งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการ คลัง Fiscal Policy. นโยบายการคลัง คือ นโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ รายได้ และรายจ่ายของรัฐเป็น เครื่องมือในการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และใช้ดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการ คลัง Fiscal Policy. นโยบายการคลัง คือ นโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ รายได้ และรายจ่ายของรัฐเป็น เครื่องมือในการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และใช้ดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการ คลัง Fiscal Policy

2 นโยบายการคลัง คือ นโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ รายได้ และรายจ่ายของรัฐเป็น เครื่องมือในการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และใช้ดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการ ใช้จ่าย การเปลี่ยนวิธีการหา รายได้ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี และฐานภาษี ต่างจากนโยบายการเงิน อย่างไร ???

3 เป้าหมายทางเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ การกระจายรายได้ที่เป็น ธรรม การสร้างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ เป้าหมายทางเศรษฐกิจ ขัดแย้งกันได้หรือไม่ ???

4 เครื่องมือของนโยบาย การคลัง งบประมาณรายจ่าย – งบลงทุน หรืองบประจำ งบประมาณรายรับ – ภาษี หนี้สาธารณะ – ตามระยะเวลา หรือ ตาม แหล่งที่มา

5 งบประมาณรายจ่าย Y = C + I + G ไม่ได้แยก กิจกรรมระหว่างการบริโภค กับการลงทุน Y = C + I + G C + G K เงินโอน คือ …… – ไม่มีผลต่างตอบแทน – รายจ่ายในการซื้อทรัพย์สิน

6 งบประมาณรายรับ รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร รายได้ที่เป็นภาษีอากร ภาษี คือ …….. ภาษีแบ่งเป็น ภาษีทางตรง และ ภาษีทางอ้อม ภาษีทางตรงและทางอ้อมมีความ แตกต่างกันอย่างไร ?

7 ตัวอย่างของภาษีทางตรง ได้แก่ ตัวอย่างของภาษีทางอ้อม ได้แก่ โครงสร้างอัตราภาษี หมายถึง ……… แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ อัตรา ภาษีแบบก้าวหน้า อัตราภาษี แบบคงที่ อัตราภาษีแบบ ถดถอย

8 การใช้โครงสร้างอัตราภาษีที่ ต่างกันมีผลอย่างไรต่อระบบ เศรษฐกิจ ???? ปัจจุบันประเทศไทยใช้ โครงสร้างภาษีรูปแบบใด การคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา มีวิธีการคำนวณ อย่างไร

9 หนี้สาธารณะ จะก่อหนี้สาธารณะเมื่อใด และส่งผลอย่างไรต่อระบบ เศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและ อนาคต ??? วัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ สาธารณะ คือ ชดเชยการ ขาดดุลงบประมาณ ลงทุน ตามโครงการพัฒนา เศรษฐกิจ สร้างเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ

10 การจำแนกการก่อหนี้ ภายในประเทศ – มาจากที่ใดและมีวิธีการอย่างไร ??? กู้จากต่างชาติ – ควรทำเมื่อใด ??? – และจะมีปัญหาอะไรตามมา หรือไม่ ??? ผลกระทบที่เกิดจากการกู้จาก ต่างชาติเป็นอย่างไร ???

11 ประเภทของนโยบายการ คลัง จำแนกตามลักษณะการ ทำงาน – นโยบายการคลังแบบ อัตโนมัติ – นโยบายการคลังแบบตั้งใจ จำแนกตามปัญหาที่ต้อง แก้ไข – นโยบายการคลังแบบ ขยายตัว – นโยบายการคลังแบบหดตัว

12 นโยบายการคลังแบบ อัตโนมัติ ภาษีเงินได้ เงินโอนและเงินช่วยเหลือ คำถาม “ ภาษีเงินได้ทุกชนิด นับว่าเป็นนโยบายการคลัง แบบอัตโนมัติ ” ท่านเห็นด้วย กับคำกล่าวนี้หรือไม่ เหตุใด

13 ปัญหาเศรษฐกิจแบบใดควร เลือกใช้นโยบายการคลังอย่างไร นโยบายการคลังใช้ร่วมกับ นโยบายการเงินได้ หรือไม่ อย่างไร จงอธิบายว่า เหตุใดการกำหนด โครงสร้างภาษีที่เหมาะสมจะ สามารถช่วยในการลดความ เหลื่อมล้ำของรายได้ลงได้ ปัจจุบัน ไทยมีนโยบายการคลัง แบบใด คำถาม

14 การค้าและการเงิน ระหว่างประเทศ

15 การค้าระหว่างประเทศ เกิดขึ้นเพราะเหตุใด รูปแบบการค้าระหว่างประเทศ อัตราการเปิดประเทศ ดุลการค้า บัญชีทุนเคลื่อนย้าย และ ดุลการชำระเงิน เงินตราต่างประเทศสำรอง อัตราแลกเปลี่ยน

16 อัตราการเปิดประเทศ

17 อัตราแลกเปลี่ยน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน รายวัน อัตราแลกเปลี่ยนกำหนดโดย EEF อัตราแลกเปลี่ยนอิงตะกร้า เงิน อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

18 Exchange Rate Determination Local interest Foreign interest Time Fundamental Factors

19 ดุลยภาพในระบบ เศรษฐกิจมหภาค

20 45 degree DAE Output Expenditure

21 ปัญหาเศรษฐกิจไทย ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ

22 ภาคผลผลิต อุตสาหกรรม ภาคการเงิน และสถาบัน การเงิน ภาคการค้าระหว่างประเทศ ปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาการเมืองและความ เชื่อมั่น


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการ คลัง Fiscal Policy. นโยบายการคลัง คือ นโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ รายได้ และรายจ่ายของรัฐเป็น เครื่องมือในการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และใช้ดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google