งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจ พอเพียง 4. การ ปฏิบัติตน ตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง 4. การ ปฏิบัติตน ตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง 5. หลักการ และ แนวทาง สำคัญ 5. หลักการ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจ พอเพียง 4. การ ปฏิบัติตน ตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง 4. การ ปฏิบัติตน ตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง 5. หลักการ และ แนวทาง สำคัญ 5. หลักการ และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เศรษฐกิจ พอเพียง

3 4. การ ปฏิบัติตน ตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง 4. การ ปฏิบัติตน ตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง 5. หลักการ และ แนวทาง สำคัญ 5. หลักการ และ แนวทาง สำคัญ 3. ความสำคั ญของ ทฤษฎีใหม่ 3. ความสำคั ญของ ทฤษฎีใหม่ 2. ความหมา ยของ เศรษฐกิจ พอเพียง 2. ความหมา ยของ เศรษฐกิจ พอเพียง 1. ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง 1. ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง 6. ประการ ที่ สำคัญของ เศรษฐกิจ พอเพียง เมนู หลัก

4 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง แนวทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนของ ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการ ดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาและบริหาร ประเทศ ให้ดำเนิน ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก

5 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ให้มีความ พอเพียงกับตัวเอง อยู่ได้โดยไม่สร้างความ เดือดร้อนให้ตนเอง และผู้อื่น ซึ่งต้องสร้าง พื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดี เสียก่อนมีความพอกินพอใช้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ ย่อมสามารถ สร้างความ เจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจของ ประเทศได้ 2. ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง

6 1. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลง เล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมา ก่อน 2. มีการคำนวณโดยใช้หลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บให้พอเพียง ต่อการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี 3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับ เกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน 3. ความสำคัญของ ทฤษฎีใหม่

7 การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วม ปฏิบัติในสิ่งง่ายดังนี้ 1. ยึดหลักประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่ จำเป็นในทุกด้าน ลดลง 2. ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพ 3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ที่รุนแรง และไม่ถูกต้อง 4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้น จากความทุกข์ โดยขวนขวายหาความรู้ ให้เกิด รายได้เพิ่มพูนจนถึงขั้นพอเพียง 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วร้าย ให้หมดสิ้นไป 4. การปฏิบัติตนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

8 1. เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจ พอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ในระดับที่ประหยัดก่อน 2. เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุก ครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณ ว่าครอบครัวหนึ่งทำนาประมาณ ๕ ไร่ จะทำ ให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาใน ราคาแพง เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองได้อย่างมี อิสรภาพ 3. ต้องมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกสำรองไว้ ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่าง พอเพียง 5. หลักการและ แนวทางสำคัญ

9 1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กิน เองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน เหลือจึงขาย ไป 2. พออยู่พอใช้ ทำให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่ เป็นธรรมชาติ ( ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำถูพื้นบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ำยาเคมี ) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น ( ประหยัดค่ารักษาพยาบาล ) 3. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จัก ประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด 6. ประการที่สำคัญของ เศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจ พอเพียง 4. การ ปฏิบัติตน ตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง 4. การ ปฏิบัติตน ตาม แนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง 5. หลักการ และ แนวทาง สำคัญ 5. หลักการ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google