งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
บทความวิจัย เรื่อง การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนในรายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษาการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนในรายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้สมุดสะสมคะแนนในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานในรายวิชาการเงินส่วนบุคคล

4 ผังสรุปสำคัญ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้องชคธ.201 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 45 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้องชคธ.201 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีปัญหา จำนวน 10 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น สมุดสะสมคะแนน ตัวแปรตาม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงาน

5 ผังสรุปสำคัญ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
- สมุดสะสมคะแนนและตราประทับแต้มคะแนน ในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยอาศัยของรางวัลเป็นตัวเสริมแรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ - ค่าร้อยละ

6 ตารางแสดงร้อยละการส่งงานของนักเรียน
ผังสรุปสำคัญ ผลจากวิจัยการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานในรายวิชาการเงินส่วนบุคคล สรุปผลได้ดังนี้ ตารางแสดงร้อยละการส่งงานของนักเรียน ลำดับ ชื่อ-สกุล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ร้อยละ 1. นายโยธิน เสียงดัง 80 2. นายอภิวัฒน์ ภูริพัฒน์ 70 3. นายศุภชัย ภูมิมาตร 4. นางสาวจุฑาลักษณ์ แสงประดับ 5. นายสุรเชษฐ์ แซ่อ๋อง 100 6. นายฐานิตย์ กฤตยาพิพัฒน์ 7. นายณัฐพล ชอบจิตร 60 8. นายธเนศ ชาญวิชัย 9. นางสาวรุจิสา ชอบธรรม 10. นางสาวพรสวรรค์ สวนเส 90 81

7 สรุปผลการวิจัย ภายหลังจากการเรียนโดยใช้สมุดสะสมคะแนนสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในรายวิชาการเงินส่วนบุคคลปรากฏว่านักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้องชคธ.201 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานสูงขึ้น

8 อภิปรายผลการวิจัย จากการวิจัยผลการใช้สมุดสะสมคะแนนสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานในวิชาการเงินส่วนบุคคล ปรากฏว่านักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานสูง มีความรับผิดชอบมากขึ้น และสนุกกับการเรียนการสอนแบบนี้ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนดีขึ้นตามระยะเวลาและจำนวนกิจการที่เรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนในภาคเรียนนี้นักเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเครื่องมือในการเสริมแรงและแนวการสอนมีลำดับขั้นและกิจกรรมที่เหมาะสม สามารถดึงดูดให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google