งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SIRIPORN SOMKHUMPA บทที่ 2 มาตรฐาน เงินตรา. เงินตราเป็นสิ่งที่แต่ละ ประเทศต้องผลิตเงินตราให้เพียงพอต่อ ปริมาณความต้องการใช้จ่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีระบบการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SIRIPORN SOMKHUMPA บทที่ 2 มาตรฐาน เงินตรา. เงินตราเป็นสิ่งที่แต่ละ ประเทศต้องผลิตเงินตราให้เพียงพอต่อ ปริมาณความต้องการใช้จ่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีระบบการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SIRIPORN SOMKHUMPA บทที่ 2 มาตรฐาน เงินตรา

2 เงินตราเป็นสิ่งที่แต่ละ ประเทศต้องผลิตเงินตราให้เพียงพอต่อ ปริมาณความต้องการใช้จ่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีระบบการค้า แบบเสรีทำให้ทั่วโลกสามารถติดต่อ ค้าขายกันได้อย่างง่ายดายจึงมีผลทำให้ ความต้องการใช้เงินตรามีมากขึ้นจากใน อดีต นอกจากปริมาณที่ต้องผลิต เงินตราให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ แล้วความมีหลายรูปแบบ มีหลากหลาย หน่วยย่อย เพื่อความสะดวกต่อการใช้ สอย SIRIPORN SOMKHUMPA

3 ในอดีตมีเงินที่ผลิตออกใช้เป็นเงิน มาตรฐาน (Standard Money) เพื่อใช่เป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและชำระหนี้ที่ ทำจากโลหะมีค่า เช่น พวกโลหะทองคำ โลหะเงิน ฯลฯ ในระยะต่อมาเมื่อสภาพการทาง เศรษฐกิจ เปลี่ยน แปลงไป เงินตราที่ออก ใช้จึงได้เปลี่ยนรูปไปเป็นเงินที่มีค่าไม่เต็ม ตัว (Token Coin) เช่น เหรียญกษาปณ์ รวมทั่งมีการใช้เงินกระดาษ คือธนบัตร SIRIPORN SOMKHUMPA

4 ประวัติเงินตราและมาตรฐาน เงินตราไทย 1. เงินตราของไทยในแต่ละยุกต์ 1.1 เงินตราสุวรรณภูมิ 1.2 เงินตราพนม ( ฟูนัน ) 1.3 เงินตราทวารวดี 1.4 เงินล้านนา 1.5 เงินตราล้านช้าง 2 ประวัติการผลิตเงินตราไทย 3 เงินตราบนเส้นทางการค้าสมัยโบราณ SIRIPORN SOMKHUMPA

5 มาตรฐานเงินตรา มาตรฐานเงินตรา (Monetary Standard) หมายถึงการกำหนดมูลค่าของเงินหรือหลักแห่ง มูลค่าของเงิน โดยให้เกี่ยวพันกับสิ่งที่ใช้เป็น มาตรฐาน และกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการใน การออกเงินตราไว้โดยเรียบร้อย เช่น ประเทศที่ อยู่ในมาตราเหรียญทองคำก็ใช่โลหะทองคำเป็น มาตรฐาน หรือเป็นหลักแห่งมูลค่าของเงิน เช่น กำหนดค่าเงินหนึ่งหน่วยจะต้องทำด้วยโลหะ ทองคำหนักเท่าใด และคิดเป็นมูลค่าเท่าใด นอกจากนั้นอาจมีวิธีการอื่น ๆ อีก เช่น กำหนดให้ มีวิธีการทำเหรียญทองคำหรือยุบเหรียญทองคำ เป็นเนื้อโลหะได้โดยไม่จำกัดจำนวน หรือกำหนอ ให้มีการนำเข้า หรือส่งออกทองคำระหว่าง ประเทศโดยเสรี เป็นต้น SIRIPORN SOMKHUMPA

6 มาตรฐานเงินตราแบบต่าง ๆ มาตราโลหะเดี่ยว (Mono-metallic Standard) 1 มาตราทองคำ (Gold Standard) 2 มาตราเหรียญทองคำ (Gold Coin Standard) 3 มาตราทองคำแท่ง (Gold Bullion Standard) 4 มาตราปริวรรตทองคำ (Gold Exchange Standard) 5 มาตราโลหะเงิน (Silver Standard) SIRIPORN SOMKHUMPA

7 ประโยชน์ของมาตราทองคำ 1. ความมีเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน 2. ความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อระบบเงินตรา ของประเทศ 3. เศรษฐกิจของประเทศจะปรับเข้าสู่ดุลยภาพ โดยอัตโนมัติ 4. ความสะดวกในการค้า และการชำระหนี้ระหว่าง ประเทศ SIRIPORN SOMKHUMPA

8 ข้อเสียของมาตราทองคำ 1. การใช้มาตราทองคำไม่เหมาะกับประเทศที่ ขาดแคลนทองคำ 2. เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3. การใช้มาตราทองคำไม่เหมาะสมสำหรับ สภาพการณ์ที่ไม่ปกติ 4. เป็นอุปสรรคต่อการกำหนดนโยบายการเงิน และเศรษฐกิจของประเทศ SIRIPORN SOMKHUMPA

9 มาตราโลหะคู่ (Bi-metallic Standard) : มาตราโลหะคู่ คือมาตราที่ใช้โลหะสองชนิดเป็น หลักในการเทียบมูลค่า เช่น ใช้โลหะทองคำ และ โลหะเงิน ฯลฯ ลักษณะทั่วไปของมาตราโลหะคู่ พอบทสรุปได้ดังนี้ 1. กำหนดอัตราส่วนน้ำหนักของโลหะสองชนิดให้ แน่นอน 2. อนุญาตให้ผลิตเหรียญตามน้ำหนักที่กำหนดและ เหรียญที่กำหนด 3. อนุญาตให้มีการยุบ หรือหลอมเหรียญทองคำ และเหรียญเงินได้โดยเสรี 4. อนุญาตให้โลหะทองคำ และโลหะเงินนำเข้า และส่งออกนอกประเทศ 5. อนุญาตให้นำเงินชนิดอื่น ๆ มาแลกเหรียญ ทองคำ และเหรียญเงินได้โดยเสรี SIRIPORN SOMKHUMPA มาตราโลหะ หรือมาตรฐาน เงินตราที่อิงโลหะ (Metallic Standard)

10 บทสรุป เงินตราที่ถูกผลิตในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทางรัฐ ได้ผลิตเงินตราให้เพียงพอต่อปริมาณ ความต้องการใช้จ่ายของประชาชนและคู่ ค้า โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีระบบการค้า แบบเสรีทำให้ทั่วโลกสามารถติดต่อค้าขาย กันได้อย่างง่ายดายจึงมีผลทำให้ความ ต้องการใช้เงินตรามีมากขึ้นจากในอดีต นอกจากปริมาณที่ต้องผลิตเงินตราให้ เพียงพอต่อความต้องการใช้แล้วความมี หลายรูปแบบ มีหลากหลายหน่วยย่อย เพื่อความสะดวกต่อการใช้สอย SIRIPORN SOMKHUMPA


ดาวน์โหลด ppt SIRIPORN SOMKHUMPA บทที่ 2 มาตรฐาน เงินตรา. เงินตราเป็นสิ่งที่แต่ละ ประเทศต้องผลิตเงินตราให้เพียงพอต่อ ปริมาณความต้องการใช้จ่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีระบบการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google