งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การแก้ไขปัญหา นักศึกษา ชอ -302 การวัดและตรวจสอบฟลายแบ็ค ในวิชา เครื่องรับโทรทัศน์ โดย ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง ดีคำป้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การแก้ไขปัญหา นักศึกษา ชอ -302 การวัดและตรวจสอบฟลายแบ็ค ในวิชา เครื่องรับโทรทัศน์ โดย ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง ดีคำป้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การแก้ไขปัญหา นักศึกษา ชอ -302 การวัดและตรวจสอบฟลายแบ็ค ในวิชา เครื่องรับโทรทัศน์ โดย ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง ดีคำป้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

2 จากการสอนในวิชาเครื่องรับโทรทัศน์เบื้องต้นพบว่าในภาคปฏิบัติ มีปัญหาเกี่ยวกับการวัดและตรวจสอบฟลายแบ็ค ไม่สามารถแยกแยะฟลาย แบ็คที่ดีกับฟลายแบ็คที่เสียได้โดยใช้เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ ทำให้การวัด และตรวจสอบฟลายแบ็คดังกล่าว เป็นไปด้วยความล่าช้า และเกิดความ ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ จากปัญหาที่พบ ผู้วิจัยจึงนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น และให้นักศึกษามีทักษะด้านการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น ปัญหาการวิจัย

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อช่วยพัฒนาทักษะให้นักศึกษา ชอ -302 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จำนวน 5 คน ในการวัดและตรวจฟลายแบ็คในเครื่องรับโทรทัศน์ 2. เพื่อทำให้นักศึกษาทราบขั้นตอนที่ถูกต้องในการวัดและตรวจฟลายแบ็ค ในเครื่องรับโทรทัศน์

4 รหัส นักศึ กษา ชื่อ - สกุล คะแนน ก่อน วิจัย (10) คะแนน หลังวิจัย (10) ผลต่าง ของ คะแนน 5410 208 นายชัยยงค์ เกีตรติ แก้ว คำมูล 4106 5310 183 นายธนวุฒิ แก้วมณี 286 5310 267 นายสยัมภู หมี่เซอร์ 1.597.5 5310 177 นายวรายุทร ใจชมชื่น 198 5310 162 นายธีรพงศ์ แก้วกัน 286 รวม 10.54433.5 ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการวิจัย = 21% ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการวิจัย = 88% ค่าความต่างรวม = 67% ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล

5 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยนักศึกษาจำนวน 5 คน พบว่าเมื่อได้ทบทวนความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับโครงสร้างของฟลายแบ็คแก่นักศึกษา และให้นักศึกษาทำการศึกษา หลักการตรวจวัด และตรวจสอบฟลายแบ็คตามแบบขั้นตอนที่ได้เตรียมไว้ รวมถึงศึกษาการใช้งานโอห์มมิเตอร์ในการตรวจวัด และตรวจสอบฟลายแบ็ค ทำให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการตรวจวัดดังกล่าว ส่งผลให้สามารถตรวจวัด และตรวจสอบฟลายแบ็คได้อย่างถูกต้อง สังเกตได้จากการทดสอบก่อนการ วิจัยนักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ 21% ของคะแนนทั้งหมด แต่หลังการวิจัย นักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ 88% ของคะแนนทั้งหมด ค่าความต่างของ คะแนนก่อนและหลังการวิจัยห่างกันถึง 67%

6 ภาพประกอบการวิจัย

7

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การแก้ไขปัญหา นักศึกษา ชอ -302 การวัดและตรวจสอบฟลายแบ็ค ในวิชา เครื่องรับโทรทัศน์ โดย ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง ดีคำป้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google