งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การแก้ไขปัญหา นักศึกษา ชอ-302 โดย ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง ดีคำป้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การแก้ไขปัญหา นักศึกษา ชอ-302 โดย ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง ดีคำป้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การแก้ไขปัญหา นักศึกษา ชอ-302 โดย ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง ดีคำป้อ
เรื่อง การแก้ไขปัญหา นักศึกษา ชอ-302 การวัดและตรวจสอบฟลายแบ็ค ในวิชา เครื่องรับโทรทัศน์ โดย ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง ดีคำป้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอนในวิชาเครื่องรับโทรทัศน์เบื้องต้นพบว่าในภาคปฏิบัติ มีปัญหาเกี่ยวกับการวัดและตรวจสอบฟลายแบ็ค ไม่สามารถแยกแยะฟลาย แบ็คที่ดีกับฟลายแบ็คที่เสียได้โดยใช้เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ ทำให้การวัด และตรวจสอบฟลายแบ็คดังกล่าว เป็นไปด้วยความล่าช้า และเกิดความ ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ จากปัญหาที่พบ ผู้วิจัยจึงนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น และให้นักศึกษามีทักษะด้านการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อช่วยพัฒนาทักษะให้นักศึกษา ชอ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จำนวน 5 คน ในการวัดและตรวจฟลายแบ็คในเครื่องรับโทรทัศน์ 2. เพื่อทำให้นักศึกษาทราบขั้นตอนที่ถูกต้องในการวัดและตรวจฟลายแบ็ค ในเครื่องรับโทรทัศน์

4 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนก่อนวิจัย (10) คะแนนหลังวิจัย (10) ผลต่างของคะแนน นายชัยยงค์เกีตรติ แก้วคำมูล 4 10 6 นายธนวุฒิ แก้วมณี 2 8 นายสยัมภู หมี่เซอร์ 1.5 9 7.5 นายวรายุทร ใจชมชื่น 1 นายธีรพงศ์ แก้วกัน รวม 10.5 44 33.5 ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการวิจัย = 21% ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการวิจัย = 88% ค่าความต่างรวม = 67%

5 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยนักศึกษาจำนวน 5 คน พบว่าเมื่อได้ทบทวนความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับโครงสร้างของฟลายแบ็คแก่นักศึกษา และให้นักศึกษาทำการศึกษา หลักการตรวจวัด และตรวจสอบฟลายแบ็คตามแบบขั้นตอนที่ได้เตรียมไว้ รวมถึงศึกษาการใช้งานโอห์มมิเตอร์ในการตรวจวัด และตรวจสอบฟลายแบ็ค ทำให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการตรวจวัดดังกล่าว ส่งผลให้สามารถตรวจวัด และตรวจสอบฟลายแบ็คได้อย่างถูกต้อง สังเกตได้จากการทดสอบก่อนการ วิจัยนักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ 21% ของคะแนนทั้งหมด แต่หลังการวิจัย นักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ 88% ของคะแนนทั้งหมด ค่าความต่างของ คะแนนก่อนและหลังการวิจัยห่างกันถึง 67%

6 ภาพประกอบการวิจัย

7 ภาพประกอบการวิจัย

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การแก้ไขปัญหา นักศึกษา ชอ-302 โดย ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง ดีคำป้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google