถูกลง โดยได้รับ บริการส่งสินค้าถึง ร้านสมาชิก และการส่งเสริม การขาย การตลาดให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถ แข่งขันได้ - ได้รับการอบรมความรู้และวิทยาการเรื่อง การค้าปลีกสมัยใหม่

8 Allied Retail Trade Co.,ltd 4. กลุ่มเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ - ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยและ ธนาคารออมสิน และ บอย. - ไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังและสามารถนำ ยอดเงินลงทุนจากการปรับปรุงร้านค้า ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ ประจำปีได้ถึงหนึ่งเท่าครึ่ง

9 Allied Retail Trade Co.,ltd 6. แผนปฏิบัติการสามปี ( รายปี ) แผนปฏิบัติการปีที่ 1 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานขององค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตลอดจนการ ดำเนินกิจการในระยะยาว 2. พัฒนาระบบงานจัดซื้อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวล สมาชิก 3. พัฒนาระบบร้านค้าลูกโซ่ (Franchise) เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันและช่องทางการค้าสมัยใหม่ ให้แก่สมาชิกในธุรกิจค้าปลีก 4. เป้าหมายจำนวนสมาชิกไม่ต่ำกว่า 10,000 รายในปี แรก

10 Allied Retail Trade Co.,ltd 6. แผนปฏิบัติการสามปี ( รายปี ) แผนปฏิบัติการปีที่ 2 1. พัฒนาระบบตลาดและสินค้า สำหรับสมาชิก 2. พัฒนารูปแบบร้านค้าปลีกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ แก่ สมาชิก 3. พัฒนานักลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจค้าปลีกและขยายการลงทุนในธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร เป็นต้น 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าขององค์กร (House Brand) ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 5. เป้าหมายจำนวนสมาชิกไม่ต่ำกว่า 50,000 ราย

11 Allied Retail Trade Co.,ltd 6. แผนปฏิบัติการสามปี ( รายปี ) แผนปฏิบัติการปีที่ 3 1. พัฒนารูปแบบร้านค้าเดิมให้ทันสมัยและมีศักยภาพ ทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 2. พัฒนาแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้กระจายสู่ช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศ 4. เป้าหมายจำนวนสมาชิกไม่ต่ำกว่า 100,000 ราย

12 Allied Retail Trade Co.,ltd ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Critical Success Factor) ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Critical Success Factor) 8.1 ความเป็นเอกเทศและมีอิสระในการบริหารจัดการ องค์กรในรูปแบบบริษัทเอกชน (Independent in managing in term of Company Limited) 8.2 ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่สนับสนุนองค์กร (Good Alliances) 8.3 ระบบการจัดซื้อ (e-Purchasing System) 8.4 ระบบการกระจายสินค้า (Good Logistics Management) 8.5 ระบบสารสนเทศ (Information Technology & Management) 8.6 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ ART (Efficiency of Management) 8.7 ระบบการตลาด การส่งเสริมการขายและคัดเลือก ผลิตภัณฑ (Marketing) ์ 8.8 ความสามารถเชิงแข่งขันของร้านค้าสมาชิก (Competitive Advantage)

13 Source : www.dit.go.th กรมการค้าภายใน กระทรวง พาณิชย์ นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง พาณิชย์ กำกับดูแลภาระงานด้านค้าปลีก


ดาวน์โหลด ppt บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็งจำกัด Allied Retail Trade Co.,ltd (ART)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google