งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางออก ทางรอดชนบท ไทย ในกระแสอาเซียน ” ปาริชาติ วลัย เสถียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางออก ทางรอดชนบท ไทย ในกระแสอาเซียน ” ปาริชาติ วลัย เสถียร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางออก ทางรอดชนบท ไทย ในกระแสอาเซียน ” ปาริชาติ วลัย เสถียร

2 ทุนของชนบท

3 ความมั่นคงทางอาหาร

4

5 สถานการณ์ของ สังคม ซับซ้อน รุนแรง เปลี่ยนแปลงเร็ว

6

7

8

9

10 เยาวชนของชาติ !!! กรมอนามัย เผยสถิติแม่ วัยใส อายุ ต่ำกว่า 20 ปี คลอดลูก เฉลี่ย วัน ละ 370 คน

11 ปัจจัยเสี่ยงหลัก

12 อึ้ง !! ไทยติดอันดับ ผัวตีเมีย เป็น เรื่องที่ยอมรับได้ • ประเทศไทยติด อันดับ 36 จาก 75 ประเทศ ที่ก่อ ความรุนแรงต่อคู่ ตนเอง • เป็นลำดับที่ 2 จาก 49 ประเทศที่มี ความเชื่อว่าสามีตี ภรรยาเป็นเรื่องที่ ยอมรับได้ • ปี 2553 ทุก 20 นาที มีเด็กและสตรี ถูกกระทำความ รุนแรง 1 ราย

13 ถูกทอดทิ้ง

14

15 ความเร็วของข้อมูล ข่าวสาร

16 www.themegallery.com โครงสร้างของประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน 2015 ประชาคมอาเซียน 2015 ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคงอาเซียน ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคงอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน ประชาคม สังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน

17 ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อ ใจซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน • อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขความขัดแย้งโดยสันติ วิธี • ขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง • ต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ • ต่อต้านการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ • ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล

18 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการ ค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้ อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขัน • การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม • สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน • การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค • การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

19 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่มีเอกภาพ มีความเอื้อ อาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุก ด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม • การพัฒนามนุษย์ • การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม • ความยุติธรรมและสิทธิ • ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม • การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

20 ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน • การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ • สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางสังคม • เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและ ผลกระทบด้านลบต่อกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง • การจัดการด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

21 เผชิญ หน้า

22 ไล่ ล่า

23 เอา คืน

24 แบ่งที่อยู่ ที่ยืน

25 เอกภาพบนความหลากหลาย

26 ทางออก ทางรอดชนบทไทยใน กระแสอาเซียน • ให้ความสำคัญต่อกลไกและ กระบวนการ จัดการตนเองของชนบท • ให้ความสำคัญกับงานระดับ ปฏิบัติการและ ระดับนโยบาย

27 ทางออก ทางรอดชนบทไทยใน กระแสอาเซียน ฟื้นฟู “ ความเป็นชุมชน ” - ความสัมพันธ์เชื่อมโยง - สำนึกร่วม

28 หมายถึง........ • อิสรภาพหรือความสามารถที่คนใน ชุมชนร่วมกันคิด ตัดสินใจ บนฐาน ของข้อมูลและความรู้ • ดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีการ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คนใน ชุมชนต้องการ • สอดคล้องความความสมดุลของระบบ นิเวศ และสร้างให้เกิดความเป็นธรรม ชุมชนจัดการตนเอง

29 - ผลักดัน นโยบาย - สร้างภาคี เครือข่าย - ข้อมูล ความรู้ - ทุกข์และ ทุน ทางออก ทาง รอด อยู่ร่วม อย่าง รุ่งเรือง


ดาวน์โหลด ppt ทางออก ทางรอดชนบท ไทย ในกระแสอาเซียน ” ปาริชาติ วลัย เสถียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google