งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสหัส ตรีทิพยบุตร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย พระราชบัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 21 สิงหาคม 2551 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสหัส ตรีทิพยบุตร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย พระราชบัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 21 สิงหาคม 2551 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสหัส ตรีทิพยบุตร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย พระราชบัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 21 สิงหาคม 2551 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ ( วสท.)

2 ผู้ฝากเงิน - คุ้มครองเงินฝากประชาชน สถาบันการเงิน - เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพ - ชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอน พระราชบัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 11 สิงหาคม 2551

3 พรบ. นี้ในต่างประเทศ และผลกระทบ เริ่มในสหรัฐ 75 ปีแล้ว ปัจจุบันมี 99 ประเทศ อีก 20 ประเทศที่กำลังศึกษา

4 คุ้มครองเงินฝากประชาชน จำนวนเงินที่คุ้มครอง : คุ้มครองต่อ รายต่อสถาบัน ปีที่ระยะเวลาจำนวนเงินที่คุ้มครอง 1 11 สค.51 - 10 สค.52 เต็มวงเงิน 2 11 สค.52 - 10 สค.53100 ล้านบาท 3 11 สค.53 - 10 สค.54 50 ล้านบาท 4 11 สค.54 - 10 สค.5510 ล้านบาท 5 11 สค.55 เป็นต้นไป 1 ล้านบาท

5 บทวิเคราะห์ กระตุ้นให้ประชาชนผู้ที่มีเงิน ฝาก • เลือกฝากเงินกับธนาคาร ที่มีผลประกอบการ และราคาหุ้น ดี • เลือกลงทุนกับสถาบันการเงิน ที่มีผลประกอบการ และบริหาร การเงินที่ดี • เลือกลงทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการ เงิน ที่ให้ผลตอบแทนดีและเหมาะสม ดี

6 บทวิเคราะห์ • สถาบันทางการเงินทุกขนาดทุก ประเภท ( ธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ) ต้องออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อ รักษาลูกค้าเดิม และดึงดูดลูกค้าใหม่ • สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่ง รัฐบาลถือหุ้น 100 % ไม่ได้อยู่ภายใต้ พรบ. ฉบับ นี้

7 ตัวแปรในการพิจารณาเพื่อการออมและการลงทุน ผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน • อัตราผลตอบแทน ( ดอกเบี้ยรับ ) • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย • การลดหย่อนภาษี • อัตราความเสี่ยง สถาบัน การเงิน • ที่มั่นคง • ผล ประกอบการดี • ผลิตภัณฑ์ ทางการเงิน หลากหลาย • การให้บริการ ลูกค้าดี

8 สถาบันการเงินผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคาร (KTB) เงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / BE / หุ้นกู้ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) หน่วยลงทุน กองทุนรวม บริษัทประกันชีวิต (KAL) ประกันชีวิต - คุ้มครองชีวิต - ลงทุนในระยะยาว บริษัทหลักทรัพย์ (KTBS) ลงทุนในหุ้นตลาดหลักทรัพย์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ และสถาบันการเงิน

9 ตัวแปรออม ทรัพย์ ประจำ ( เดือน ) ณ. 22 ก. ค. 51 อัตรา ผลตอบแทน 0.25-2.75361224 1.75- 3.375 1.75-4.01.75-4.5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 015 % ลดหย่อนภาษีรายได้ต่ำกว่า 150, 000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี หักค่าลดหย่อน 60,000 บาท อัตราเสี่ยง วิเคราะห์ - ระยะเวลาการฝาก - ความมั่นคงของธนาคาร สถาบันการเงิน ทำไมต้องเป็น “ กรุงไทย ” ตัวอย่างการวิเคราะห์การลงทุนในธนาคาร

10 พรบ. นี้ในต่างประเทศและผล ( สรุป ) ประเทศ คุ้มครอ ง ( บาท ) สัดส่วนของธนาคารการลงทุน ( ใน ) ใหญ่กลางเล็กหุ้น กองทุ น ประกัน ชีวิต เงิน ฝาก มาเลเซีย 650,0 00 61>63 % ลดลง เพิ่มขึ้ น เพิ่ม ขี้น ลดลง อินโดนีเซี ย 400,0 00 ลดลง ( มี ธ. เดียว ) เพิ่มขึ้นลดลง เพิ่มขึ้ น ลดลง

11 ปีที่ 1 ศึกษาข้อมูลการลงทุน ปีที่ 2 ศึกษาข้อมูลการลงทุน ครึ่งปีหลังกระจายเงินฝาก พันธบัตรและกองทุนรวม ปีที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบลงทุน พันธบัตร กองทุนรวม ประกันชีวิต หุ้นตลาดหลักทรัพย์ หรือกระจายเงินฝาก แนวทางการลงทุนของผู้ฝากเงิน ( สรุป )

12 ปีที่ 4 ปรับแผนการลงทุนทุก 6 เดือน พันธบัตร กองทุนรวม ประกันชีวิต หุ้นตลาดหลักทรัพย์ หรือกระจายเงินฝาก ปีที่ 5 ปรับแผนการลงทุนทุก 6 เดือน พันธบัตร กองทุนรวม ประกันชีวิต หุ้นตลาดหลักทรัพย์ หรือกระจายเงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์ และทองคำ แนวทางการลงทุนของผู้ฝากเงิน ( สรุป )

13

14


ดาวน์โหลด ppt นายสหัส ตรีทิพยบุตร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย พระราชบัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 21 สิงหาคม 2551 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google