งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 แนวคิดและความสำคัญของ งานการขาย การขายเป็นกิจกรรมที่ สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการขายจะทำให้ สินค้าและบริการต่างๆ สามารถจำหน่ายได้ ซึ่ง ในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 แนวคิดและความสำคัญของ งานการขาย การขายเป็นกิจกรรมที่ สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการขายจะทำให้ สินค้าและบริการต่างๆ สามารถจำหน่ายได้ ซึ่ง ในปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 2 แนวคิดและความสำคัญของ งานการขาย การขายเป็นกิจกรรมที่ สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการขายจะทำให้ สินค้าและบริการต่างๆ สามารถจำหน่ายได้ ซึ่ง ในปัจจุบัน จะเน้นผู้ซื้อ เป็นสำคัญ

3 การขาย คือ กระบวนการประสานงาน โดยใช้วิธีการสื่อสารทุก รูปแบบเพื่อเป็นการเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ บริการ อันจะเกิด แรงจูงใจให้ลูกค้า สามารถตัดสินใจซื้อ สินค้าด้วยความมั่นใจ

4 การขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ ต้องผสมผสานระหว่างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เฉพาะตัวการ ขายมีความสำคัญกับคนทุกคน ดังนี้ • ต่อการดำเนินชีวิตของ ประชาชน • ต่อกิจกรรมทางธุรกิจและ การค้า • ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศ • ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมของประเทศ

5 การขายมีความสำคัญต่อการ ดำเนินชีวิตอย่างไร ทุกคนเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้จัดการผู้บริหารขายความคิด ลูกจ้างขายแรงงาน และบริการ ชาวนาขายผลิตผลจากพืชไร่ และชาวนา ต้องซื้อ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรดและ อื่นๆ เป็นต้น

6 การขายมีความสำคัญต่อ กิจกรรมทางธุรกิจและการค้า อย่างไร พัฒนาระบบการผลิต รูปแบบ ของผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย ในรูปแบบต่างๆ เกิดธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจการโฆษณา การ ขนส่ง การประกัน ธนาคาร รวมถึงการสื่อสารในรูปแบบ อินเตอร์เนต

7 การขายมีความสำคัญต่อ เศรษฐกิจของประเทศอย่างไร ประเทศใดที่มีประชากรเป็นนัก ขายที่มีประสิทธิภาพ ย่อมมีการ พัฒนาการระบบผลิต พัฒนา ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี พัฒนา ระบบการตลาด สามารถผลิต สินค้าที่มีคุณภาพแข่งขัน ตลาดโลกได้ มีการส่งออกมาก ขึ้น เงินตราไหลเข้าประเทศ ประเทศนั้นก็จะมีความมั่งคั่ง

8 ประชาชนขายเป็น ก่อให้เกิดรายได้ มีการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประทศมีเกิดความมั่ง คั่ง สามารถนำไป พัฒนาประเทศให้เกิด ความมั่นคงและ ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น

9 แนวคิดทางการ ขาย เดิม มุ่งผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอ เป็นเกณฑ์สำคัญ ปัจจุบัน มุ่งลูกค้าเป็นเกณฑ์สำคัญ

10 • มีการนำสินค้าและบริการ ออกสู่ตลาด กิจการมีกำไร ขยายตัวทางธุรกิจ เกิดระบบการตลาด เกิดธุรกิจระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 แนวคิดและความสำคัญของ งานการขาย การขายเป็นกิจกรรมที่ สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการขายจะทำให้ สินค้าและบริการต่างๆ สามารถจำหน่ายได้ ซึ่ง ในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google