งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ ก)การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ข)การป้องกันประเทศ ค)รักษาความมั่นคงของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ ก)การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ข)การป้องกันประเทศ ค)รักษาความมั่นคงของรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ ก)การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ข)การป้องกันประเทศ ค)รักษาความมั่นคงของรัฐ

2 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. การรักษา ความมั่นคงของ รัฐ เป้าประสงค์ 8.1 พระบรมเดขา นุภาพแห่ง พระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ กลยุทธ์หลัก 8.1.1 พัฒนาระบบถวาย ความปลอดภัยและจัด กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส อันควร ก. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. การรักษา ความมั่นคงของ รัฐ เป้าประสงค์ 8.2 ประเทศ มีความมั่นคง ปลอดภัยจาก ภัยคุกคาม กลยุทธ์หลัก 8.2.1 พัฒนาระบบป้องกัน ประเทศโดยผนึกกำลังทุก ภาคส่วนเข้าร่วม 8.2.2 พัฒนาความพร้อม ความทันสมัย และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ภารกิจทั้งปวงของกองทัพ 8.2.3 พัฒนาบทบาทของ กองทัพในการพัฒนา ประเทศและร่วมแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามด้านความมั่นคง ทุกรูปแบบ ตัวชี้วัด 1. ความพร้อมรบของ กองทัพในการเผชิญภัย คุกคาม ข. การป้องกันประเทศ 2. ระดับการมีส่วนร่วม และกิจกรรมของ ทุกภาคส่วน 8.2.4 จัดระเบียบพื้นที่ ชายแดนให้มีความพร้อมต่อ การเผชิญสถานการณ์และ ปัญหา 8.2.5 พัฒนาความเป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ นานาประเทศ ทั้งในภูมิภาค และระดับโลก

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8.3 สามารถควบคุม สถานการณ์ความไม่ สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้ เข้าสู่ภาวะปกติ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 8.3.1 ปรับโครงสร้างระบบและบูรณา การการแก้ไขปัญหาให้สามารถยุติ สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 8.3.2 น้อมนำหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการมีส่วนร่วม สร้างความ สมานฉันท์ ความเป็นธรรมขจัดเงื่อนไข ทั้งปวง ทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้และระดับประเทศ 8.3.3 พัฒนาการศักษา คุณภาพชีวิต และสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ ประชาชน 8.3.4 กระชับความร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านในการจัดระเบียบชายแดน ตัวชี้วัด 1.สถานการณ์จังหวัดชายแดน ภาคใต้ลดระดับลง ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 1. การรักษา ความมั่นคงของ รัฐ 8.4 มีระบบข่าวกรอง และระบบการเตือนภัย พิบัติที่มีประสิทธิภาพ 8.4.1 จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 8.4.3. พัฒนาศักยภาพและ ประสิทธิภาพงานการข่าวกรองของ ภาครัฐและให้ความสำคัญกับการ พัฒนาเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน 8.4.4 ร่วมมือกับประชาคมโลกในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ข้ามชาติบนพื้นฐานของผลประโยชน์ ของชาติ 2. มีศูนย์เตือนภัยพิบัติและศูนย์ บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 3. มีศูนย์ประสานงานข่าวกรอง ในระดับภูมิภาค 4. มีระบบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ในการ วิเคราะห์นโยบายและแผน ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ อย่างแท้จริง 8.4.2 จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ ระดับชาติ เพื่อให้พร้อมเผชิญ วิกฤตการณ์ที่เป็นัยพิบัติขนาดใหญ่

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัด ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 8.5 มีระบบการ ป้องกันการลักลอบ เข้าเมืองและการจัด ระเบียบแรงงานต่าง ด้าวที่มีประสิทธิภาพ 5. จำนวนคนลักลอบเข้าเมืองไม่ เพิ่มขึ้น 6. การจัดระเบียบแรงงานต่าง ด้าวผิดกฎหมายให้เป็นไปตาม ข้อตกลงกับประเทศต้นทาง 8.5.2 แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ บุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพที่ชัดเจนให้ สมดุลระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานกับการ รักษาความมั่นคงของชาติ 8.5.1 การแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบเข้า เมืองและแรงงานต่างด้าว โดยสกัดกั้น การเข้ามาใหม่ ปราบปรามขบวนการ นำเข้าและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ ผิดกฎหมาย

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : รักษาความมั่นคงของรัฐ ก. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (8.1) พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ กลยุทธ์หลัก เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพ รอง เจ้าภาพ ร่วม 8.1.1 พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย และจัดกิจกรรมเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสอันควร ทุก หน่วยงาน

