งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วย E- Government ของเมืองย๊อกยากาต้าร์ ประเทศอินโดนิเซีย ตัวอย่างที่ดีของโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วย E- Government ของเมืองย๊อกยากาต้าร์ ประเทศอินโดนิเซีย ตัวอย่างที่ดีของโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วย E- Government ของเมืองย๊อกยากาต้าร์ ประเทศอินโดนิเซีย ตัวอย่างที่ดีของโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia) DELGOSEA สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (European Union) ดำเนินการโดย Konrad Adenauer Stiftung (KAS) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

2 วิสัยทัศน์เมืองย๊อกยากาต้าร์ ย๊อกยากาต้าร์เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่ มีคุณภาพ, การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, มีการพัฒนาเมืองและการให้บริการ ประชาชนที่เป็นเลิศ, ส่งเสริมกิจกรรมที่ เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และส่งเสริม ภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วม

3 พันธกิจเมืองย๊อกยากาต้าร์ 1. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในด้าน ทรัพยากรทางการศึกษาและการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยหลัก วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและหลักการ แข่งขันเข้ามาปรับใช้การพัฒนา คุณภาพการศึกษา 2. มุ่งส่งเสริมและตระหนักใน ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาให้เมืองเป็น ศูนย์กลางชั้นนำของการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม

4 พันธกิจเมืองย๊อกยากาต้าร์ 3. ส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาความเป็นเลิศในการ ให้บริการในพื้นที่พิเศษเมือง ย๊อกยา กาต้าร์โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคม 4. ส่งเสริมและสร้างสังคมที่ตระหนักถึง ความสำคัญของความยั่งยืนด้าน สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 5. ส่งเสริมและสร้างสังคมประชาธิปไตย โดยการเริ่มจากทัศนคติประชาชน อินโดนีเซียที่ สมานฉันท์และความ ยุติธรรมทางสังคมด้วยจิตวิญญาณของ ความสามัคคี

5 สภาพทั่วไปของเมืองย๊อกยากาต้าร์

6 ปัจจัยทีส่งผลให้เกิดการดำเนิน โครงการ 1. เมืองย๊อกยากาต้าร์เป็นเมืองแห่งการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการศึกษา ทำให้เกิดแรงผลักดันให้ยกระดับการ ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การศึกษาของเมืองดำเนินไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

7 ปัจจัยทีส่งผลให้เกิดการดำเนิน โครงการ 2. เมืองย๊อกยากาต้าร์เป็นเมืองที่ไม่มี ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ มากนัก ทำ ให้ต้องมุ่งส่งเสริมการให้บริการที่ดีเข้า มาทดแทน มิเช่นนั้นการลงทุนหรือการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจจะหดตัวทำให้ เศรษฐกิจของเมืองซบเซาได้

8 ปัจจัยทีส่งผลให้เกิดการดำเนิน โครงการ 3. นายกเทศมนตรีของเมืองย๊อกยา กาต้าร์เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากทุก ภาคส่วน โดยได้รับการเลือกตั้งเข้ามา รับตำแหน่งถึง 2 สมัย ซึ่งเป็นผลให้การ ดำเนินงานประสบความสำเร็จเพราะ ระบบ E – Government เป็น โครงการที่ต้องใช้เวลาในการ ดำเนินการมาก

9 วัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบและ การดำเนินการ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Best Practices : • ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ บริหารงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส • การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทุกกิจกรรมการพัฒนาของภาครัฐทั้งใน ขั้นตอนการวางแผน, ขั้นตอน การ ดำเนินงาน และขั้นตอนการประเมินผล • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล ในการดำเนินสาธารณะและการให้บริการ ประชาชน

10 วิธีการดำเนินโครงการ • นโยบาย และกรอบ กฎหมาย • การมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน

11 นายก สภาภาคธุรกิจ หน่วยงาน ภายใน เทศบาล TIT สื่อ NGO ภาคประชาชน ( นักเรียน / ชุมชน )

12 ขั้นตอนการดำเนินการ • ขั้นเตรียมการ • ขั้นดำเนินการ • ขั้นธำรงรักษา • ขั้นต่อยอดการใช้ประโยชน์

13 ผลที่ได้รับจากการดำเนินการจัดทำ ระบบ E – Government ของเมือง Jogyakarta 1. เกิดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านระบบการศึกษาออนไลน์อย่าง กว้างขวาง 2. เกิดความโปร่งใสในการออก ใบอนุญาตและการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลการ ดำเนินงานต่างๆ ของภาครัฐผ่านระบบ E – Government ได้

14 3. มีการการค้าการลงทุนภายในเมือง เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากความสะดวก รวดเร็วและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจของ เมืองดีขึ้น 4. เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างของเมือง ย๊อกยากาต้าร์ ผลที่ได้รับจากการดำเนินการจัดทำระบบ E – Government ของเมือง Jogyakarta

15 ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานประสบ ความสำเร็จ  ผู้นำองค์กร  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของประชาชน  ผู้มีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน  การเสริมสร้างศักยภาพ

16 ข้อสังเกตบางประการ E-Government  การเตรียมผู้ให้บริการ  การเตรียมผู้รับบริการ  วัฒนธรรมองค์การ และวัฒนธรรม ท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วย E- Government ของเมืองย๊อกยากาต้าร์ ประเทศอินโดนิเซีย ตัวอย่างที่ดีของโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google