งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อดีต : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ การค้า ดร. อัศนีย์ รัตนมาลัย โดย ปัจจุบัน : 1. ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ องค์การสหกรณ์ สากลสำนักงานภูมิภาคเอเชียแป ซิฟิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อดีต : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ การค้า ดร. อัศนีย์ รัตนมาลัย โดย ปัจจุบัน : 1. ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ องค์การสหกรณ์ สากลสำนักงานภูมิภาคเอเชียแป ซิฟิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อดีต : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ การค้า ดร. อัศนีย์ รัตนมาลัย โดย ปัจจุบัน : 1. ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ องค์การสหกรณ์ สากลสำนักงานภูมิภาคเอเชียแป ซิฟิค (ICA/ROAP) ประจำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว 2. ผู้อำนวยการฝ่ายไทย โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

2 นโยบายเขตการค้าเสรีของ องค์การค้าโลก ประเทศไทยได้ หรือเสีย ?

3 ข้อตกลงทางการค้าใน ภูมิภาค (Regional Trade Agreements) มีมากกว่า 200 ข้อตกลง พิจารณาโดย GATT ( องค์การการค้าโลก ) ปัจจุบันมีผลบังคับใช้ กว่า 150 ข้อตกลง ครอบคลุมเรื่องการค้า หรือบริการ ตัวอย่างของ ข้อตกลงเช่น 1. สมาคมการค้าเสรีแห่งสหภาพ ยุโรป (The European Free Trade Association) 2. ข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีแห่ง อเมริกาเหนือ (The North America Free Trade Agreement:NAFTA)

4 การรวมตัวกันในทาง เศรษฐกิจ มี 4 ระดับ 1. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) คือ ยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกัน 2. สหภาพศุลกากร (Custome Union) คือ กำหนดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากัน 3. สมาคมเขตการค้าเสรีแห่งอาเซียน (The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) Free Trade Area (AFTA) 4. ตลาดร่วมแห่งแอฟริกาภาคตะวันออก และภาคใต้ (The Common Market of Eastern and Southern Africa : COMESA) 3. ตลาดร่วม (Common Market) คือ สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างกันได้ 4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) คือ การร่วมตัวที่แนบแน่น โดยใช้นโยบายการเงิน และการคลังร่วมกัน

5 2. ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากร ในประเทศ 3. ก่อให้เกิดการจ้างงานและ ประเทศมีการพัฒนา การเตรียมการเพื่อการ เปิดการค้าเสรี 1. ช่วยให้การเงินและเศรษฐกิจของประเทศดี ขึ้น 1. มีโครงข่ายทางสังคม ที่มีประสิทธิภาพ 2. มีเศรษฐกิจพื้นฐานจากการพัฒนาความรู้ (Knowledge-based Economy) 3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนา ด้านเทคโนโลยีระหว่างกัน 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5. การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็ก และขนาดย่อม ข้อดีของการค้า เสรี

6 การผลิตต้องไม่ทำลายระบบนิเวศวิทยา เช่น ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ง ทางทะเล ป่าไม้ ทรัพยากรทางน้ำ ภูมิอากาศ การใช้สารเคมี การบริหารแบบธรรมาภิบาล ประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศต้องนำมา พิจารณาในการทำการค้าเสรี คือ ระบบ นิเวศวิทยา


ดาวน์โหลด ppt อดีต : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ การค้า ดร. อัศนีย์ รัตนมาลัย โดย ปัจจุบัน : 1. ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ องค์การสหกรณ์ สากลสำนักงานภูมิภาคเอเชียแป ซิฟิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google