งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการคลัง Fiscal Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการคลัง Fiscal Policy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการคลัง Fiscal Policy

2 นโยบายการคลัง คือ นโยบายที่เกี่ยวกับการใช้รายได้ และรายจ่ายของรัฐเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางเป้าหมาย และใช้ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย การเปลี่ยนวิธีการหารายได้ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีและฐานภาษี ต่างจากนโยบายการเงินอย่างไร???

3 เป้าหมายทางเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป้าหมายทางเศรษฐกิจขัดแย้งกันได้หรือไม่???

4 เครื่องมือของนโยบายการคลัง
งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หรืองบประจำ งบประมาณรายรับ ภาษี หนี้สาธารณะ ตามระยะเวลา หรือ ตามแหล่งที่มา

5 งบประมาณรายจ่าย Y = C + I + G ไม่ได้แยกกิจกรรมระหว่างการบริโภคกับการลงทุน Y = C + I + GC + GK เงินโอน คือ …… ไม่มีผลต่างตอบแทน รายจ่ายในการซื้อทรัพย์สิน

6 งบประมาณรายรับ รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร รายได้ที่เป็นภาษีอากร
ภาษี คือ …….. ภาษีแบ่งเป็น ภาษีทางตรง และ ภาษีทางอ้อม ภาษีทางตรงและทางอ้อมมีความแตกต่างกันอย่างไร?

7 ตัวอย่างของภาษีทางตรง ได้แก่ ตัวอย่างของภาษีทางอ้อมได้แก่
โครงสร้างอัตราภาษี หมายถึง ……… แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ อัตราภาษีแบบก้าวหน้า อัตราภาษีแบบคงที่ อัตราภาษีแบบถดถอย

8 การใช้โครงสร้างอัตราภาษีที่ต่างกันมีผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ ????
ปัจจุบันประเทศไทยใช้โครงสร้างภาษีรูปแบบใด การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีวิธีการคำนวณอย่างไร

9 หนี้สาธารณะ จะก่อหนี้สาธารณะเมื่อใด และส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต??? วัตถุประสงค์ในการก่อหนี้สาธารณะ คือ ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ลงทุนตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

10 การจำแนกการก่อหนี้ ภายในประเทศ กู้จากต่างชาติ
มาจากที่ใดและมีวิธีการอย่างไร ??? กู้จากต่างชาติ ควรทำเมื่อใด??? และจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือไม่??? ผลกระทบที่เกิดจากการกู้จากต่างชาติเป็นอย่างไร???

11 ประเภทของนโยบายการคลัง
จำแนกตามลักษณะการทำงาน นโยบายการคลังแบบอัตโนมัติ นโยบายการคลังแบบตั้งใจ จำแนกตามปัญหาที่ต้องแก้ไข นโยบายการคลังแบบขยายตัว นโยบายการคลังแบบหดตัว

12 นโยบายการคลังแบบอัตโนมัติ
ภาษีเงินได้ เงินโอนและเงินช่วยเหลือ คำถาม “ภาษีเงินได้ทุกชนิดนับว่าเป็นนโยบายการคลังแบบอัตโนมัติ” ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เหตุใด

13 คำถาม ปัญหาเศรษฐกิจแบบใดควรเลือกใช้นโยบายการคลังอย่างไร
นโยบายการคลังใช้ร่วมกับนโยบายการเงินได้ หรือไม่ อย่างไร จงอธิบายว่า เหตุใดการกำหนดโครงสร้างภาษีที่เหมาะสมจะสามารถช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ลงได้ ปัจจุบัน ไทยมีนโยบายการคลังแบบใด

14 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ

15 การค้าระหว่างประเทศ เกิดขึ้นเพราะเหตุใด
รูปแบบการค้าระหว่างประเทศ อัตราการเปิดประเทศ ดุลการค้า บัญชีทุนเคลื่อนย้าย และ ดุลการชำระเงิน เงินตราต่างประเทศสำรอง อัตราแลกเปลี่ยน

16 อัตราการเปิดประเทศ

17 อัตราแลกเปลี่ยน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนรายวัน
อัตราแลกเปลี่ยนกำหนดโดย EEF อัตราแลกเปลี่ยนอิงตะกร้าเงิน อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

18 Exchange Rate Determination
Local interest Foreign interest Time Fundamental Factors

19 ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจมหภาค

20 Expenditure 45 degree DAE Output

21 ปัญหาเศรษฐกิจไทย ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ปัญหาเศรษฐกิจไทย ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ

22 ภาคผลผลิต อุตสาหกรรม ภาคการเงิน และสถาบันการเงิน ภาคการค้าระหว่างประเทศ ปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาการเมืองและความเชื่อมั่น


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการคลัง Fiscal Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google