งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC มุมมองภาครัฐ ( 10-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC มุมมองภาครัฐ ( 10-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC มุมมองภาครัฐ ( 10-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1

2 AEC (1) การรวมกลุ่มประเทศ โดยมีธรรมนูญเพื่อเดินไปในทิศทาง เดียวกัน มีมาตรการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในกลุ่ม สมาชิก เพิ่มเติมจาก WTO อาเซียนก็เช่นเดียวกัน มีการจัดทำกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพื่อเป็นพิมพ์เขียวในการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียน ประชาคมอาเซียน ครอบคลุมประเด็นความมั่นคง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เสาหลักของ AEC ▫ ตลาดและฐานการผลิตร่วม ▫ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ▫ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสนอภาค ( ให้ความช่วยเหลือกัน ) ▫ บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ( พัฒนาต่อไปร่วมกับประเทศ อื่นในโลก อาทิ ASEAN+3 AIFTA AANZFTA AJCEP ACFTA AKFTA )

3 AEC (2) AEC ภาษีเป็น 0 และกำจัดข้อกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี ( NTB ) ในปี 2010 ( อาเซียนเก่า 6 ประเทศ ) ที่พรมแดน ส่วนในประเทศ ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันด้วย ( National Treatment ) นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการเปิดเสรีธุรกิจบริการ ( ให้คนใน อาเซียนถือหุ้นได้ถึง 70% ) ในปี 2010 ( แต่ประเทศไทยขอใส่ ในกล่อง Sensitive ไว้ก่อน และเรายังมีพรบ. การประกอบ ธุรกิจคนต่างด้าว ซึ่งต้องแก้ไขในอนาคต ) ในส่วนของการลงทุน เรามี BOI อยู่แล้ว การเปิดเสรีการ ลงทุนจึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ( มีติดที่กฎหมายแต่ ไม่ใช่ธุรกิจที่สำคัญ ) และมีการคุ้มครองการลงทุนด้วย ( ACIA ) ในส่วนของการเปิดเสรีแรงงาน ( มีฝีมือ ) เปิดให้ประชาชน อาเซียนสามารถสมัครสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพใน 7 สาขา ( อาทิ วิศวกรรม แพทย์ พยาบาล )

4 AEC (3) ในประเด็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี ประเทศไทยจะ เปิดเสรีบัญชีทุน ( ตามนโยบายของรัฐและสามารถใช้ Safeguard ได้ ) อำนวยความสะดวกในการโอนและการ ชำระเงินมากขึ้น รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนา ตลาดทุน ความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่สำคัญ คือ ▫ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญหา ( จดแล้วสามารถใช้ได้ ทั่วไปในอาเซียน ) ▫ นโยบายการแข่งขัน ( คุ้มครองไม่ให้เกิดการผูกขาด ) ▫ อื่นๆ เช่น ด้านศุลกากร ( Single Window ) สุขอนามัย และ ความมั่นคงด้านอาหาร อย่างไรก็ตาม การไม่แก้ปัญหาภายในให้เรียบร้อย ก่อนเจรจา ( เพื่อให้เป็นเงื่อนไขและจุดยืนเดียวกันใน ทุกๆ สัญญาการค้า ) ทำให้เกิดปัญหาตามมาในการ ปฏิบัติ

5 AEC (4) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ จะเป็น สากลมากขึ้น การเชื่อมโยงภายในภูมิภาค ( อาทิ การขนส่ง การ ถ่ายทอดวัฒนธรรม และการสื่อสาร ) เป็นสิ่งจำเป็นต้อง ตามมา พร้อมกับการปรับกฎเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน ใกล้เคียงกัน รวมถึงมาตรการการส่งเสริมของรัฐและการอำนวยความ สะดวกแก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปรับปรุง กฎระเบียบและเกณฑ์การปฏิบัติ การให้ความรู้ การ ส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิ การสนับสนุนด้านการตลาด การเข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงการใช้มาตรการปกป้อง ( Safeguard )


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC มุมมองภาครัฐ ( 10-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google