งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Organization) องค์การ (Organization) มีความหมาย 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ลักษณะเป็นโครงสร้างของ สังคม 2. ลักษณะเป็นหน่วยงานเพื่อ ประกอบกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Organization) องค์การ (Organization) มีความหมาย 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ลักษณะเป็นโครงสร้างของ สังคม 2. ลักษณะเป็นหน่วยงานเพื่อ ประกอบกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 (Organization) องค์การ (Organization) มีความหมาย 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ลักษณะเป็นโครงสร้างของ สังคม 2. ลักษณะเป็นหน่วยงานเพื่อ ประกอบกิจกรรม

4 องค์กรของรัฐ องค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรอาสาสมัคร องค์กรอาสาสมัคร

5 รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมาย สูงสุดของ ประเทศไทย รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมาย สูงสุดของ ประเทศไทย เป็นกฎหมาย แม่บทที่ กฎหมายอื่น จะมี บทบัญญัติ ขัดหรือแย้ง มิได้ เป็นกฎหมาย แม่บทที่ กฎหมายอื่น จะมี บทบัญญัติ ขัดหรือแย้ง มิได้

6 กฎหมายปกครอง กฎหมายปกครอง ที่จัดระเบียบบริหาร ภายในประเทศ กฎหมายมหาชน เป็นความเกี่ยวพันระหว่างรัฐ กับประชาชน

7 กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่และ คุณสมบัติของบุคคล นับตั้งแต่เกิดจนตายกฎมายพาณิชย์ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ประกอบการ เป็นที่มาของ องค์กรธุรกิจที่เกิดขึ้นและดำเนิน ไปตามวิธี

8 องค์กร ของรัฐ องค์กร เอกชน กฎหมายระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน องค์กร ของรัฐ องค์กร เอกชน กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

9 องค์กรของรัฐและองค์กร ธุรกิจ แบ่งตามข้อบังคับกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ แบ่งตามข้อบังคับกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ 1. กฎหมายระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน เป็นกฎหมายที่กำหนดในเรื่ององค์กรของ รัฐ เป็นกฎหมายที่กำหนดในเรื่ององค์กรของ รัฐ 2. ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ เป็นกฎหมายที่กำหนดในเรื่ององค์กร ธุรกิจของเอกชน เป็นกฎหมายที่กำหนดในเรื่ององค์กร ธุรกิจของเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ

10 องค์กรธุรกิจ เป็นการดำเนิน กิจการค้าทางธุรกิจ โดยแสวงหากำไรซึ่งดำเนินงาน โดยเอกชนจัดตั้งขึ้น แนวทางดำเนินงานด้านธุรกิจได้มี การปรับเปลี่ยนแนว ทางการบริหารไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกิจการมีการ แข่งขันกันมากขึ้น

11 1. มีการกำหนดเป้าหมายของ องค์กรอย่างชัดเจน 2. มีการกำหนดสายบังคับ บัญชาที่สั้นและหลากหลาย 2. มีการกำหนดสายบังคับ บัญชาที่สั้นและหลากหลาย 3. มีระบบฐานข้อมูลที่ดี 3. มีระบบฐานข้อมูลที่ดี 4. มีรับการจัดการที่ดี 4. มีรับการจัดการที่ดี 5. มีความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ 5. มีความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ 6. คนในองค์กรมีความเสียสละ 6. คนในองค์กรมีความเสียสละ

12 1. ความรู้ความสามารถอยู่ที่ งานและผลงานที่ทำ 2. โครงสร้างการปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวนอน 3. เน้นความสำเร็จของงานที่ทำ มาก 4. ความขัดแย้งในองค์กรแก้ไข โดยกลุ่มบุคคล 5. รูปแบบการจัดการเปลี่ยนไป ตามสถานการณ์และ สิ่งแวดล้อม

13 ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีสถาบันหลาย สถาบัน เช่น 1. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 5 สถาบัน หอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ หอการค้าต่างประเทศ สมาคมการค้า สมาคมการค้า รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ สหกรณ์

14 มีบทบาทหน้าที่สำคัญ คือ ทำ หน้าที่เป็นตัวแทนของ ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอก ประเทศในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ ต่อภาคอุตสาหกรรม เช่น ด้าน การตลาด เทคโนโลยี การผลิต การพัฒนาแรงงาน การ ส่งเสริมการลงทุน

15 การจัดหน่วยงานเพื่อบริหาร องค์กรธุรกิจ การจัดตั้งหน่วยงานจะมีรูปแบบขึ้นอยู่ กับองค์ประกอบ ดังนี้ 1. ประเภทของธุรกิจ 2. ขนาดขององค์กร 3. ภาวะเศรษฐกิจ 4. การขยายกิจการหรือเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ขององค์กร 5. อิทธิพลภายนอกหรือภายในองค์กร 6. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กร

16 ก ารจัดตั้งองค์กรหรือการ บริหารงานบุคลากรทุกคนต้อง มีความร่วมมือร่วมใจกันในการ ทำงาน เพื่อจะทำให้ธุรกิจที่ ดำเนินการมีความสำเร็จ และ ลุล่วงไปได้ด้วยดี และประสบ ความสำเร็จตรงตามที่ได้รับ มอบหมายไว้


ดาวน์โหลด ppt (Organization) องค์การ (Organization) มีความหมาย 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ลักษณะเป็นโครงสร้างของ สังคม 2. ลักษณะเป็นหน่วยงานเพื่อ ประกอบกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google