งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สำนักการเงินนิยม Monetarist Theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สำนักการเงินนิยม Monetarist Theory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สำนักการเงินนิยม Monetarist Theory

2 ทฤษฎีความต้องการถือเงิน เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและ เป็นที่พักของอำนาจซื้อ เงิน จึงควรคลอบคลุมสินทรัพย์ทาง การเงินที่มีสภาพคล่องที่สูงและมีมูลค่า ค่อนข้างคงที่ด้วย = เงินในความหมาย กว้าง ในด้านครัวเรือน เงินเป็นสินทรัพย์ที่ผู้ เป็นเจ้าของถือไว้เพื่อเป็นการสะสม ทรัพย์สิน ในด้านธุรกิจ เงินเป็นปัจจัยทุนหรือ ปัจจัยการผลิต ครัวเรือนมีอุปทาน ในขณะที่ธุรกิจมีอุป สงค์

3 ความต้องการถือเงิน ทรัพย์สินทั้งหมดที่ทุกคนสามารถถือ อยู่ในรูปต่างๆ – ข้อจำกัดด้าน งบประมาณ ราคาและอัตราผลตอบแทนของ ทรัพย์สินประเภทต่างๆ รสนิยมและความพอใจของเจ้าของ ทรัพย์สิน

4 ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน หมายถึงสิ่งใดๆที่สามารถ ก่อให้เกิดกระแสของรายได้ในรูปของตัว เงิน สิ่งของ บริการ ( หมายรวมถึง ทรัพย์สินมนุษย์ ) ทรัพย์สินที่ไม่ใช่มนุษย์ ต่อ ทรัพย์สิน มนุษย์ ( w ) ความไม่สมบูรณ์ของตลาดมีผลกระทบ ต่อความต้องการถือเงินสองทางด้วยกัน ในลักษณะที่ตรงข้ามกัน รูปแบบของทรัพย์สิน เงิน พันธบัตร หุ้น สินค้ากายภาพที่ไม่ใช่มนุษย์ ทุนมนุษย์

5 อัตราผลตอบแทนของ ทรัพย์สิน อัตราผลตอบแทนของเงิน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร ( i B ) อัตราผลตอบแทนของหุ้น ( i E ) อัตราผลตอบแทนของสินค้ากายภาพที่ ไม่ใช่มนุษย์ อัตราผลตอบแทนของทุนมนุษย์ รสนิยมและความพอใจ

6

7

8 รายได้ถาวร รายได้ถาวรของบุคคลบุคคลหนึ่ง คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของรายได้ที่เขาคาดว่า จะได้รับในอนาคต

9 ฟังก์ชันความต้องการถือเงิน แบบง่าย

10 สาระสำคัญ ฟังก์ชันต้องการถือเงินมีเสถียรภาพสูง มีปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออุปทาน ของเงิน แต่ไม่มีผลกระทบต่อความ ต้องการถือเงิน ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคนิค ปัจจัยด้านการเมือง ( จิตวิทยา ) อัตราดอกเบี้ยมิได้เป็นปัจจัยที่สำคัญใน การกำหนดความต้องการถือเงิน แต่ ปัจจัยที่สำคัญคือ รายได้ ดังนั้นแม้ว่า อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปก็มิได้มี ผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความ ต้องการถือเงินเท่าใดนัก


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สำนักการเงินนิยม Monetarist Theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google