งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบ ฝึกอ่าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบ ฝึกอ่าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบ ฝึกอ่าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ในการสอนรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ (3000-1202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย พบว่านักเรียนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บางกลุ่มไม่สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ที่สะกดด้วยตัวอักษร l และ r ได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะอ่านตามครูผู้สอนนักเรียนก็ยังออกเสียงผิดเพี้ยน ไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และเมื่อครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง นักเรียนก็ไม่กล้าที่จะอ่านเพราะ นักเรียนรู้สึกอาย กลัวว่าจะอ่านผิดและ ออกเสียงผิด กล่าวคือ นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์แต่ละคำได้ เช่นนัก เรียนรู้ว่า bill อ่านว่า บิล และคำว่า bread อ่านว่า เบรด แต่นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตาม หลักการออกเสียง เพราะนักเรียน ขาดความเข้าใจในการเชื่อมโยงตัวอักษรและเสียงทำให้ไม่สามารถเข้าใจ เสียงที่ไม่คุ้นเคยหรืออ่านออกเสียงผิด จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยต้องการพัฒนาทักษะการอ่าน ออกเสียงของนักเรียน และหาวิธีการ ที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสอนการอ่านออกเสียง และพัฒนาทักษะ ในการออกเสียงคำศัพท์ภาษา อังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี พยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบฝึกอ่าน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโล จิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย

4 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 คน โดยเลือกจากนักเรียนที่ได้ คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 6 คน

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 1. แบบฝึกอ่านการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษก่อนและหลัง บทเรียน โดยแบบฝึกอ่าน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 การอ่านออกเสียงคำศัพท์เป็น คำ ชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงเป็นกลุ่มคำ ชุดที่ 3 การอ่านออกเสียงเป็นประโยค 2. แบบบันทึกคะแนนการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

6 การรวบรวมข้อมูล 1. ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พยัญชนะ l และ r ของนักเรียนก่อนการทดลอง 2. ครูสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก อ่าน ผู้วิจัยทำการสอนโดยให้นักเรียนอ่านแบบฝึกอ่าน และ ระหว่างการทดลอง จะใช้ใบบันทึกการประเมินการอ่านออก เสียงของนักเรียน ซึ่งจะมีแบบฝึกอ่าน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 การอ่านออกเสียงคำศัพท์เป็นคำ ชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงเป็นกลุ่มคำและชุดที่ 3 การอ่าน ออกเสียงเป็นประโยค โดยผู้วิจัยจะให้คะแนนตามจำนวนที่ อ่านตัวพยัญชนะ l และ r ได้ถูกต้องของนักเรียน และ ให้คะแนน 1 คำ ( ที่มีพยัญชนะตัว l และ r) ต่อ 1 คะแนน 3. สังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียงพยัญชนะตัว l และ r ของนักเรียน 4. ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พยัญชนะ l และ r ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกอ่านวัด ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ มีพยัญชนะ l และ r ชุดเดียวกับก่อนการทดลอง

7 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนพัฒนาการการอ่านออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกอ่าน ชื่อ - สกุล Pre testPost test คะแนนพัฒนาการ (%) 1. น. ส. จันทร์จิรา ศรีวิเศษ 3528.57 2. น. ส. เพชรา อู๋สูงเนิน 2537.50 3. น. ส. รตา เติมต่อ 3642.86 4. นายพิเชษฐ์ ไผ่ทอง 1433.33 5. นายชรัมภ์ ชื่นคำ 3757.14 6. น. ส. พรนภัส กู้เกียรติ 3757.14 ค่าเฉลี่ย 2.55.742.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.841.21

8 สรุปผลการวิจัย นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนมี พัฒนาการที่ดีขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 42.76% และ นักเรียนมีการพัฒนา ทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ อย่างถูกต้องและ ทำให้มีความเชื่อมั่นที่ กล้าจะอ่านออกเสียงมากขึ้น อีกทั้งยัง ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการ เรียนมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นางพรทิพย์ วิริยะโพธิการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ l และ r โดยใช้แบบ ฝึกอ่าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google