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : รักษาความมั่นคงของรัฐ ข. การป้องกันประเทศ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (8.2) ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม กลยุทธ์หลัก เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพรอง เจ้าภาพ ร่วม 8.2.1 พัฒนาระบบป้องกันประเทศโดยผนึกกำลังทุกภาคส่วน เข้าร่วม กห.กต. มท. อก. ยธ. สมช. สตช. ทก. 8.2.2 พัฒนาความพร้อม ความทันสมัยและประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติภารกิจทั้งปวงของกองทัพ กห.ทก. มท. สตช. 8.3.3 พัฒนาบทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศและ ร่วมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ กห. มท. ยธ. กษ. สธ. กต. สตช. สขช. ศธ. รง. 8.4.4 จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้มีความพร้อมต่อการเผชิญ สถานการณ์และปัญหา กห./ มท. กต. สตช. ทก. สมช. ปปง. ปปส. กอ.รมน. สศช. 85.5 พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับนานาประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่มีบทบาทสำคัญในโลก กต.สขช. สมช. มท. กห. สตช. ตัวชี้วัด เป้าหมาย (48-50) (1) ความพร้อมรบของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามกองทัพมีความพร้อมรบใน ระดับปานกลาง(80-89 %) ทุกภาคส่วน (2) ระดับการมีส่วนร่วมและกิจกรรมของทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยในการผนึกกำลัง ป้องกันประเทศ

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : รักษาความมั่นคงของรัฐ ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (8.3) สามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าสู่ภาวะปกติตัวชี้วัด เป้าหมาย (48-50) (1) สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดระดับลงพื้นที่เหตุการณ์ความไม่ สงบลดลง กลยุทธ์หลัก เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพรอง เจ้าภาพ ร่วม 8.3.1 ปรับโครงสร้างระบบและบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สามารถ ยุติสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนัก นายกรัฐ มนตรี (กอ.สสส. จชต.) กห. มท. สตช. ยธ. สขช. สมช. 8.2.2 น้อมนำหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการมีส่วนร่วม สร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรมขจัดเงื่อนไขทั้งปวง ทั้งในพิ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และระดับประเทศ สมช./ มท. ศธ. ยธ. กห. พม. สตช. 8.3.3 พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน มท./ ศธ. สธ. กห. พม. สศช. กษ. รง. วธ. สร.(ปชส.) 8.4.4 กระชับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดระเบียบ ชายแดน กต.สขช. สมช. มท. กห. สตช.

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : รักษาความมั่นคงของรัฐ ข. การรักษาความมั่นคงของรัฐ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (8.4) มีระบบข่าวกรองและระบบการเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (48-50) (1) มีศูนย์เตือนภัยพิบัติและศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ- จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติภายใน ปี 2548 - จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ ระดับชาติภายในปี 2551 (2) มีศูนย์ประสานงานข่าวกรองในระดับภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ประสานงานข่าวกรองครบ ทุกภาคภายในปี 2549 (3) มีระบบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ นโยบายและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้อมูลเชิงลึกด้านการข่าวสามารถ แจ้งเตือนภัยคุกคามได้ทันเวลาทั้งใน ประเทศและนอกประเทศ กลยุทธ์หลัก เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพรอง เจ้าภาพ ร่วม 8.4.1 จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติเพื่อให้พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ที่เป็น ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทก.มท. กห. สขช. คค. สธ. ทส. กษ. สร. สตช. 8.4.2 จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ สมช. มท. กห. คค. สขช. สธ. ทส. กษ. สร. สตช. 8.4.3 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวกรองของ ภาครัฐ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการข่าวภาค ประชาชน สำนัก นายก รัฐมนตรี (สขช.) มท. สตช. กห. 8.4.4 ร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ฟอกเงิน การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติบนพื้นฐาน ของผลประโยชน์ของชาติ สตช./ สมช. ยธ. มท. สขช. กต. กห. ปปง. พม.

10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : รักษาความมั่นคงของรัฐ ข. การรักษาความมั่นคงของรัฐ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (8.4) มีระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (48-50) (6) จำนวนผู้ลักลอบเข้าเมืองไม่เพิ่มขึ้นควบคุมจำนวนผู้ลักลอบ เข้าเมืองไม่ให้เพิ่มขึ้น (8) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็นไปตามข้อตกลงกับประเทศ ต้นทาง การผลักดันยุทธศาสตร์ / แผนไปสู่การปฏิบัติ กลยุทธ์หลัก เจ้าภาพ หลัก เจ้าภาพ รอง เจ้าภาพ ร่วม 8.4.1 การแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิด กฎหมาย โดยการพัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมือง การสกัด กั้นการเข้ามาใหม่ ปราบปรามขบวนการนำเข้าและจัดระเบียบ แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย สตช./ รง. มท. กห. กต. สขช. ยธ. 8.4.2 การแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพ ที่ชัดเจนให้สมดุลระหว่างสิทธิพื้นฐานกับการรักษาความั่นคง แห่งชาติ มท./ สมช. กต. ยธ. ศธ. สธ. พม. สตช. กห.


ดาวน์โหลด ppt 8. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ ก)การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ข)การป้องกันประเทศ ค)รักษาความมั่นคงของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google