งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้ เป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้ เป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้ เป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ ตลอดจน ช่วยส่งเสริมให้ทั้งองค์การสามารถ ประสานงานและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งในระดับปฏิบัติงานและ ระดับบริหาร  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้ เป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ ตลอดจน ช่วยส่งเสริมให้ทั้งองค์การสามารถ ประสานงานและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งในระดับปฏิบัติงานและ ระดับบริหาร

2 ระบบสารสนเทศจำแนกตาม หน้าที่ทางธุรกิจ 1. ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี (Accounting Information System) 2. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information System) 3. ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (Marketing Information System) 4. ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการ ดำเนินงาน (Production and Operations Information System) 5. ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System)

3 บูรณาการของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ ดำเนินงานธุรกิจ

4 ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี ให้ความสำคัญทางด้านปริมาณ มากกว่าคุณภาพ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ดังนี้ ให้ความสำคัญทางด้านปริมาณ มากกว่าคุณภาพ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ดังนี้ ระบบบัญชีทางการเงิน (Financial Accounting System) ระบบบัญชีผู้บริหาร (Managerial Accounting System)

5 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ เงินทุนหมุนเวียน โดยทำหน้าที่ 3 ประการดังนี้ เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ เงินทุนหมุนเวียน โดยทำหน้าที่ 3 ประการดังนี้ 1. การพยากรณ์ 2. การจัดการด้านการเงิน ( หาแหล่ง การเงินที่มีต้นทุนต่ำ แล้วนำไปลงทุนให้ ได้ผลกำไรสูงสุด ) 3. การตรวจสอบ

6 ระบบสารสนเทศด้านการตลาด ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมแผนการตลาด ข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมแผนการตลาด ข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง แหล่งข้อมูลภายใน เช่น แผนกลยุทธ์ นโยบาย แหล่งข้อมูลภายใน เช่น แผนกลยุทธ์ นโยบาย แหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ แข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ เทคโนโลยี แหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ แข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ เทคโนโลยี

7 ใช้ในการพยากรณ์จำนวนการผลิต และควบคุมคุณภาพการผลิตให้ เหมาะสมกับความต้องการของ การตลาด ใช้ในการพยากรณ์จำนวนการผลิต และควบคุมคุณภาพการผลิตให้ เหมาะสมกับความต้องการของ การตลาด ข้อมูลได้จาก 2 แหล่ง 1. ข้อมูลภายใน เช่น ข้อมูลการผลิตและ การดำเนินงาน ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลบุคคล และกลยุทธ์องค์การ 2. ข้อมูลจากภายนอก เช่น วัตถุดิบ สภาพ เศรษฐกิจ และตลาด ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและ การดำเนินงาน

8 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร บุคคล 1. ข้อมูลตัวบุคลากร เป็นข้อมูลของสมาชิก แต่ละคนขององค์การ 2. ผังองค์การ แสดงโครงสร้างองค์การ การจัดหน่วยงาน และแผนกำลังคน ซึ่ง แสดงทั้งปริมาณและการจัดสรร ทรัพยากรบุคคล 3. ข้อมูลจากภายนอก ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลมิใช่ระบบปิด ที่ควบคุม และดูแลสมาชิกภายในองค์การเท่านั้น แต่จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่ง ต้องการข้อมูลจากภายนอกองค์การ เช่น การสำรวจเงินเดือน อัตราการ ว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ


ดาวน์โหลด ppt  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้ เป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google