งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต บทความ วิจัย เรื่อง การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ ส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนใน รายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต บทความ วิจัย เรื่อง การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ ส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนใน รายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต บทความ วิจัย เรื่อง การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ ส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนใน รายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยการใช้ สมุดสะสมคะแนนในรายวิชาการเงิน ส่วนบุคคลของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขา งานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้สมุดสะสม คะแนนในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการส่งงานในรายวิชาการเงินส่วน บุคคล

4 ผังสรุปสำคัญ ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้องชคธ.201 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จำนวน 45 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้องชคธ.201 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ที่มี ปัญหา จำนวน 10 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น สมุดสะสมคะแนน ตัวแปรตาม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงาน

5 ผังสรุปสำคัญ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล - สมุดสะสมคะแนนและตราประทับ แต้มคะแนน ในการสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยอาศัยของ รางวัลเป็นตัวเสริมแรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ - ค่าร้อยละ

6 ผังสรุปสำคัญ ผลจากวิจัยการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานใน รายวิชาการเงินส่วนบุคคล สรุปผลได้ดังนี้ ตารางแสดงร้อยละการส่งงานของนักเรียน ลำดับชื่อ - สกุล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ร้อยละ 1. นายโยธิน เสียงดัง  80 2. นายอภิวัฒน์ ภูริพัฒน์  70 3. นายศุภชัย ภูมิมาตร  70 4. นางสาวจุฑาลักษณ์ แสงประดับ  80 5. นายสุรเชษฐ์ แซ่อ๋อง  100 6. นายฐานิตย์ กฤตยาพิพัฒน์  80 7. นายณัฐพล ชอบจิตร  60 8. นายธเนศ ชาญวิชัย  80 9. นางสาวรุจิสา ชอบธรรม  100 10. นางสาวพรสวรรค์ สวนเส  90 ร้อยละ 81

7 สรุปผลการวิจัย ภายหลังจากการเรียนโดยใช้สมุดสะสม คะแนนสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน รายวิชาการเงินส่วนบุคคลปรากฏว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ห้องชคธ.201 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการทำงานสูงขึ้น

8 อภิปรายผลการวิจัย จากการวิจัยผลการใช้สมุดสะสมคะแนนสร้าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานในวิชาการ เงินส่วนบุคคล ปรากฏว่านักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการทำงานสูง มีความรับผิดชอบ มากขึ้น และสนุกกับการเรียนการสอนแบบนี้ซึ่ง เมื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าในการเรียนของ นักเรียนพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียน ดีขึ้นตามระยะเวลาและจำนวนกิจการที่เรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนในภาคเรียนนี้นักเรียน ทุกคนสามารถที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเครื่องมือในการเสริมแรง และแนวการสอนมีลำดับขั้นและกิจกรรมที่ เหมาะสม สามารถดึงดูดให้นักเรียนตั้งใจเรียน มากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต บทความ วิจัย เรื่อง การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ ส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนใน รายวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google