งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

3 ความหมาย เศรษฐกิจ พอเพียง พระราช ดำรัส “ ทฤษฎี ใหม่ ” เศรษฐกิจ พอเพียง สำหรับ บุคคลทั่วไป เศรษฐกิจ พอเพียง สำหรับ เกษตรกร หลักการสำคัญ ของเศรษฐกิจ พอเพียง

4 1.ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาค หนึ่งๆในการผลิตสินค้า และ บริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคม นั้นๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัย ต่างๆที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ

5 2. ความสามารถในการดำเนิน ชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนมีความ เป็นอยู่ประมาณตน ตามฐานะ ตาม อัตภาพ

6 ถ้าคนเราใช้ชีวิต แบบพอเพียง พอ อยู่พอกิน เดินทาง สายกลาง ก็จะทำ ให้ชีวิตเป็นสุข

7 1. ไม่ใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่ลงทุนเกิน ขนาดความสามารถของตน 2. พึ่งตนเองเป็นหลัก 3. รวมตัวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน 4. ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวให้เต็มที่ 5. เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

8 1.ประหยัด ตัดตอนรายจ่าย ในทุกด้าน และลดความ ฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีวิต

9 2.ประกอบอาชีพด้วยความ สุจริตและถูกต้อง

10 3.ลดละการแก่งแย่ง ผลประโยชน์ และการ แข่งขันทางการค้าขาย

11 4.ขวนขวายใฝ่หาความรู้ ให้ มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้น พอเพียงในการดำรงชีวิต

12 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานแนวคิดที่เรียกว่า

13 - รู้จักการบริหารจัดการดินและน้ำ การ บริหารเวลา เงินทุน และกำลังคน เพื่อให้เกิดผลผลิตเพียงพอ ในการ เลี้ยงตัวเอง ให้มีรายได้หมุนเวียน ตลอดทั้งปี ในระยะแรกควรผลิตพืชหมุนเวียนใน การบริโภคก่อน กินอยู่อย่างประหยัด ขยันหมั่นเพียร สามัคคี ช่วยเหลือกัน หากได้ผลผลิตมาเกินบริโภคแล้ว จึง จำหน่าย

14 ขั้นที่ 1 มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเอง ได้ บนพื้นฐานของความ ประหยัด ขจัดการใช้จ่าย ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์เพื่อทำการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และ ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ หลากหลาย

15 30 % 10 %

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 “ทฤษฎีใหม่มีไว้ป้องกันความขาด แคลน ในยามปกติก็จะทำให้ร่ำรวย มากขึ้น ในยามที่มีอุทกภัยก็ สามารถที่จะฟื้นตัวได้รวดเร็ว ทำให้ ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองได้อย่าง ดีโดยไม่ต้องให้ราชการช่วยมาก เกินไป ฉะนั้นจึงได้สนับสนุนให้มี การปฏิบัติตาม “ทฤษฎีใหม่” ”

30

31 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรง งานหนัก ด้วยใจรักหวังให้พสกนิกรท่าน มีชีวิตที่มั่นคงสุขสำราญ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปวงชน


ดาวน์โหลด ppt พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google