งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระแสโลกาภิวัตน์กับบทบาทด้าน การคลัง ( 9-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระแสโลกาภิวัตน์กับบทบาทด้าน การคลัง ( 9-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระแสโลกาภิวัตน์กับบทบาทด้าน การคลัง ( 9-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1

2 ทิศทางกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน ทำให้ เกิดการค้าการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่าง แพร่หลาย ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันเสรีและการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ การเชื่อมโยงและการแข่งขันเสรีนำไปสู่การเคลื่อนย้าย ทุน ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหา สภาพแวดล้อม และการเพิ่มจำนวนประชากรโลก ทำ ให้บทบาทของนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้าน ▫ สวัสดิการทางสังคม ▫ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการเคลื่อนย้ายทุน ▫ บทบาทในการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

3 บทบาทของกระทรวงการคลัง ( 1 ) บทบาทในการเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ▫ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ด้านการขนส่ง ด้าน พลังงาน และทรัพยากรมนุษย์ และด้วยข้อจำกัดด้าน ความยั่งยืนทางการคลังทำให้ต้องอาศัยการทำงาน ร่วมกับรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) ▫ การสนับสนุน SME เนื่องจากเป็นแหล่งการจ้างงานและมี ความเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะส่งเสริมการ เข้าถึงแหล่งทุนผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ( Special Finance Institutes- SFIs ) และการส่งเสริมจากภาครัฐ ทั้งใน รูปแบบภาษี และโครงสร้างด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน เป็น ต้น ▫ การปฏิรูปภาษี และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ( อาทิ ความร่วมมือในกลุ่ม ASEAN+3 ) เพื่อสร้าง บรรยากาศทางธุรกิจและเสริมศักยภาพการแข่งขัน

4 บทบาทของกระทรวงการคลัง ( 2 ) บทบาทด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนทางสังคมและ สิ่งแวดล้อม ▫ การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐาน การกระจายรายได้และ แก้ไขปัญหาความยากจน และการส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทด้านความยั่งยืนทางการคลัง ▫ การรักษาวินัยทางการคลัง ผ่านกรอบความยั่งยืนทางการ คลัง ▫ การบริหารการจัดเก็บภาษี ▫ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพย์สินของแผ่นดิน ( รัฐวิสาหกิจ ที่ราชพัสดุ PPP และกองทุนต่างๆ ) ▫ การบริหารรายจ่ายและหนี้สาธารณะ

5 คุณสมบัติของนักการคลังมืออาชีพ บริหารและตัดสินใจบนพื้นฐานความรู้และข้อมูล ( การ บริหารความรู้ ) เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง ( เพื่อสอบรับกับการ เปลี่ยนแปลงภายนอก ) การบริหารความร่วมมือและบูรณาการในการดำเนิน นโยบาย การบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt กระแสโลกาภิวัตน์กับบทบาทด้าน การคลัง ( 9-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google