งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 เอกสารทางการบัญชี  ประเภทของเอกสารทางบัญชี 1. เอกสารที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี 2. เอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้น เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 เอกสารทางการบัญชี  ประเภทของเอกสารทางบัญชี 1. เอกสารที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี 2. เอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้น เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 เอกสารทางการบัญชี  ประเภทของเอกสารทางบัญชี 1. เอกสารที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี 2. เอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้น เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบส่งของ 3. เอกสารที่ธุรกิจจัดทำขึ้นเพื่อใช้ใน ธุรกิจ เช่น ใบสำคัญจ่าย

2 ปัญหาของงานในระบบ เอกสาร มีดังนี้ 1. รูปแบบเอกสารที่ใช้ไม่สอดคล้องกับ สภาพขององค์กรธุรกิจ 2. รูปแบบเอกสารที่ใช้ไม่สอดคล้องกับ หลักการบัญชี การเงิน การภาษีอากร 3. ผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความ เข้าใจวิธีการใช้เอกสารนั้น

3 4. ระบบเอกสารไม่ได้มีการปรับปรุงให้ เข้ากับสภาพใน ปัจจุบัน 5. ขาดความเข้าใจและการ ประสานงานระหว่างฝ่ายบัญชีหรือฝ่าย อื่นที่เกี่ยวข้อง

4 1. ใบรับ 2. ใบส่งของ 3. ใบกำกับภาษี เอกสารที่ต้องจัดทำตาม ประมวลรัษฏากร

5 แบบฟอร์มที่ใช้ในธุรกิจตาม ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 1. ฝ่ายจัดซื้อ ได้แก่ ใบสั่งซื้อ ใบขอซื้อ ใบรับสินค้า ใบเสนอราคา 2. ฝ่ายผลิต ได้แก่ ใบสั่งผลิต ใบเบิก วัตถุดิบ ใบเบิกวัสดุ ใบส่งคืนวัสดุ / วัตถุดิบ 3. ฝ่ายขาย ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบส่งของ / ใบกำกับสินค้า ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี

6 4. ฝ่ายบุคลากร ได้แก่ สมุดลงเวลาทำงาน ใบแจ้งการรับพนักงานใหม่ ใบสมัครงาน ประวัติการทำงาน ทะเบียนเงินเดือน ใบ สรุปเงินเดือน และการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5. ฝ่ายคลังสินค้า ได้แก่ บัตรสินค้า ใบขอซื้อ ป้ายตรวจนับสินค้า ใบรับสินค้า ใบเบิก สินค้า ใบส่งคืนสินค้า รายงานสินค้า คงเหลือ รายงานการตรวจนับสินค้า 6. ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้แก่ ใบนำส่งเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้า ใบรับเงิน ใบ เบิกเงิน รายงานการรับ - จ่ายเงิน ใบอนุมัติการจ่ายเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน

7 การเก็บรักษา แบบฟอร์มหรือเอกสาร แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. การเก็บรักษาแบบฟอร์ม ที่ยังไม่ได้ใช้ 2. การเก็บรักษาแบบฟอร์ม ที่ใช้แล้ว

8 หลักเกณฑ์ในการกำหนด ลักษณะแบบพิมพ์ 1. ควรมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสมในการ เก็บข้อมูลและสะดวกในการเก็บรักษา การตรวจสอบและการอ้างอิง 2. ควรกำหนดจำนวนให้เหมาะสม ไม่มาก หรือน้อยเกินไป 3. ชื่อของแบบพิมพ์ควรมีความหมาย ชัดเจนในตัวเอง 4. สะดวกในการเก็บรักษา และนำกลับมา ตรวจสอบ 5. แบบพิมพ์บางแบบต้องพิมพ์เลขที่ เรียงลำดับหน้ากำกับไว้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน 6. ตัวอักษรต้องมีลักษณะเรียบ อ่านง่าย ขนาดพอดี

9 7. แบบพิมพ์แต่ละแบบควรมีจำนวนคู่ ฉบับและสำเนาให้เพียงพอ 8. สีของแบบพิมพ์ควรเป็นสีอ่อนไม่ ฉูดฉาดและกระดาษไม่หนาหรือเกินไป ตัวอย่างเอกสารแบบพิมพ์ที่ใช้ในธุรกิจ ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี / ใบส่ง สินค้า ใบลดหนี้ / ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษี / ใบส่ง สินค้า ใบลดหนี้ / ใบกำกับภาษี

10 กลั บ

11 กลั บ

12 กลับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 เอกสารทางการบัญชี  ประเภทของเอกสารทางบัญชี 1. เอกสารที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี 2. เอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้น เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google