งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบ ฝึกอ่าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบ ฝึกอ่าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบ ฝึกอ่าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ในการสอนรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ( ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย พบว่านักเรียนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บางกลุ่มไม่สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ที่สะกดด้วยตัวอักษร l และ r ได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะอ่านตามครูผู้สอนนักเรียนก็ยังออกเสียงผิดเพี้ยน ไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และเมื่อครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง นักเรียนก็ไม่กล้าที่จะอ่านเพราะ นักเรียนรู้สึกอาย กลัวว่าจะอ่านผิดและ ออกเสียงผิด กล่าวคือ นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์แต่ละคำได้ เช่นนัก เรียนรู้ว่า bill อ่านว่า บิล และคำว่า bread อ่านว่า เบรด แต่นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตาม หลักการออกเสียง เพราะนักเรียน ขาดความเข้าใจในการเชื่อมโยงตัวอักษรและเสียงทำให้ไม่สามารถเข้าใจ เสียงที่ไม่คุ้นเคยหรืออ่านออกเสียงผิด จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยต้องการพัฒนาทักษะการอ่าน ออกเสียงของนักเรียน และหาวิธีการ ที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสอนการอ่านออกเสียง และพัฒนาทักษะ ในการออกเสียงคำศัพท์ภาษา อังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี พยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบฝึกอ่าน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโล จิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย

4 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 คน โดยเลือกจากนักเรียนที่ได้ คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 6 คน

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 1. แบบฝึกอ่านการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษก่อนและหลัง บทเรียน โดยแบบฝึกอ่าน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 การอ่านออกเสียงคำศัพท์เป็น คำ ชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงเป็นกลุ่มคำ ชุดที่ 3 การอ่านออกเสียงเป็นประโยค 2. แบบบันทึกคะแนนการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

6 การรวบรวมข้อมูล 1. ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พยัญชนะ l และ r ของนักเรียนก่อนการทดลอง 2. ครูสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก อ่าน ผู้วิจัยทำการสอนโดยให้นักเรียนอ่านแบบฝึกอ่าน และ ระหว่างการทดลอง จะใช้ใบบันทึกการประเมินการอ่านออก เสียงของนักเรียน ซึ่งจะมีแบบฝึกอ่าน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 การอ่านออกเสียงคำศัพท์เป็นคำ ชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงเป็นกลุ่มคำและชุดที่ 3 การอ่าน ออกเสียงเป็นประโยค โดยผู้วิจัยจะให้คะแนนตามจำนวนที่ อ่านตัวพยัญชนะ l และ r ได้ถูกต้องของนักเรียน และ ให้คะแนน 1 คำ ( ที่มีพยัญชนะตัว l และ r) ต่อ 1 คะแนน 3. สังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียงพยัญชนะตัว l และ r ของนักเรียน 4. ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พยัญชนะ l และ r ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกอ่านวัด ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ มีพยัญชนะ l และ r ชุดเดียวกับก่อนการทดลอง

7 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนพัฒนาการการอ่านออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกอ่าน ชื่อ - สกุล Pre testPost test คะแนนพัฒนาการ (%) 1. น. ส. จันทร์จิรา ศรีวิเศษ น. ส. เพชรา อู๋สูงเนิน น. ส. รตา เติมต่อ นายพิเชษฐ์ ไผ่ทอง นายชรัมภ์ ชื่นคำ น. ส. พรนภัส กู้เกียรติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

8 สรุปผลการวิจัย นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนมี พัฒนาการที่ดีขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 42.76% และ นักเรียนมีการพัฒนา ทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ อย่างถูกต้องและ ทำให้มีความเชื่อมั่นที่ กล้าจะอ่านออกเสียงมากขึ้น อีกทั้งยัง ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการ เรียนมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบ ฝึกอ่าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google