งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ ไกลเกินจริง นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ ไกลเกินจริง นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ ไกลเกินจริง นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) “8 August 2007”

3 การค้าและการลงทุนในอาเซียน การค้าในอาเซียนขยายตัว อย่างต่อเนื่องภายหลังจาก จัดตั้ง AFTA ในปี 1993 มูลค่าการค้าของไทยกับ อาเซียนในปี 2006 มีมูลค่า 50,420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากเดิมในปี 1993 ซึ่งมี มูลค่า 12,525 ล้านหรียญ สหรัฐฯ FDI ระหว่างอาเซียนมี สัดส่วนค่อนข้างต่ำเมื่อ เทียบกับ FDI ที่มาจาก ภายนอกภูมิภาค แหล่งที่มาที่สำคัญของ FDI ในอาเซียน ได้แก่ EU US ญี่ปุ่น และไต้หวัน

4 ASEAN Economic Community AEC Free flow of goods services, investment, and skilled labour Freer flow of capital Single Market and Production base To create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region as outlined in Bali Concord II characteristic objective

5

6 • ทำไมต้องจัดทำ AEC Blueprint ? – เพื่อกำหนดทิศทาง / แผนงานในด้านเศรษฐกิจที่จะต้อง ดำเนินงานให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จนบรรลุ เป้าหมาย AEC ในปี ค. ศ. 2015AEC – สร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะดำเนินการไปสู่ เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน Single Market and production base High competitive economic region Equitable economic development Fully Integrated into global economy แผนงานสำคัญภายใต้ AEC Blueprint แผนงานที่จะส่งเสริมการ เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน และ เงินทุนที่เสรี โดยลด อุปสรรคในด้านต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน แผนงานที่จะส่งขีดความ สามารถในด้านต่างๆ อาทิ นโยบายการแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา e-commerce ฯลฯ แผนงานที่จะส่งเสริมการ รวมกลุ่มของประเทศสมาชิก และลดช่องว่าง / ความ แตกต่างของระดับการพัฒนา ระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่ แผนงานที่จะส่งเสริมการ รวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลก โดยการปรับประสานนโยบาย ในระดับภูมิภาคและสร้าง เครือข่ายการผลิต / จำหน่าย การจัดทำแผนงานเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

7 การยกร่างกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) • ทำไมต้องจัดทำ ASEAN Charter ? – เพื่อสร้างอาเซียนให้มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) และมีสถานะทางกฎหมาย อย่างสมบูรณ์ – เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายการจัดตั้งประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นพิจารณาสำคัญ เป้าหมายของอาเซียน ในระยะยาว กลไกด้านสถาบัน / กลไกการดำเนินงาน กระบวนการ ยุติข้อพิพาท - ด้านการเมือง - ด้านเศรษฐกิจ - ด้านสังคม - โครงสร้างองค์กร - รูปแบบ / กระบวนการ ตัดสินใจ - การลด ช่องว่างระหว่าง ประเทศสมาชิก - กลไกการระงับข้อ พิพาทระหว่าง ประเทศสมาชิก - บทลงโทษ - กระบวนการชดเชย

8 สร้างตลาดขนาดใหญ่ส่งเสริมแหล่งวัตถุดิบเพิ่มอำนาจการต่อรอง - ประชากรกว่า 550 ล้านคน - ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ในภูมิภาค - สร้างความได้เปรียบในการ แข่งขัน - ส่งเสริม competitive advantage - การสร้างท่าทีร่วมในระดับ ภูมิภาค การค้าของไทยกับอาเซียน ปี 2549 Exp. Imp. ตลาดส่งออกอันดับ 1 มูลค่า 27,040 mil. US$ แหล่งนำเข้าลำดับสอง รองจากญี่ปุ่น มูลค่า 23,379 mil. US$ ASEANASEAN กลุ่มที่มีความถนัดด้าน เทคโนโลยี กลุ่มที่มีฐานการผลิต กลุ่มที่มีวัตถุดิบและ แรงงาน - สร้างความน่าสนใจและ ดึงดูดการค้า / การลงทุน - สร้างพันธมิตรร่วมในด้าน เศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค - ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง ของอาเซียน ASEANASEAN WTO Regional Coop. FTA partners

9 AEC ความฝัน หรือ ความจริง •AEC คือ คงไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินตัว แต่ ความฝันนี้จะเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไร ? ปัจจัยสำคัญ : 1. การยึดมั่นในพันธกรณีของแต่ละประเทศ 2. การสร้างสังคมกฎระเบียบ (Rule base society) 3. การคำนึงถึงประโยชน์ระดับภูมิภาคร่วมกัน (Regional interest) 4. การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

10 ความท้าทาย / แนวทางการปรับตัวจากการ รวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจ ภาคเอกชนภาครัฐ - เร่งศึกษากฎเกณฑ์ / ข้อตกลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ - ใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลง ต่างๆ อย่างเต็มที่ - สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง - เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กับภาครัฐอย่างใกล้ชิด - กำหนดทิศทางนโยบายด้าน เศรษฐกิจที่ชัดเจน - เผยแพร่ความรู้ / ความคืบหน้าการ ดำเนินงานให้ภาคเอกชนรับทราบ - ส่งเสริมมาตรการป้องกันฉุกเฉินและ มีระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มี ประสิทธิภาพ - จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบ

11 Thank you

12 การค้าภายในมิภาคของอาเซียน

13 การค้าของไทยกับอาเซียน

14 สถิติการลงทุนภายในของอาเซียน

15

16


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ ไกลเกินจริง นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google