งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการ สัมมนา. หลักการ สัมมนา ความหมาย ความหมาย เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของ การสัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการ สัมมนา. หลักการ สัมมนา ความหมาย ความหมาย เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของ การสัมมนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการ สัมมนา

2 หลักการ สัมมนา ความหมาย ความหมาย เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของ การสัมมนา องค์ประกอบของ การสัมมนา

3 ความหมาย  การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ในวงการศึกษา สัมมนาเป็นวิชาที่เปิด สอนให้นักศึกษา ได้ร่วมกันศึกษาปัญหาและประชุม อภิปรายกัน  ในวงการอื่นๆ เป็นการประชุมเพื่อ ต้องการแสวงหา แนวทางและ ความคิดใหม่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

4 เป้าหมายและวัตถุประสงค์  ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องทำหน้าที่เป็น ทั้งผู้ให้และผู้รับ แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์  เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและ แนวทางปฏิบัติร่วมกัน  หัวใจของการสัมมนา คือ สมาชิกทุก คนได้มีส่วนร่วมในการความคิดเห็น และได้เสนอแนวคิดให้แก่กลุ่มเป็น สำคัญ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการ สัมมนา. หลักการ สัมมนา ความหมาย ความหมาย เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของ การสัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google