งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือ ปี 2558 ประเทศไทย และ สมาชิกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จะรวมตัวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือ ปี 2558 ประเทศไทย และ สมาชิกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จะรวมตัวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือ ปี 2558 ประเทศไทย และ สมาชิกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จะรวมตัวกัน เป็น “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” อย่างเป็นทางการ ซึ่ง ณ เวลานี้บรรดาผู้คนมากมายในหลากหลายวงการทั้งภาครัฐ และ เอกชน ต่างเริ่มหันมาให้ความสนใจในประเด็นนี้มากขึ้น รวมไป ถึงการค้นคว้า และหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AEC มากขึ้น เพื่อ ทำความรู้จักกันให้ดีก่อนว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี ประโยชน์ และส่งผลกระทบอย่างไร AEC คืออะไร ก่อนที่จะกล่าวถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ต้องย้อนไปกล่าวถึงอาเซียน ก่อนเพราะว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้นถือเป็น หนึ่งในความร่วมมือของบรรดาประเทศในสมาชิกอาเซียน โดย อาเเซียน (ASEAN : Association of Southeast Asian Nations) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ. ศ. 2510 ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม สำหรับสมาชิก 4 ประเทศคือ กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม จะเรียกว่า กลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นสมาชิกที่เข้ามาเพิ่มภายหลัง สมาชิกอาเซียนได้ ตกลงกันว่าจะร่วมมือกันใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ จึงได้จัดตั้งประชาคมแต่ละด้านขึ้น คือ 1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community : ASC) 2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community : ASCC) 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

2 ข้างต้นนี้จึงเป็นที่มาของ AEC และตามข้อตกลงกัน AEC จะต้องเกิดขึ้นในปี พ. ศ. 2558 หรือ ค. ศ. 2015 ซึ่งจะมีการ กำหนดระยะเวลาการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้า ของประเทศ สมาชิกอาเซียนไปเรื่อยๆ จนถึงพ. ศ. 2558 ที่ประเทศในกลุ่ม อาเซียนจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีสินค้ากับประเทศสมาชิกใน ภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้ใน AEC Blueprint ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้านหลัก คือ • การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้สามารถ เคลื่อนย้าย สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ (Skilled Labour) ได้อย่างเสรี • การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจของ อาเซียน เช่น กำหนดกรอบนโยบายภาษี นโยบายการแข่งขัน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ • การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพราะประเทศสมาชิก อาเซียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสมาชิกเก่าซึ่งมีฐานทาง เศรษฐกิจดีกว่ากลุ่มสมาชิกใหม่ ( กลุ่ม CLMV) • การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจทั่วโลก ดำเนินการ เพื่อประสาน นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับ ประเทศนอกภูมิภาค เช่น การจัดทำเขตการค้าเสรี การสร้างเครือข่ายการผลิตและการ จำหน่าย ดังนั้น AEC จึงถูกตั้งขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เดียวกันคือ การนำกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามารวมตัว เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันทั้งหมด (Single Market and Single Pro duction Base) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการ รวมตัวของกลุ่มประเทศในฝรั่งยุโรปหรือ EU โดยจะมีการ เคลื่อนย้ายอยู่ภายในภูมิภาคอย่างเสรี ในสาขา ได้แก่ สินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ เป้าหมายของ AEC การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นั้น จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายหลักก็คือ การสร้างเขต การผลิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือตลาดเดียวกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนย้าย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆได้อย่างเสรี ผู้ประกอบการ สามารถเลือกที่จะดำเนินกระบวนการผลิตที่ใดก็ได้ในภูมิภาค รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรของแต่ละประเทศทั้งวัตถุดิบการ ผลิต และแรงงาน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดการลดต้นทุนการ ผลิตสินค้าได้อย่างมาก นอกจากนี้สินค้าแต่ละประเภทที่ผลิต ขึ้นภายใต้ AEC ยังจะมีมาตรฐานสินค้า และมีกฏระเบียบ เดียวกัน ทำให้สามารถแข่งขันกับตลาดนอกภูมิภาคได้เป็น อย่างดี


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือ ปี 2558 ประเทศไทย และ สมาชิกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จะรวมตัวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google