งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ ( ศ.363) กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ ( ศ.363) กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ ( ศ.363) กันยายน 2553

2  ทศวรรษ 1970 ◦ การผลิตเริ่มกระจายไปทั่วโลก  แรงงานหญิง  อุตสาหกรรม / ธุรกิจ ข้ามชาติที่ใช้แรงงานเข้มข้น  ทศวรรษ 1980 ◦ ระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์  นโยบายการค้า และ การปรับ โครงสร้าง  ใช้แรงงานหญิงมากขึ้น  ทศวรรษ 1990 ◦ บริการดูแล ‘care work’ เข้าสู่กระบวนการ โลกาภิวัตน์  การย้ายถิ่นระหว่างประเทศมีผู้หญิง มากขึ้น

3  การผลิต กับ ธุรกิจข้ามชาติ ◦ การลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ  โอนการผลิตจากประเทศรวย สู่ ประเทศจน ◦ “ รุ่นที่หนึ่ง ” – เอเชียอาคเนย์ เม็กซิโก ไอร์แลนด์ ◦ แสวงหาต้นทุนต่ำ แข่งขัน  การจ้าง งานผู้หญิง  ขบวนการพัฒนา เน้น ส่งเสริมการ ส่งออก  ต่างจากสมัย 1950 และ 1960  การพัฒนาเน้น อุตสาหกรรมที่ ทดแทนการนำเข้า  ผู้หญิงถูกกัน ออกไปอยู่ชายขอบ

4  การศึกษาในตอนต้นๆ มักเน้นไปที่ หลักฐานในเชิงลบ ◦ ผู้หญิงเป็น “ เหยื่อ ” ของการพัฒนา ◦ ค่าจ้างต่ำ สัญญาการจ้างงานสั้นๆ ไม่ แน่นอน สภาพการทำงานแย่ ◦ การเน้นส่งออก  มุ่งดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ  ตลาดแรงงานไม่มีการควบคุม  แรงงานหญิงเสียเปรียบแรงงาน ชาย เพราะ....

5  โลกาภิวัตน์ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ◦ การอยากเป็นส่วนหนึ่งของ “ ตลาดโลก ”  รัฐบาลประเทศกำลังพัฒนาต้อง ยอมรับนโยบายปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ  ลดกฎระเบียบการเงิน เปิดเสรีให้การ ลงทุนจากต่างชาติ  เปิดการค้าเสรี  โมเดลการพัฒนาที่เน้นส่งออก  ตลาดแรงงานไม่เข้มงวด (informalization)  การลงทุนย้ายไปสู่ประเทศ “ รุ่นสอง ”  อเมริกากลาง อินโดนีเซีย อัฟริกาเหนือ อินเดีย จีน  งานออฟฟิศ เริ่ม เข้าสู่ตลาดโลก

6  หลักฐานระยะหลัง ◦ งานในอุตสาหกรรมส่งออกเพิ่มค่าจ้างให้ แรงงานหญิง  ในอัตราสูงกว่าการจ้างงานที่เกิดจาก การลงทุนในประเทศ  หลากหลาย เช่น สาขาบริการ ◦ สัดส่วนของแรงงานหญิงน้อยลง (defeminization)  เทคโนโลยีใหม่ๆ มักจะ  อุปสงค์ต่อ แรงงานชาย  ความสามารถในการเพิ่มทักษะของ ผู้หญิงถูกจำกัด เพราะ ความ รับผิดชอบด้านครอบครัว  ตารางการทำงานเปลี่ยน ไม่เหมาะกับ ผู้หญิง  ผู้ชายเริ่มหันมาแย่งงาน ยอมรับค่าจ้าง ต่ำลง (women’s wages)  การลงทุนเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนสูง

7  ประสบการณ์ของประเทศในเอเชียอาคเนย์ ◦ ผู้หญิงเข้าสู่แรงงานมากมาย ค่าจ้างเริ่ม สูงขึ้น  แต่ยังต่ำกว่าชายอยู่ดี  ยิ่งเศรษฐกิจขยายตัวเร็ว ช่องว่าง ระหว่างหญิงชายยิ่งกว้าง  สรุปว่า ผู้หญิงได้ประโยชน์ แต่... มี ช่องว่างด้านค่าจ้าง  เม็กซิโก – แรงงาน “ ปริมาณไม่จำกัด ” การว่างงานสูง  ไต้หวัน – ผู้หญิงได้ประโยชน์จำกัด ความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้างสูง  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  ไปสู่งานระดับฝีมือสูง  บังกลาเทศ – ไม่กล้าบังคับใช้มาตรฐาน แรงงานสากล

8  ผลกระทบต่อการผลิตทั่วโลก จาก อินเดีย และ จีน  จากโลกาภิวัตน์ด้านการผลิต  บริการ ดูแล (care work)  ผู้หญิงมีบทบาทสูงในการย้ายแรงงานข้าม ชาติ ◦ วิกฤติบริการดูแล ในประเทศรวย  อุป สงค์ต่อแรงงานหญิงในสาขาบริการ ( คน รับใช้ พี่เลี้ยงเด็ก / คนชรา )  ผู้หญิงหางานง่ายกว่า  แต่... ต้องทิ้งเด็ก และครอบครัวตนเอง  ในประเทศจน ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงาน มากขึ้น แต่งานมีไม่พอ ◦ วิกฤตเศรษฐกิจ  ยอมรับบทบาทใหม่ๆ ของผู้หญิง โดยเฉพาะการย้ายถิ่น

9  บทบาทหญิงชายเปลี่ยนไปจากดั้งเดิม ◦ ความอิสระ พึ่งตนเอง ◦ อำนาจในการตัดสินใจ – ในครอบครัว ชุมชน ประเทศ  เงินที่แรงงานหญิงส่งกลับ กลายเป็น แหล่งรายได้สำคัญของการอยู่รอด ของครัวเรือน ◦ คนที่อยู่ข้างหลัง ( ผู้ชาย ??) รับ บทบาทงานที่ผู้หญิงเคยทำ  อาจย้ายถิ่นด้วยเหตุผลอื่นๆ ( นอกจากรายได้ )


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ ( ศ.363) กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google