งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Adiministration Technology College ผลงานวิจัย “ ศึกษาปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Adiministration Technology College ผลงานวิจัย “ ศึกษาปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Adiministration Technology College ผลงานวิจัย “ ศึกษาปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 ห้องช.1104 ใน รายวิชาธุรกิจทั่วไปโดยวิธีเพื่อนคู่คิดมิตรอาสา ” โดย.... นายอามร จุลคำ

2 ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอนวิชาธุรกิจทั่วไป พบว่า นักศึกษาบางกลุ่มเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา ทำให้ นักศึกษาเรียนไม่ทันเพื่อนและส่งงานล้าช้า ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ ตรงต่อเวลา โดยใช้วิธีเพื่อนคู่คิดมิตรอาสา เนื่องจาก เพื่อนสนิทที่อยู่กลุ่มเดียวกันสามารถติดตามการมา เรียนและดูแลเรื่องการส่งใบงานได้ดี จนทำให้ นักศึกษาที่เข้าเรียนล้าช้าสามารถตามทันบทเรียน และส่งใบงานได้ตามกำหนด

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรง ต่อเวลาที่กำหนดมากขึ้น - เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหา ให้มีความเข้าใจใน บทเรียนมาขึ้น - เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น

4 นักศึกษาที่มาเรียนตรงต่อเวลา ( เพื่อนคู่คิดมิตรอาสา ) นักศึกษา ที่มาสายประจำ ( กลุ่มตัวอย่าง ) 1. นางสาวพลิตา จิรัฐวรกุลจับคู่ 1. นาย มนตรี เนาวรัตน์ 2. นางสาวเมธาวี แสงทองจับคู่ 2. นาย สายเมฆ สาคร 3. นางสาวดลยา เรือนทองจับคู่ 3. นายนำชัย อนุภาพ 4. นางสาวกนกวรรณ แดงสิงห์จับคู่ 4. นายเด ชาพล เร่งเจริญรัตน์ 5. นางสาวสุรีย์รัตน์ แก้วสะพานจับคู่ 5. นายวีรวุฒิ แสงจันทร์ ตารางสรุปความสำคัญ

5 ตารางสรุปความสำคัญ การส่งงานและความ ถูกต้องของผลงาน ลำ ดับ ชื่อ - นามสกุล การส่ง งาน ความถี่ ( ครั้ง ) ความ ถูกต้อง คะแนน รวม ร้อยละ 1 นายมนตรี เนาวรัตน์ ///32531.25 2 นายสายเมฆ สาคร ///32531.25 3 นายนำชัย อนุ ภาพ /////52835.00 4 นายเดชาพล เร่ง เจริญรัตน์ ////42632.50 5 นายวีรวุฒิ แสง จันทร์ ////42632.50 เฉลี่ย3.82632.50

6 สรุปผลการวิจัย จากการทำข้อตกลงกันระหว่างผู้สอน กับ นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง และนักศึกษาที่เป็นเพื่อนสนิท หรือเพื่อนอาสา ผู้วิจัยได้ประเมินพฤติกรรมนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง มีความสนใจและกระตือลือล้นสนใจใน การมาเรียนและมีความตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น และ จากการมีเพื่อนคู่คิดมิตรอาสาทำให้นักศึกษากลุ่ม ตัวอย่าง ทั้ง 5 คน ได้ส่งงานตามวัน เวลา ที่กำนัด หมายทุกคน

7 ประโยชน์ - เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใน รายวิชาอื่นๆ - ช่วยให้นักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ไม่พลาด โอกาสในการเรียน เพื่อนคู่คิดมิตรอาสาได้ทบทวน บทเรียนให้ไปในตัว - ช่วยให้นักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ได้มี ชิ้นงานส่งทันตามเวลาที่กำหนด

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Adiministration Technology College ผลงานวิจัย “ ศึกษาปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google