งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Adiministration Technology College งานวิจัย งานวิจัย “ “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้จังหวะดนตรี ประกอบการควงขวดและการผสมเครื่องดื่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Adiministration Technology College งานวิจัย งานวิจัย “ “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้จังหวะดนตรี ประกอบการควงขวดและการผสมเครื่องดื่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Adiministration Technology College งานวิจัย งานวิจัย “ “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้จังหวะดนตรี ประกอบการควงขวดและการผสมเครื่องดื่ม ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขา งานการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ” โดย.... นายอามร จุลคำ

2 ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอนวิชาเครื่องดื่มและการผสม เครื่องดื่ม พบว่านักศึกษาขาดทักษะการผสมเครื่องดื่ม และความกล้าแสดงออกในการใช้ลีลาท่าทางการควง ขวดในการผสมเครื่องดื่ม ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาปัญหาทางการเรียนโดยใช้ จังหวะดนตรีประกอบการควงขวดและการผสม เครื่องดื่ม วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม เรื่อง บาร์เทนเดอร์ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องการควง ขวดผสมเครื่องดื่ม ทั้งไม่ใช้จังหวะดนตรีประกอบและ ใช้จังหวะดนตรีประกอบ

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักศึกษามีความกล้า แสดงออกมากขึ้น - เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนให้มีความ เข้าใจในการเรียนมากขึ้น - เพื่อช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการควงขวดผสม เครื่องดื่มของงานบาร์เทนเดอร์ มากขึ้น

4 ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อย ละและลำดับของคะแนนเฉลี่ย จากการทำแบบทดสอบในแบบฝึกแต่ละ ชุด ตารางสรุปความสำคัญ ลำดับชุด แบบทดสอบ N คะแนนเต็ม X(S.D.) ร้อยละ ไม่ใช้จังหวะ ดนตรี 352016.141.4380.71 ใช้จังหวะดนตรี 352017.260.8286.28 เฉลี่ย 83.50

5 ตารางสรุปความสำคัญ ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ ทดสอบ NXS.D.∑DS.D.t -test ไม่ใช้ จังหวะ 3511.711.62 2043.855.28 ใช้ จังหวะ 3517.541.07

6 สรุปผลการวิจัย 1. แบบฝึกการควงขวดมีค่าประสิทธิภาพ 83.57/87.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึก วิชา เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม เรื่องบาร์เทนเดอร์ หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ. 0 5

7 ประโยชน์ - เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใน รายวิชาอื่นๆ - ช่วยให้นักศึกษามีทักษะการควงขวดในการผสม เครื่องดื่มมากขึ้น

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Adiministration Technology College งานวิจัย งานวิจัย “ “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้จังหวะดนตรี ประกอบการควงขวดและการผสมเครื่องดื่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google