งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการปรับเปลี่ยน ข้าราชการ เข้าสู่ระบบแท่ง นางเบญจมาศ ศรีทองดี ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการปรับเปลี่ยน ข้าราชการ เข้าสู่ระบบแท่ง นางเบญจมาศ ศรีทองดี ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการปรับเปลี่ยน ข้าราชการ เข้าสู่ระบบแท่ง นางเบญจมาศ ศรีทองดี ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากร มนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 โครงสร้างชั้นงานและประเภทตำแหน่ง ใหม่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้น ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ สูง ต้น บริหา ร อำนวย การ วิชาการทั่วไป

3 โครงสร้างชั้นงานและประเภทตำแหน่ง ใหม่ ก. พ. อ. อาจารย์ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจาร ย์ ศาสตราจาร ย์ ปฏิบัติการ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ พิเศษ สูง ต้น บริหา ร วิชาการทั่วไป ตำแหน่งประเภททั่วไป รวมวุฒิต่ำ กว่าปริญญาด้วย ร่าง

4 สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้อง เตรียมการ 1. สำรวจข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่ แยก ประเภท ตำแหน่ง ระดับเงินเดือน 2. สำรวจว่ามีผู้รับเงินเดือนเต็มขั้น อยู่จำนวนเท่าใด เพื่อเตรียมหา วิธีการปรับเข้าระบบแท่ง แต่ทั้งนี้ ต้องดูแนวปฏิบัติของ กพ. และ ก. พ. อ. ก่อน

5 สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้อง เตรียมการ 3. เตรียมระบบการประเมินผล 4. เตรียมระบบการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน จะเป็นรูปแบบใด เพราะไม่ มีระดับแล้ว 5. เตรียมตารางหรือกล่องสำหรับผู้ที่ ไม่มีชื่อตำแหน่งใน มาตรา 18 ของ พ. ร. บ. อุดมศึกษา พ. ศ.2547 เช่น หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จะจัดอยู่ กลุ่มใด เป็นต้น

6 สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้อง เตรียมการ 6. ทำการเทียบตำแหน่งข้าราชการที่มี อยู่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ต้อง ขอทำความตกลงกับ ก. พ. อ. เป็น กรณีๆ ไป ซึ่งจะต้องเป็นแนวทาง เดียวกันกับ กพ. และ ก. พ. อ. ที่กำหนด 7. เตรียมวิธีการจ่ายเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

7 สรุป มหาวิทยาลัยดำเนินการเลื่อนระดับ บุคคลได้ตามปกติ จนกว่า ก. พ. อ. จะ มีหนังสือแจ้งเวียนระงับมา มหาวิทยาลัยดำเนินการเลื่อนระดับ บุคคลได้ตามปกติ จนกว่า ก. พ. อ. จะ มีหนังสือแจ้งเวียนระงับมา การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจำปี ข้าราชการ ถ้า ก. พ. อ. ยัง ดำเนินการสร้างเกณฑ์กลางไม่แล้ว เสร็จ ก็สามารถใช้เกณฑ์ กพ. เดิม ต่อไปก่อน การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจำปี ข้าราชการ ถ้า ก. พ. อ. ยัง ดำเนินการสร้างเกณฑ์กลางไม่แล้ว เสร็จ ก็สามารถใช้เกณฑ์ กพ. เดิม ต่อไปก่อน

8 สรุป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอาจศึกษา แนวทางของ ก. พ. เตรียมการได้ แต่ ทั้งนี้ก็ยังต้องใช้เกณฑ์ของ ก. พ. อ. เป็นหลัก


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการปรับเปลี่ยน ข้าราชการ เข้าสู่ระบบแท่ง นางเบญจมาศ ศรีทองดี ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google