งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ
การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบฝึกอ่าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ในการสอนรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ( ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย พบว่านักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บางกลุ่มไม่สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่สะกดด้วยตัวอักษร l และ r ได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะอ่านตามครูผู้สอนนักเรียนก็ยังออกเสียงผิดเพี้ยน ไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และเมื่อครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง นักเรียนก็ไม่กล้าที่จะอ่านเพราะนักเรียนรู้สึกอาย กลัวว่าจะอ่านผิดและ ออกเสียงผิด กล่าวคือ นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์แต่ละคำได้ เช่นนักเรียนรู้ว่า bill อ่านว่า บิล และคำว่า bread อ่านว่า เบรด แต่นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง เพราะนักเรียน ขาดความเข้าใจในการเชื่อมโยงตัวอักษรและเสียงทำให้ไม่สามารถเข้าใจเสียงที่ไม่คุ้นเคยหรืออ่านออกเสียงผิด จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยต้องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียน และหาวิธีการ ที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสอนการอ่านออกเสียง และพัฒนาทักษะในการออกเสียงคำศัพท์ภาษา อังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี พยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบฝึกอ่าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย

4 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 6 คนโดยเลือกจากนักเรียนที่ได้ คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 6 คน

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1. แบบฝึกอ่านการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลัง บทเรียน โดยแบบฝึกอ่าน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 การอ่านออกเสียงคำศัพท์เป็นคำ ชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงเป็นกลุ่มคำ ชุดที่ 3 การอ่านออกเสียงเป็นประโยค 2. แบบบันทึกคะแนนการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

6 การรวบรวมข้อมูล 1. ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงพยัญชนะ l และ r ของนักเรียนก่อนการทดลอง 2. ครูสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกอ่าน ผู้วิจัยทำการสอนโดยให้นักเรียนอ่านแบบฝึกอ่าน และ ระหว่างการทดลอง จะใช้ใบบันทึกการประเมินการอ่านออกเสียงของนักเรียน ซึ่งจะมีแบบฝึกอ่าน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 การอ่านออกเสียงคำศัพท์เป็นคำ ชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงเป็นกลุ่มคำและชุดที่ 3 การอ่านออกเสียงเป็นประโยค โดยผู้วิจัยจะให้คะแนนตามจำนวนที่อ่านตัวพยัญชนะ l และ r ได้ถูกต้องของนักเรียน และให้คะแนน 1 คำ (ที่มีพยัญชนะตัว l และ r) ต่อ 1 คะแนน 3. สังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียงพยัญชนะตัว l และ r ของนักเรียน 4. ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พยัญชนะ l และ r ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกอ่านวัดความสามารถด้านการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ l และ r ชุดเดียวกับก่อนการทดลอง

7 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนพัฒนาการการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกอ่าน
ชื่อ-สกุล Pre test Post test คะแนนพัฒนาการ(%) 1.น.ส.จันทร์จิรา ศรีวิเศษ 3 5 28.57 2.น.ส.เพชรา อู๋สูงเนิน 2 37.50 3.น.ส.รตา เติมต่อ 6 42.86 4.นายพิเชษฐ์ ไผ่ทอง 1 4 33.33 5.นายชรัมภ์ ชื่นคำ 7 57.14 6.น.ส.พรนภัส กู้เกียรติ ค่าเฉลี่ย 2.5 5.7 42.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 1.21

8 สรุปผลการวิจัย นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 42.76% และ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ ทำให้มีความเชื่อมั่นที่กล้าจะอ่านออกเสียงมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google