งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างที่ดีของโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างที่ดีของโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการให้บริการของภาครัฐด้วย E-Government ของเมืองย๊อกยากาต้าร์ ประเทศอินโดนิเซีย
ตัวอย่างที่ดีของโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการจัดการเมืองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia) DELGOSEA สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (European Union) ดำเนินการโดย Konrad Adenauer Stiftung (KAS) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

2 วิสัยทัศน์เมืองย๊อกยากาต้าร์
ย๊อกยากาต้าร์เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ, การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, มีการพัฒนาเมืองและการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศ, ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วม

3 พันธกิจเมืองย๊อกยากาต้าร์
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในด้านทรัพยากรทางการศึกษาและการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและหลักการแข่งขันเข้ามาปรับใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งส่งเสริมและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาให้เมืองเป็นศูนย์กลางชั้นนำของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4 พันธกิจเมืองย๊อกยากาต้าร์
3. ส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการในพื้นที่พิเศษเมือง ย๊อกยากาต้าร์โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม 4. ส่งเสริมและสร้างสังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 5. ส่งเสริมและสร้างสังคมประชาธิปไตยโดยการเริ่มจากทัศนคติประชาชนอินโดนีเซียที่ สมานฉันท์และความยุติธรรมทางสังคมด้วยจิตวิญญาณของความสามัคคี

5 สภาพทั่วไปของเมืองย๊อกยากาต้าร์

6 ปัจจัยทีส่งผลให้เกิดการดำเนินโครงการ
1. เมืองย๊อกยากาต้าร์เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการศึกษา ทำให้เกิดแรงผลักดันให้ยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการศึกษาของเมืองดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 ปัจจัยทีส่งผลให้เกิดการดำเนินโครงการ
2. เมืองย๊อกยากาต้าร์เป็นเมืองที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ มากนัก ทำให้ต้องมุ่งส่งเสริมการให้บริการที่ดีเข้ามาทดแทน มิเช่นนั้นการลงทุนหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะหดตัวทำให้เศรษฐกิจของเมืองซบเซาได้

8 ปัจจัยทีส่งผลให้เกิดการดำเนินโครงการ
3. นายกเทศมนตรีของเมืองย๊อกยากาต้าร์เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยได้รับการเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งถึง 2 สมัย ซึ่งเป็นผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จเพราะ ระบบ E – Government เป็นโครงการที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมาก

9 วัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบและการดำเนินการ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Best Practices :
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทุกกิจกรรมการพัฒนาของภาครัฐทั้งในขั้นตอนการวางแผน, ขั้นตอน การดำเนินงาน และขั้นตอนการประเมินผล การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลในการดำเนินสาธารณะและการให้บริการประชาชน

10 วิธีการดำเนินโครงการ
นโยบาย และกรอบกฎหมาย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

11 ภาคประชาชน ( นักเรียน/ ชุมชน)

12 ขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นธำรงรักษา ขั้นต่อยอดการใช้ประโยชน์

13 ผลที่ได้รับจากการดำเนินการจัดทำระบบ E – Government ของเมืองJogyakarta
เกิดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านระบบการศึกษาออนไลน์อย่างกว้างขวาง เกิดความโปร่งใสในการออกใบอนุญาตและการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานต่าง ๆ อันเนื่องมาจากประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ของภาครัฐผ่านระบบ E – Government ได้

14 ผลที่ได้รับจากการดำเนินการจัดทำระบบ E – Government ของเมืองJogyakarta
มีการการค้าการลงทุนภายในเมืองเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากความสะดวกรวดเร็วและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองดีขึ้น เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของเมือง ย๊อกยากาต้าร์

15 ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ
ผู้นำองค์กร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ผู้มีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การเสริมสร้างศักยภาพ

16 ข้อสังเกตบางประการ E-Government
การเตรียมผู้ให้บริการ การเตรียมผู้รับบริการ วัฒนธรรมองค์การ และวัฒนธรรมท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างที่ดีของโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google