งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศไทยได้ประโยชน์และเสีย ประโยชน์อะไรจาก (AFTA) 1. การค้าของประเทศไทยจะ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการ ส่งออกสินค้า เช่น คอมพิวเตอร์ น้ำมัน สำเร็จรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศไทยได้ประโยชน์และเสีย ประโยชน์อะไรจาก (AFTA) 1. การค้าของประเทศไทยจะ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการ ส่งออกสินค้า เช่น คอมพิวเตอร์ น้ำมัน สำเร็จรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศไทยได้ประโยชน์และเสีย ประโยชน์อะไรจาก (AFTA) 1. การค้าของประเทศไทยจะ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการ ส่งออกสินค้า เช่น คอมพิวเตอร์ น้ำมัน สำเร็จรูป เป็นต้น 2. ได้ดุลการค้ากับประเทศต่างๆใน อาเซียนเพิ่มมากขึ้น 3. สินค้าส่งออกของไทยมีมูลค่าการ ส่งออกสูงขึ้น การจ้างงานเพิ่มขึ้น 4. สินค้าเกษตรกรรม เช่น กุ้งสดแช่ แข็ง สินค้าเกษตรแปรูป เช่น อาหารทะเล กระป๋อง สินค้าอุตสาหกรรม เช่น กระดาษ

2 5. สินค้านำเข้ามีราคาถูกจาก อัตราภาษี 7. ประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่ง ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพราะ อาเซียนกลายเป็นตลาดการค้าเสรี ขนาดใหญ่ 6. ผู้บริโภคภายในประเทศได้ บริโภคสินค้าราคาถูก 8. การผลักดันในเรื่องของการกีด กันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) จะ ทำการนำเข้าและค้าขายเพิ่มมาก ขึ้นกับตลาดอาเซียนและตลาดโลก

3 ประเทศไทยควรกำหนดยุทศาสตร์ให้ ชัดเจนเพื่อความอยู่รอดของประเทศ ดังนี้ 1. ปรับปรุงและพัฒนาด้านการวิจัย สรุ ป 2. พัฒนาและปรับปรุงช่องทางด้าน การตลาดให้สามารถแข่งขันได้ 3. พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ฐานการ ผลิตในไทย 4. การสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความ สะดวกในการผลิต การขนส่ง และการตลาด 5. พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตใน ประเทศเพื่อการส่งออก 6. ควรขยายฐานการผลิตไปสู่จีน เนื่องจากแรงงานถูก

4 7. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 8. ไม่ควรพึ่งพิงตลาดจีน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยขยายไปสู่ตลาดประเทศ ลุ่มน้ำโขง 9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ การค้ากับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีให้ ชัดเจน 10. รัฐบาลควรมีการจัดทำ มาตรการต่างๆเพื่อรองรับกับข้อตกลง ทางการค้าทุกกรอบของรัฐบาลที่ทำกับ ประเทศต่างๆ 11. ผู้นำและรัฐบาลไทยจะต้องมี ข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนและพร้อมใน การเจรจา


ดาวน์โหลด ppt ประเทศไทยได้ประโยชน์และเสีย ประโยชน์อะไรจาก (AFTA) 1. การค้าของประเทศไทยจะ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการ ส่งออกสินค้า เช่น คอมพิวเตอร์ น้ำมัน สำเร็จรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google