งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการเปิดเสรี ทางการเงินโลก โดย ดร. เทียนทิพ สุพานิช และ คุณเรจินา วรอุไร สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2544 ธนาคารแห่งประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการเปิดเสรี ทางการเงินโลก โดย ดร. เทียนทิพ สุพานิช และ คุณเรจินา วรอุไร สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2544 ธนาคารแห่งประเทศ ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการเปิดเสรี ทางการเงินโลก โดย ดร. เทียนทิพ สุพานิช และ คุณเรจินา วรอุไร สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2544 ธนาคารแห่งประเทศ ไทย

2 2 Outline Part I ทฤษฎีและ ประสบการณ์การเปิดเสรี ทางการเงินในประเทศ ต่าง ๆ Part II การปรับโครงสร้าง ระบบการเงินโลก (IFA) Part III มาตรการแก้ปัญหา และ ปฏิรูประบบการเงิน ของไทย

3 3 วิวัฒนาการของการเปิดเสรี ทางการเงิน  1960s : ทศวรรษแห่งการควบคุม ทางการเงิน  1970s ถึง ปัจจุบัน : ทศวรรษแห่ง การเปิดเสรี ทางการเงิน อิทธิพลจาก “ สำนัก การเงินเสรี ” หรือ Financial Liberalization School

4 4 Financial Liberalization School  McKinnon and Shaw (1973) เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดสำนักการเงิน เสรี หรือ Financial Liberalization School  ทางการลดการแทรกแซงในภาค การเงิน  การเปิดเสรีทางการเงินจะทำให้ เกิด การเพิ่มเงินออม เงินลงทุนและ ส่งเสริม ให้เกิดการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ

5 5 แนวคิดที่แตกต่าง  Neo-Structuralist School : informal market  New Keynesian School : asymmetric information, adverse selection, credit rationing  Post-Keynesian School : expectation

6 6 ประสบการณ์การเปิดเสรี ทางการเงิน  ประเทศต่างๆในโลกได้มีการ ทดลองเปิดเสรี ทางการเงิน ทั้งในประเทศที่ พัฒนา และ ประเทศกำลังพัฒนา  จะกล่าวถึงประสบการณ์ของ ประเทศไทย มาเลเซีย ชิลี เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

7 7 มาตรการและลักษณะการเปิด เสรี  ยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี้ย ประเภทต่าง ๆ  ผ่อนคลายมาตรการจัดสรร สินเชื่อ ของสถาบันการเงิน  ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ ของสถาบันการเงิน  ผ่อนคลายการควบคุมเงินทุน เคลื่อนย้าย

8 8 ผลของการเปิดเสรีทางการเงินใน ประเทศต่าง ๆ  สภาพคล่องในระบบการเงินสูง  มีการก่อหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น  มีการปล่อยสินเชื่อสู่ภาคเศรษฐกิจที่ มีความเสี่ยงสูง  ปัญหาหนี้เสียในระบบธนาคาร  ผลไม่เป็นไปตามการทำนายของ สำนักการเงินเสรี

9 9 การปรับโครงสร้างระบบ การเงินโลก (International Financial Architecture -- IFA) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับระบบ การเงินในแต่ละประเทศ พร้อมทั้ง พัฒนาการทำงานและลดความเสี่ยง ทางการเงินในตลาด เพื่อให้ ระบบการเงินโลกดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพมากที่สุด จุดประสงค์ของการปรับโครงสร้าง ระบบการเงินโลก

10 10 ประเด็นต่าง ๆ ภายใต้กรอบ IFA  ธรรมาภิบาล (Good Governance)  Transparency และ accountability  International Standards and Codes  การสอดส่องดูแล (Surveillance)  เปิดเผยข้อมูล  บริหารความเสี่ยง  early warning system และ vulnerable indicators

11 11 ประเด็นต่าง ๆ ภายใต้กรอบ IFA ( ต่อ )  Institutional Reform  การไหลเวียนของเงินทุน (Capital Flows)  อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Regime)  การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (Private Sector Involvement)

12 12 มาตรการที่ไทยได้ดำเนิน สอดคล้องกับ IFA  มาตรการเพื่อแก้ไข Currency Crisis  มาตรการเพื่อแก้ไข Banking Crisis  มาตรการเพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งให้ระบบ การเงินไทย

13 13 มาตรการที่ไทยได้ดำเนิน สอดคล้องกับ IFA  Good Governance  Surveillance  Institutional Reform  มาตรการเพื่อเสริมสร้างความ แข็งแกร่ง ให้ระบบการเงินไทย

14 14 บทสรุป  การเปิดเสรีควรเป็นกระบวนการ มากกว่า การตั้งเป็นเป้าหมาย  การเปิดเสรีทางการเงินควร เป็นไปอย่างช้า ๆ มีแบบแผน และเป็นไปตาม ความสามารถ ของประเทศนั้น ๆ  ปฏิรูประบบการเงินให้เข้มแข็ง


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการเปิดเสรี ทางการเงินโลก โดย ดร. เทียนทิพ สุพานิช และ คุณเรจินา วรอุไร สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2544 ธนาคารแห่งประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google