งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางออก ทางรอดชนบทไทย ในกระแสอาเซียน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางออก ทางรอดชนบทไทย ในกระแสอาเซียน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางออก ทางรอดชนบทไทย ในกระแสอาเซียน”
ปาริชาติ วลัยเสถียร

2 ทุนของชนบท ทุนธรรมชาติ ทุนมนุษย์ ทุนทางกายภาพ ทุนเงินตรา ทุนทางสังคม

3 ความมั่นคงทางอาหาร

4

5 สถานการณ์ของสังคม ซับซ้อน รุนแรง เปลี่ยนแปลงเร็ว

6 4/3/2017

7

8

9

10 เยาวชนของชาติ!!! กรมอนามัยเผยสถิติแม่วัยใส อายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดลูกเฉลี่ย วันละ 370 คน

11 ปัจจัยเสี่ยงหลัก

12 อึ้ง!! ไทยติดอันดับ ผัวตีเมีย เป็นเรื่องที่ยอมรับได้
ประเทศไทยติดอันดับ 36 จาก 75 ประเทศ ที่ก่อความรุนแรงต่อคู่ตนเอง เป็นลำดับที่ 2 จาก 49 ประเทศที่มีความเชื่อว่าสามีตีภรรยาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ปี 2553 ทุก 20 นาที มีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรง 1 ราย

13 ถูกทอดทิ้ง

14

15 ความเร็วของข้อมูล ข่าวสาร
4/3/2017 ความเร็วของข้อมูล ข่าวสาร

16 โครงสร้างของประชาคมอาเซียน
2015 ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคงอาเซียน ประชาคม สังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 16 16 16

17 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
4/3/2017 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ต่อต้านการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล

18 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขัน การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

19 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่มีเอกภาพ มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

20 ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน
การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางสังคม เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและผลกระทบด้านลบต่อกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง การจัดการด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

21 เผชิญหน้า

22 ไล่ล่า

23 เอาคืน

24 แบ่งที่อยู่ ที่ยืน

25 เอกภาพบนความหลากหลาย

26 ทางออก ทางรอดชนบทไทยในกระแสอาเซียน
ให้ความสำคัญต่อกลไกและกระบวนการ จัดการตนเองของชนบท ให้ความสำคัญกับงานระดับปฏิบัติการและ ระดับนโยบาย

27 ทางออก ทางรอดชนบทไทยในกระแสอาเซียน
ฟื้นฟู “ความเป็นชุมชน” -ความสัมพันธ์เชื่อมโยง -สำนึกร่วม

28 สอดคล้องความความสมดุลของระบบนิเวศ และสร้างให้เกิดความเป็นธรรม
ชุมชนจัดการตนเอง หมายถึง อิสรภาพหรือความสามารถที่คนในชุมชนร่วมกันคิด ตัดสินใจ บนฐานของข้อมูลและความรู้ ดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คนในชุมชนต้องการ สอดคล้องความความสมดุลของระบบนิเวศ และสร้างให้เกิดความเป็นธรรม

29 อยู่ร่วม อย่างรุ่งเรือง
ทางออก ทางรอด อยู่ร่วม อย่างรุ่งเรือง ขบวนการเคลื่อนไหว รูปธรรมงานพัฒนา วิจัยชุมชน -ผลักดันนโยบาย -สร้างภาคี เครือข่าย -ข้อมูล ความรู้ -ทุกข์และทุน


ดาวน์โหลด ppt ทางออก ทางรอดชนบทไทย ในกระแสอาเซียน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google