งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ระบบสอบถามการจ่ายชำระ หนี้เงินโอน ผ่าน WEB โดย แผนกบัญชีเจ้าหนี้ การเงินจ่าย และฝ่าย สารสนเทศ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ระบบสอบถามการจ่ายชำระ หนี้เงินโอน ผ่าน WEB โดย แผนกบัญชีเจ้าหนี้ การเงินจ่าย และฝ่าย สารสนเทศ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ระบบสอบถามการจ่ายชำระ หนี้เงินโอน ผ่าน WEB โดย แผนกบัญชีเจ้าหนี้ การเงินจ่าย และฝ่าย สารสนเทศ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ที่มาของโครงการ เจ้าหนี้การค้าในประเทศมากกว่า 5 พันราย ซึ่งเดิม จ่ายชำระด้วย CHQ และเปลี่ยนเป็นการจ่ายชำระ หนี้เงินโอน 1,970 ราย พบปัญหา เจ้าหนี้เงินโอนสอบถามรายการจ่ายชำระ หนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก » ไม่ได้รับเอกสาร » อยากได้ข้อมูล / เอกสาร ย้อนหลังฯ » เอกสารหาย » รายละเอียดในเอกสาร ไม่ชัดเจน ตอบข้อซักถามแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 15 นาที

3 การเดินทางไม่สะดวก สถานที่คับแคบ ในการมา วางบิล หรือ มารับ CHQ

4 เป้าหมายและเครื่องชี้วัดของ โครงการ  เป้าหมาย  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ขยายฐานข้อมูลเจ้าหนี้การจ่ายเงินโอน  เพิ่มอำนาจในการต่อรองเงื่อนไขเจ้าหนี้  ปริมาณการใช้กระดาษลดลง  เครื่องชี้วัด  อัตราการติดต่อสอบถามของเจ้าหนี้ลดลง 50%  อัตราเจ้าหนี้โอนเงินเพิ่มขึ้น 2 % ในระยะเวลา ของโครงการ

5 สาเหตุของปัญหา

6 ปัญหาและอุปสรรค  สมาชิกหลักในกลุ่ม เป็นสมาชิกโครงการอื่น ด้วย  บุคลากร IT มีความสามารถในการพัฒนา WEB ปานกลาง  จัดทำโปรแกรมเพิ่ม ซึ่งมีผลจากวิธีการใน ระบบไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น จากกรณี  มีข้อมูลเจ้าหนี้เงินโอน 0.50% ที่มีหลายรหัสเจ้าหนี้ โอนเข้า บัญชีเดียวกัน แต่ระบบ 1 รหัสเจ้าหนี้ : 1 ยอดจ่าย : ค่าธรรมเนียมการโอน 25 บาท จึงต้องมีการปรับปรุง ค่าธรรมเนียม  แต่ละงวดการจ่ายเงินโอน มีข้อมูล 2% ที่มีการปรับยอด ซึ่ง จ่ายหลายรหัสเจ้าหนี้ มาจ่ายรวมเป็น 1 ยอดการจ่าย จึงต้อง มีการปรับยอดการจ่าย

7 หน้าจอปรับลดค่าธรรมเนียม

8 การแสดงผลทาง WEB ดึงข้อมูลการจ่ายเงินโอนเจ้าหนี้ ERP

9 การแสดงผลทาง WEB

10

11 ตัวอย่าง ใบสำคัญจ่ายและ รายละเอียดชุด จ่าย

12 การแสดงผลทาง WEB

13 ผลที่ได้รับ  เจ้าหนี้  สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน WEB ได้ ทั้งข้อมูลใหม่ เก่า ตลอดเวลา  ได้รายงานที่มีรายละเอียดชัดเจน ทำให้ตรวจสอบการ จ่ายว่า มาจากใบส่งของ ของเจ้าหนี้ เลขที่ใดบ้าง ใน 1 รายงาน ( เดิมได้รับแยกเป็น 4 รายงาน )  ศูนย์หนังสือฯ  ลดปริมาณการพิมพ์เอกสาร และ การจัดส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์ ซึ่งใน 1 เดือน มีการจ่าย 2 ครั้ง รวมประมาณ 800 ชุดจ่าย ค่าส่งเฉลี่ยชุดละ 5 บาท เหลือเพียงส่ง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ( ถ้ามี )  ลดการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ จาก เดือนละ ประมาณ 100 ครั้ง เหลือ 50 ครั้ง  ตัดขั้นตอนพนักงานรับโทรศัพท์และค้นหาข้อมูลให้ เจ้าหนี้  เจ้าหนี้เงินโอนเพิ่มขึ้น 60 ราย ( 2% จากเจ้าหนี้รับชำระ เป็น CHQ )

14 จบการรายงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ระบบสอบถามการจ่ายชำระ หนี้เงินโอน ผ่าน WEB โดย แผนกบัญชีเจ้าหนี้ การเงินจ่าย และฝ่าย สารสนเทศ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google