งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “ เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ” วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “ เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “ เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ” วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “ เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “ เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ” วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “ เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้าง รายได้และ ขยายโอกาส ด้านการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ ๑. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐาน ราก สร้างงาน สร้างอาชีพด้วย ทุนทางปัญญา ๒. เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน ๓. พัฒนาการเกษตรสู่เกษตร ปลอดภัยและ อินทรีย์ ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์และ วัฒนธรรม ๕. ขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ๘๒๘๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ชุมชน เครือข่าย เข้าร่วมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาของสังคม ๒. พัฒนาศักยภาพประชาชนทุก กลุ่มวัยให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถ เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สี เขียวในเขตป่าเขตชุมชน และเขตเมือง ๒. สนับสนุนการจัดการดิน และน้ำ ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และใช้พลังงานชีวมวล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมให้สงบสุขและมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน กลยุทธ์ ๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด แรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคม ให้มีความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ๓. ส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการแก้ไขปัญหา สังคมและอำนวยความเป็น ธรรม ๔. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน ร่วมในกิจกรรมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์และ ส่งเสริมการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ ๑. ประชาชนได้รับการบริการ ด้านต่าง ๆ จากภาครัฐอย่าง ทั่วถึงเป็นธรรม และมีคุณภาพ แผนพัฒนาจังหวัดพะเยาพ. ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

2 การบูรณาการ บริหารราชการในภูมิภาค / ท้องถิ่น ๘๓๘๓ พันธกิจจังหวัดพะเยา ๑. แก้ไขปัญหาหนี้สินและความ ยากจนโดยการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ๒. สนับสนุนกิจกรรมเกษตร ปลอดภัยและ ขยายพื้นที่ใหม่ที่มี ศักยภาพเพื่อการผลิต สินค้าเกษตรสู่ตลาด ๓. เพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ล้านนา พัฒนาภาค เกษตรกรรมและ การท่องเที่ยว ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชน เข้มแข็งและอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข ๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ๖. พัฒนาระบบและ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ประโยชน์สุข ของ ประชาชน A DL I

3 ๘๔๘๔ ประโยชน์ สุข ของ ประชาชน ๑. ประชาชน มีรายได้และ และความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๒. คงความ เป็นเกษตร ปลอดภัยใน พื้นที่เดิม และ ขยายพื้นที่ เพิ่มเติมใน พื้นที่ใหม่ ๓. เพิ่มมูลค่า การค้า การ ลงทุน การ ท่องเที่ยว และการ ส่งออกของ จังหวัด ๔. หมู่บ้าน / ชุมชน คิด เป็น ทำเป็น สามารถ แก้ปัญหาของ ตนเองโดยใช้ กระบวนการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนได้ อย่างยั่งยืน ๕. ทรัพยากรธรรม ชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน อุดมสมบูรณ์ รวมถึง ทรัพยากรสัตว์ น้ำ และสัตว์ป่า และความ หลากหลาย ทางชีวภาพ ๖. มี สิ่งแวดล้อม ที่ปราศจาก มลพิษ และ ลดการเกิด ภาวะโลกร้อน ๗. ประชาชน อยู่ในสังคม อย่างสงบสุข มีความมั่นคง ชุมชน เข้มแข็งและ อยู่ร่วมกัน อย่างมี ความสุข ๘. ประชาชน ได้รับ การ บริการด้าน ต่าง ๆ จาก ภาครัฐอย่าง ทั่วถึงเป็น ธรรม และ มีคุณภาพ เป้าประสงค์รวมของ จังหวัดพะเยา


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “ เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ” วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา “ เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google