งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย ปรัชญาและ วัตถุประสงค์ ของงาน ส่งเสริมการประมง ชนกันต์ จิตมนัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย ปรัชญาและ วัตถุประสงค์ ของงาน ส่งเสริมการประมง ชนกันต์ จิตมนัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย ปรัชญาและ วัตถุประสงค์ ของงาน ส่งเสริมการประมง ชนกันต์ จิตมนัส

2 ความหมายของการส่งเสริม การบริการความรู้โดยระบบนอกโรงเรียน ให้ สอดคล้องกับปรัชญาคือการเปลี่ยนแปลงของ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย นโยบายของการส่งเสริมการประมง เป็นการ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีผลในทาง พัฒนาการผลิตทางการประมง โดยมี วัตถุประสงค์ที่จะให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตอันจะมีผลทำให้ฐานะเศรษฐกิจและ สังคมดีขึ้น

3 การส่งเสริมการประมงเป็นกิจกรรมบริการความรู้ ทางการประมงทุกสาขาในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อปลูกฝังให้บุคคลเป้าหมายได้นำความรู้ไปสู่ การปฏิบัติอย่างได้ผลดี

4 งานส่งเสริมต้องเริ่มจากจุดที่จะเข้าไปพัฒนา ศึกษาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากเขา ในชนบท งานส่งเสริมต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เกษตรกร เป็นบุคคลเป้าหมายที่สำคัญ มิใช่ผู้ด้อยปัญญา และความคิด งานส่งเสริมเป็นงานที่มุ่งพัฒนาบุคคลเป้าหมาย ให้สามารถช่วยตนเองได้ คิดเป็น ทำเป็น ความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ที่จะนำไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลเป้าหมายต้องมี ประโยชน์และเหมาะสมที่จะปฏิบัติได้ ปรัชญาของงานส่งเสริมการประมง

5 งานส่งเสริมในลักษณะการสร้างผู้นำหรือการ รวมกลุ่มจะสะดวกขึ้น

6 หลักการของงานส่งเสริม ชี้นำให้บุคคลเป้าหมายพยายามช่วยตนเอง อย่า รอให้คนอื่นมาช่วย ชักจูงให้บุคคลเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ความสมัครใจ กิจกรรมที่ดำเนินการต้องสอดคล้องกับความ ต้องการแก่กลุ่มเป้าหมาย ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือหาได้ในท้องถิ่นมา ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด สร้างทัศนคติของบุคคลเป้าหมายให้เกิด ความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลง ควรสร้างผู้นำชุมชนและใช้ความเป็นผู้นำชุมชน ให้เป็นประโยชน์

7 การกำหนดวัตถุประสงค์การส่งเสริม ประมง มีความจำเพาะ เช่น โครงการส่งเสริมการเลี้ยง ปลานิลในกระชัง สามารถวัดผลได้ เช่น จำนวนผลผลิตที่ได้ รายได้ที่เพิ่มขึ้น ปัญหาโรคระบาดลดน้อยลง สามารถดำเนินการได้ ไม่ยากจนเกินไป ความเป็นจริง มีความสมเหตุสมผล แสดงช่วงเวลาที่ชัดเจน

8 วิสัยทัศน์กรมประมง ( พ. ศ.2545- 2549) กรมประมงเป็นองค์กรหลักในการวิจัยและพัฒนา ด้านการประมง เพื่อการจัดการทรัพยากร ประมงและการผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการ บริโภคภายในประเทศและพัฒนาเป็นสินค้า ส่งออกที่มีคุณภาพในลักษณะการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

9 พันธกิจ บริหารและจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมโดย คงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อ ชาวประมงและเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบ อาชีพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อการแข่งขัน ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน อนุรักษ์ทรัพยากรประมง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพการทำ ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำแก่ ชาวประมง เกษตรกร ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารองค์กร และพัฒนา บุคลากรของกรมประมง

10 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานประมง จังหวัด ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุก สาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่ เหมาะสมในเขตจังหวัดและกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการ ประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลงและ มาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการและให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของจังหวัด ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย ปรัชญาและ วัตถุประสงค์ ของงาน ส่งเสริมการประมง ชนกันต์ จิตมนัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google