งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ (economic development) หมายถึง การทำให้เกิด การขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน โครงสร้างการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ (economic development) หมายถึง การทำให้เกิด การขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน โครงสร้างการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ (economic development) หมายถึง การทำให้เกิด การขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน โครงสร้างการผลิต โครงสร้างทาง สังคม ค่านิยม ทัศนคติ การศึกษา ระบบการปกครอง และการใช้ทรัพยากร ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความ ต้องการของประเทศ ความห มาย

2 ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปรับปรุง สภาพเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญทัดเทียมกับประเทศที่มีการพัฒนา ระดับสูงหรือประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆพอสรุปได้ดังนี้ 1. ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น 2. ทำให้ประเทศสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง 3. ช่วยเหลือเศรษฐกิจ ของโลก

3 ขอบเขตของการพัฒนาเศรษฐกิจจะประกอบไปด้วย 1. การทำให้รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. การทำให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น 4. การทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่าง มีเสถียรภาพ 3. การพัฒนาให้แต่ละภาคมีความเจริญเท่าเทียมกัน 5. การกระจายความมั่งคั่งของระบบเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกัน 6. การลดความไม่เท่าเทียมในการกระจายรายได้ 7. การทำให้ระดับราคาสินค้าและบริการมีเสถียรภาพ 8. การทำให้ดุลการชำระเงินมีเสถียรภาพ

4 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 1.1 การสะสมทุน 1.2 จำนวนประชากรและคุณภาพของประชากร 1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 2. ปัจจัยทางการเมือง 3. ปัจจัยทางสังคม

5 เกณฑ์ที่ใช้วัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง ว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ 1. รายได้ต่อบุคคล (Per Capita Income) ประเทศที่มีผลผลิตสูงย่อมมีรายได้ ประชาชาติ มากและเป็นผลให้ มีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลต่อปีสูงตาม ไปด้วย

6 2.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจเน้นด้านอุตสาหกรรมและมีความเจริญ ก้าวหน้าในอัตราสูง 2.2 การมีทุนขั้นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอ ได้แก่ การคมนาคม การสื่อสาร การชลประทาน การศึกษา การไฟฟ้า การพลังงาน ฯลฯ 2.3 ปัจจัยการผลิตมีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ มีแรงงาน ทุน และการประกอบการผลิตที่ดี 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเกณฑ์สูง

7 3.1 มีการพัฒนาอาชีพและรายได้มาก 3.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกใน ชีวิตประจำวันแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 3.3 การจัดรัฐสวัสดิการแก่ประชาชน กระจายอย่างกว้างขวาง 3.4 ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับ ชนบทไม่เห็นชัดเจน 3. มาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ดี

8 4.3 มีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด 4. คุณภาพของประชากรด้านการศึกษาและสาธารณสุข 4.1 มีระดับการศึกษาสูง 4.2 มีสุขภาพอนามัยดี

9 6. การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมีดุลการค้า และดุลการชำระเงินที่อยู่ในสภาวะเกินดุลหรือขาดดุล น้อยลง วัตถุประสงค์ของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 1. เพิ่มรายได้ประชาชาติและรายได้ที่แท้จริงของบุคคล 2. ยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น 3. กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 4. กระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างยุติธรรม 5. การจ้างงานเพิ่มอัตราสูง ปัญหาการว่างงานลดน้อยลง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ (economic development) หมายถึง การทำให้เกิด การขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน โครงสร้างการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google