งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระชุ่มกระชวย ( ) ทศวรรษแห่งการเติบโตสูงสุด :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระชุ่มกระชวย ( ) ทศวรรษแห่งการเติบโตสูงสุด :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระชุ่มกระชวย (1986-1995) ทศวรรษแห่งการเติบโตสูงสุด :
เฉลี่ย 9% ต่อปี (เกินปีละ 10% ใน ) ราคาน้ำมันโลกลดฮวบในปี 1986  การขาดดุลและอัตราเงินเฟ้อลดลงด้วย

2 กระชุ่มกระชวย ( ) อัตราดอกเบี้ยโลกลดลง  บรรเทาภาระการจ่ายคืนหนี้ต่างประเทศ เงินเยนญี่ปุ่นเพิ่มค่า (Plaza Accord ใน 1985)  เงินลงทุนไหลทะลักจากญี่ปุ่นและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrializing Economies หรือ NIEs)

3 กระชุ่มกระชวย ( ) การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสูงขึ้นมาก + รายได้จากการท่องเที่ยวและแรงงานไทยในต่างประเทศ + มูลค่านำเข้าน้ำมันลดลง  ลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจนถึงปี 1989 แต่ขาดดุลเพิ่มขึ้นอีกภายหลัง

4 กระชุ่มกระชวย ( ) นโยบาย “ปรับโครงสร้าง” โดยอาศัยเงินกู้และความช่วยเหลือจากธนาคารโลกและ IMF: ส่งเสริมการส่งออก (โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม) และการลงทุนในต่างจังหวัด

5 กระชุ่มกระชวย (1986-1995) นโยบาย “ปรับโครงสร้าง” :
วินัยการคลังและการควบคุมการก่อหนี้ การลดอัตราภาษีนำเข้า การลดเงินอุดหนุนราคาน้ำมันและการลอยตัวราคาน้ำมัน

6 กระชุ่มกระชวย (1986-1995) นโยบาย “ปรับโครงสร้าง” :
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การขายหรือยุบกิจการ (เช่น โรงกระสอบ) การขายหุ้นบางส่วนในตลาดหลักทรัพย์ (เช่น การบินไทย)

7 กระชุ่มกระชวย (1986-1995) นโยบาย “ปรับโครงสร้าง” :
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การให้สัมปทานแก่เอกชนในกิจการโทรศัพท์ ท่าเรือ ทางด่วน โรงไฟฟ้า ประปา การปฏิรูปภาษี: เริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม

8 กระชุ่มกระชวย (1986-1995) สาขาอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกมากขึ้น:
การย้ายฐานการผลิตจากญี่ปุ่นและ NIEs: สิ่งทอ อีเล็กทรอนิกส์ รองเท้า ของเด็กเล่น นาฬิกา เลนส์ ชิ้นส่วนยานยนต์

9 กระชุ่มกระชวย (1986-1995) สาขาอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกมากขึ้น:
มูลค่าการส่งออกสินค้าอีเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เริ่มมากกว่าสิ่งทอและเกษตร

10 กระชุ่มกระชวย (1986-1995) สาขาอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกมากขึ้น:
ยังคงพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วน วัตถุดิบ และเครื่องจักร (60% - 90% ของมูลค่าการผลิต)

11 กระชุ่มกระชวย ( ) เปิดเสรีทางการเงินในช่วงต้นทศวรรษ 1990’s เพื่อหวังเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค: ยกเลิกเพดานดอกเบี้ย ผ่อนคลายการควบคุมการไหลของทุนและการแลกเปลี่ยนเงินตรา

12 กระชุ่มกระชวย (1986-1995) เปิดเสรีทางการเงินในช่วงต้นทศวรรษ 1990’s:
กิจการวิเทศธนาคาร (Offshore banking หรือ Bangkok International Banking Facility BIBF) เพื่อส่งเสริมการไหลของเงินระหว่างประเทศอย่างเสรี

13 กระชุ่มกระชวย (1986-1995) เปิดเสรีทางการเงินในช่วงต้นทศวรรษ 1990’s:
อนุญาตให้ธนาคารและบริษัทกู้เงินจากต่างประเทศได้ การเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น  “ฟองสบู่” Econ Change Boom_thai

14 กระชุ่มกระชวย (1986-1995) เปิดเสรีทางการเงินในช่วงต้นทศวรรษ 1990’s:
อนุญาตให้ธนาคารและบริษัทกู้เงินจากต่างประเทศได้ การเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น  “ฟองสบู่” Econ Change Boom_thai

15 กระชุ่มกระชวย ( ) Peter Warr: ในช่วงเศรษฐกิจบูม มากกว่าครึ่งของการขยายตัวมาจากการเพิ่มปริมาณทุน (ทั้งจากภายในและนอกประเทศ) ทุนไหลเข้าระยะสั้นมีความสำคัญมากกว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment หรือ FDI)

16 กระชุ่มกระชวย ( ) ธปท. ใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (fixed ER) และ sterilization  อัตราดอกเบี้ยที่สูง  การเพิ่มค่าเงินบาทมากเกินไป  ดึงดูดเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น (ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเงินทุนสำรองฯ ตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นมา)


ดาวน์โหลด ppt กระชุ่มกระชวย ( ) ทศวรรษแห่งการเติบโตสูงสุด :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google