งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ • ที่มาและความสำคัญ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • แผนการดำเนินงาน • ผลที่คาดว่าจะได้รับ • บทความและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 2

3 ที่มาและความสำคัญ • การจัดทำตารางสอน เกี่ยวข้องกับหลายส่วน งานในมหาวิทยาลัย 3 ตารางสอน สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล สำนักงาน บริการ การศึกษา ภาควิชา

4 ที่มาและความสำคัญ • การแก้ไขตารางสอนที่ ออกแบบไว้แล้ว o แก้ไขในช่วง 3 สัปดาห์แรกของ การเปิดภาคการศึกษาใหม่ o เปิดรับจำนวนนักศึกษาเพิ่ม o เปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอน o กำหนดวันและเวลาให้กับ รายวิชาที่เคยกำหนดให้เป็น WBA o ตรวจสอบไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ นักศึกษาที่ลงทะเบียนอยู่ก่อน แล้ว 4

5 ที่มาและความสำคัญ • ปัญหาและอุปสรรค o ปัจจุบันยังเป็นการทำงานด้วย มือโดยจัดตารางเวลาบน กระดาษ o ข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์มี มาก o ทำงานล่าช้าและอาจเกิดความ ผิดพลาดได้ •Decision Support System o ช่วยในการวิเคราะห์และ ตัดสินใจ o รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ ข้อมูล o นำเสนอแนวทางที่เหมาะสม 5

6 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ศึกษาความต้องการและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดตารางสอน ของภาควิชารวมทั้งขั้นตอนและ วิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตารางสอนในภาควิชา 2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่ เหมาะสมที่สามารถแก้ปัญหาที่มี อยู่ในภาควิชา 3. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้ ตอบสนองตามความต้องการที่ได้ ศึกษาและวิเคราะห์ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 6

7 ขอบเขตของโครงการ • โปรแกรมที่พัฒนาจะทำการ วิเคราะห์และตัดสินใจการ จัดการตารางสอน • รองรับการทำงานในระดับ ภาควิชา • ใช้ข้อมูลวิชาเรียนของ ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น กรณีศึกษา 7

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้โปรแกรมสำหรับช่วยในการ วิเคราะห์และจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา ที่อำนวยความ สะดวกในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล วันเวลาเรียน และการจัดการ ห้องเรียน 2. ลดระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อ ติดต่อกับส่วนกลางในการปรับปรุง มข 30 3. โปรแกรมที่ได้สามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับการจัดตารางสอน ของภาควิชาอื่น ๆ ที่มีหลักการจัด ตารางสอนใกล้เคียงกับภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8

9 บทความและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง • โปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียง กับความต้องการ o โปรแกรมจัดตารางสอน 6.03B o โปรแกรม aScTimeTables o Prime Timetable • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง o การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบเลือกสรรได้โดยใช้จี นีติกอัลกอริทึม 9

10 10

11 แผนการดำเนินงาน 11

12 สรุป 12


ดาวน์โหลด ppt COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google