งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ข้อโต้แย้งทฤษฎี การเงินของเคนส์ การปฏิวัติกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ข้อโต้แย้งทฤษฎี การเงินของเคนส์ การปฏิวัติกลับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ข้อโต้แย้งทฤษฎี การเงินของเคนส์ การปฏิวัติกลับ

2 ผู้โต้แย้ง เอ. ซี. พิกู ( A.C. Pigou ) ดอน พาทินกิน ( Don Patinkin ) จอห์น จี เกอร์ลี ( John G. Gurley ) และ เอ็ดเวิร์ด เอส ชอว์ ( Edward S. Shaw ) มิลตัน ฟรีดแมน ( Milton Friedman )

3 A.C.Pigou ในระบบเศรษฐกิจที่ค่าแรงและค่าแรงที่ เคลื่อนไหวโดยเสรีนั้น ดุลยภาพโดยมี การว่างงานอยู่ตามข้อสรุปของเคนส์จะ เป็นไปไม่ได้ จุดเน้นอยู่ที่ ผลของการเพิ่มขึ้นของ สินทรัพย์ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการ เพิ่มขึ้นในมูลค่าที่แท้จริงของเงิน ( real Value of Money ) ที่มีต่อการจ้างงาน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่ลดลงก็ตาม ผลของทรัพย์สิน ( Wealth Effect = ผลของพิกู Pigou Effect ) ก็จะมีส่วน ทำให้ระบบเศรษฐกิจบรรลุระดับการ จ้างงานเต็มที่ได้

4 Patinkin สนับสนุนความเป็นกลางของเงิน ทฤษฎีมูลค่าและทฤษฎีปริมาณเงินของ สำนักคลาสสิกมีความขัดแย้งกันเอง ( Why? Or Why not? ) แนวทางแก้ไขปัญหา – การแบ่งแยกทฤษฎีทั้งสองออกจากกัน – ความเป็นกลางของเงิน

5 วิเคราะห์ฟังก์ชันอุปสงค์ส่วนเกินของ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งของแต่ละบุคคล ในระบบเศรษฐกิจที่มีการใช้เงิน รายได้ที่แท้จริง ( Real Income ) และ ยอดคงเหลือที่แท้จริง ( Real Balance ) ฟังก์ชันอุปสงค์ ขึ้นกับ – ราคาเปรียบเทียบของสินค้า – รายได้ที่แท้จริง – ยอดคงเหลือที่แท้จริง อิทธิพลของยอดคงเหลือที่มีต่ออุปสงค์ ของสินค้า แต่ละบุคคลจะพิจารณาจาก ยอดที่แท้จริง มิใช่จากมูลค่าที่เป็นตัว เงิน

6 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่แท้จริงของ ปริมาณเงินในมือที่มีต่ออุปสงค์ของ สินค้า – ผลของยอดคงเหลือที่แท้จริง ( Real – Balance Effect ) ถ้าราคาของสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้นโดย ได้สัดส่วนกัน ราคาเปรียบเทียบของ สินค้าเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลง จะไม่ เกิดผลทางการทดแทน แต่เกิดผลทาง ทรัพย์สิน ( Wealth Effect ) ถ้าราคาสินค้าชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลง โดยที่ชนิดอื่นคงที่ จะเกิดผลของการ ใช้แทน และผลทางทรัพย์สิน ซึ่ง ประกอบด้วย ( ผลทางทรัพย์สินที่มิใช่ ทางการเงิน – Nonmonetary Wealth Effect และผลของยอดคงเหลือที่ แท้จริง )

7 อุปสงค์ส่วนเกินต่อสินค้า และอุปสงค์ ส่วนเกินต่อเงิน ( Individual’s Excess – Demand Function for Money ) อาจพิจารณาอุปสงค์ส่วนเกินโดยการ พิจารณาอุปสงค์ของเงินได้ สรุป การนำยอดคงเหลือที่แท้จริงเข้ามาเป็น ตัวกำหนดอุปสงค์ต่อสินค้าด้วย จึงเป็น เครื่องประกันการมีเสถียรภาพของราคา เงินมีความเป็นกลาง

8 จอห์น จี เกอร์ลี ( John G. Gurley ) เอ็ดเวิร์ด เอส ชอว์ ( Edward S. Shaw ) การวิเคราะห์ของพาทินกินขึ้นกับการ ตั้งข้อสมมติฐานบางประการเกี่ยวกับ องค์ประกอบของปริมาณเงิน ซึ่งอาจ ไม่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง การสร้างแบบจำลองที่มีตลาดการเงิน และสถาบันการเงินที่ไม่ซับซ้อน เงินภายใน ( Inside Money) เงิน ภายนอก ( Outside Money ) ระบบธุรกิจประกอบด้วยสามภาค คือ ผู้บริโภค ธุรกิจ และรัฐบาล Direct Finance and Indirect Finance

9 เงินในระบบเศรษฐกิจถือเป็นหนี้สิน ของรัฐบาล ในระบบเศรษฐกิจที่มีแต่เงินภายนอก เท่านั้น มูลค่าที่แท้จริงของเงินจะผัน แปรไปในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับ ราคา กรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีแต่เงินภายใน เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงระดับราคาไม่ มีผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ เมื่อคิดในมูลค่าที่แท้จริง ในระบบเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยเงิน ภายนอกและเงินภายใน นโยบาย การเงินจะมีความไม่เป็นกลาง


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ข้อโต้แย้งทฤษฎี การเงินของเคนส์ การปฏิวัติกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google