งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การกระทำทางสังคม (Social action). ความหมายของการกระทำทาง สังคม การกระทำทางสังคม (social action) หมายถึง การกระทำที่มีผู้อื่นเป็นเป้าหมาย แห่งการกระทำของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การกระทำทางสังคม (Social action). ความหมายของการกระทำทาง สังคม การกระทำทางสังคม (social action) หมายถึง การกระทำที่มีผู้อื่นเป็นเป้าหมาย แห่งการกระทำของเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การกระทำทางสังคม (Social action)

2 ความหมายของการกระทำทาง สังคม การกระทำทางสังคม (social action) หมายถึง การกระทำที่มีผู้อื่นเป็นเป้าหมาย แห่งการกระทำของเรา และผู้อื่น ซึ่งเป็นเป้าหมายนั้นสามารถ เข้าใจเจตนาแห่งการกระทำของ เราที่มีต่อเขาได้

3 ลักษณะของการกระทำทาง สังคม 1. มีผู้อื่นเป็นเป้าหมายของการ กระทำ และการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ เจตนา 2. การสื่อสารเป็นการกระทำทาง สังคมชนิดหนึ่ง 3. การกระทำของเราเปลี่ยนเมื่อ บุคคลเป้าหมายเปลี่ยน

4 การปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การกระทำทางสังคมซึ่งกัน และกัน ผู้ที่ปฏิสัมพันธ์กันต่างมีแต่ละฝ่าย เป็นเป้าหมายในใจ คือ เรากระทำการ ทางสังคมต่อผู้อื่น และผู้อื่นกระทำการ ทางสังคมต่อเรา ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ คือ ผู้กระทำผู้ถูกระทำ / ตีความ ผู้ถูกกระทำ / ตีความผู้กระทำ

5 1. การปฏิสัมพันธ์ เป็นการกระทำ ทางสังคมสองด้าน การปฏิสัมพันธ์ เป็นการกระทำที่มีผู้อื่น เป็นเป้าหมายของการกระทำ เป็นการกระทำ ที่มีเจตนาจะกระทำ ผู้อื่นที่เป็นเป้าหมาย ของเราเมื่อได้รับการกระทำทางสังคมจาก เรา จะมีการ กระทำโต้ตอบกลับมาและมีเรา เป็นเป้าหมายในใจของเขา

6 2. การปฏิสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของ การขัดเกลาทางสังคม การปฏิสัมพันธ์เป็นการแลกเปลี่ยน ข้อมูล, ตอบสนองความต้องการ, แลกเปลี่ยนความเข้าใจความคาดหวังของ กันและกัน ข้อมูลที่เราได้รับมาจะช่วยให้มีการ ปรับตัวเข้าหากัน จะช่วยให้มีการ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ความคิด ของเราอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ตัวเรา สามารถเข้ากันได้กับผู้อื่น

7 3. เราไม่สามารถกำหนดทิศ ทางการปฏิสัมพันธ์ได้อย่าง แน่นอนตายตัว การปฏิสัมพันธ์กันเราไม่สามารถรู้ได้ว่า ผู้ที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วย จะแสดงพฤติกรรม โต้ตอบเราเช่นไร เมื่อเขาแสดงพฤติกรรม ออกมาแล้ว เราจึงสามารถตีความหมายแล้ว จึงมีพฤติกรรมโต้ตอบกลับไป เพราะฉะนั้น เราจึงไม่สามารถบอกได้ล่วงหน้าว่า สถานการณ์ที่เราเข้าร่วมในการปฏิสัมพันธ์ นั้นจะลงเอยในรูปใด ซึ่งเราจะต้องแก้ไข เหตุการณ์นั้น ๆ แบบเฉพาะหน้า

8 4. การแปลความหมายผิดอาจ นำไปสู่การปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปัญหา ได้ ในบางกรณีอาจมีการแปลความหมาย ของพฤติกรรมที่โต้ตอบกันผิดไปจากเจตนา ของผู้แสดงพฤติกรรม ซึ่งจะทำให้เกิด ปัญหาในการโต้ตอบกันได้ เพราะฉะนั้นการ ปฏิสัมพันธ์อาจเกิดปัญหาขึ้น ถ้าคู่ ปฏิสัมพันธ์ไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ ต้องการสื่อต่อกันได้ บางครั้งถ้าเป็นเรื่องที่ ไม่สำคัญมากก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตทรัพย์สินหรือความ ปลอดภัย อาจก่อความเสียหายร้ายแรงได้

9 แบบแผนทางสังคม หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ที่เป็นระบบ แบบแผน ผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่า เมื่อพบสถานการณ์เช่นนี้ต้องปฏิบัติตน เช่นใด เมื่อมีแบบแผนทางสังคมทำให้เรา สะดวกมากขึ้นในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำให้เราไม่ต้องตัดสินใจว่าควรจะมี พฤติกรรมโต้ตอบเช่นใดจึงจะเหมาะสม แบบแผนทางสังคมเป็นการกระทำที่ทำซ้ำ บ่อย ๆ จนเราคาดการณ์ได้ว่า เมื่ออยู่ใน สถานการณ์เช่นนี้เขาและเราจะมีพฤติกรรม อย่างไร

10 ประโยชน์ของแบบแผนทาง สังคม  ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น  เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่มีรูปแบบตายตัว แน่นอน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของ สมาชิกในสังคม และบางส่วนก็ใช้ใน การควบคุมคนในสังคมให้ปฏิบัติอยู่ใน กรอบ

11 การกระทำทางสังคมสู่การจัด ระเบียบสังคม ใน กลุ่มขนาด 2 คน (dyad) แบบ แผนทางสังคมจะมีลักษณะเป็นแบบที่รู้กัน เพราะเคยปฏิบัติต่อกันอย่างไรเป็นประจำ เมื่อครั้งใดไม่ปฏิบัติตามนั้น คนใดคนหนึ่งก็ จะเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติหรืออีกฝ่าย กำลังละเมิดแบบแผนที่เคยปฏิบัติกันมา ใน กลุ่มขนาด 3 คน (triad) เราก็จะ พบแบบแผนทางสังคม แบบแผนในกลุ่มที่มี คนมากขึ้น ต้องมีการบอกกล่าวให้สมาชิก ได้รับรู้โดยทั่วกัน จึงจะปฏิบัติได้สอดคล้อง กัน

12 กลุ่มขนาด 3 คนขึ้นไป แบ่งได้เป็น แบบ ทางการ ได้แก่ องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยราชการต่าง ๆ และไม่ เป็นทางการ ได้แก่ ครอบครัว กลุ่ม เพื่อนหรือคนคุ้นเคยในองค์กรแบบ ทางการ กลุ่มแบบทางการ 3 แบบ 1.Coercive Organizations 2.Utilitarian Organizations 3.Normative Organizations

13 สังคม แบ่งได้เป็นหลายระดับ คือ ชุมชน ( แบบสังคมชนบท และเมือง (Gemeinschaft and Gesellschaft)) รัฐชาติ (Nation- States) สังคมโลก (World - System)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การกระทำทางสังคม (Social action). ความหมายของการกระทำทาง สังคม การกระทำทางสังคม (social action) หมายถึง การกระทำที่มีผู้อื่นเป็นเป้าหมาย แห่งการกระทำของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google